POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)
1. Oficiální název    
Obec Mistřice    

2. Důvod a způsob založení    
Obec Mistřice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem 128/2000Sb. o obcích, v plném znění.

3. Organizační struktura    
Starosta obce: Ing. Vlastimil Jánoš

1.Místostarosta: Petr Blažek

2.Místostarostka Ivana Špičáková

referentka: Ilona Trojková

účetní: Jana Tomečková

 

4. Kontaktní spojení adresa úřadu:   fakturační adresa:
Obecní úřad Mistřice   Obec Mistřice
Mistřice čp. 9   Mistřice 9
687 12   68712
telefon i fax: 572 587 311    
oficiální WWW stránka: www.mistrice.cz    
oficiální e-mail úřadu a elektronická podatelna: obec@mistrice­.cz  

5. Případné platby můžete poukázat    
1543072339/0800 ČS a.s. Uh. Hradiště nebo hotově na OÚ  

6. IČO    
00291129    

7. DIČ    
   

8. Rozpočet    
viz úřadní deska – rozpočet obce    

9. Žádost o informace, příjem žádostí a další podání – formuláře
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Ústně
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Písemně
Písemnou žádost můžete podat:
   
 • na adresu obce: Obec Mistřice, Mistřice 9, 687 12
 • elektronicky: obec@mistrice.cz
 • do datové schránky: 549bvew

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně.

 
Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:    
 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
 
Písemná žádost    
 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně.
 
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil, upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti    
 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích
 
Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.


10. Sazebník úhrad za poskytnutí informací    
Náklady na poskytnutí informace, které nepřesáhnou částku 100,- Kč, nejsou požadovány.
  Kopírování na kopírovacích strojích – černobílé kopie:
  Formát A4 a menší za jednu stranu 2 Kč/strana
  Formát A3 za jednu stranu 4 Kč/strana
  Kopírování na kopírovacích strojích – barevné kopie:
  Formát A4 a menší za jednu stranu 5 Kč/strana
  Formát A3 za jednu stranu 10 Kč/strana
  Účtujeme náklady na poštovní služby  

11. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019
rok 2020
rok 2021
rok 2022