VÝBOR A KOMISE

Obecně lze říci, že výbory jsou orgány obecního zastupitelstva, zatímco komise jsou poradními skupinami starosty obce.

Výbory:
Dle Zákona o obcích § 122 platí:

(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).


VÝBORY ZASTUPITELSTVA OBCE:

Kontrolní výbor:

Vladimíra Vandírková – předsedkyně

Petr Kocáb

Sabina Kadlčíková

Finanční výbor:

Pavel Vaněk – předseda

Stanislav Bořuta

Pavel Ševčík

KOMISE RADY OBCE:

Stavební komise:

Petr Tománek – předseda