ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

MANUÁL K MOTIVAČNÍMU SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Manuál k motivačnímu systému odpadového hospodářství

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – POPELNIC PRO ROK 2023
úterý – každé sudé

– aby byla popelnice vyvezena, musí být označena QR kódem

SVOZ KONTEJNERŮ ZE SBĚRNÝCH MÍST
– dle harmonogramu svozu: mistrice.cz/svoz-odpadu-2023/

– od 1. srpna 2021 již nebude možné na sběrné místa odevzdávat plastový odpad

PYTLOVÝ SVOZ PLASTOVÉHO ODPADU
úterý – každé liché

– pytel musí být označen štítkem s QR kódem

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMNÝCH KONTEJNERŮ
– občané Mistřic mají možnost požádat prostřednictvím Obecního úřadu o přistavení velkoobjemného kontejneru za zvýhodněnou cenu. Náklady za přistavení kontejneru a následné uložení odpadu bude hradit žadatel. V případě přistavení kontejneru na obecním pozemku (např. na místní komunikaci) se musí žadatel řídit obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

PROVOZ VE SBĚRNÉM DVOŘE

– od 1. srpna 2021 je nutné prokázat totožnost kartičkou s QR kódem

PROVOZNÍ DOBA NA SBĚRNÉM DVOŘE – KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, STAVEBNÍ SUŤ, ŽELEZO A BIOODPAD, ELEKTROSPOTŘEBIČE – středa 15:00 – 17:00, sobota 8.00 – 11.00 hodin

V těchto prostorách je umístěn kontejner na vyřazené drobné elektrozařízení a nebezpečné látky, jako např. barvy, lepidla, oleje aj.

Provozní podmínky štěpkovače

Poštěpkovat je možné bio odpad ze zahrad jako např. větve, vykácené stromy nebo túje. V prostorách sběrného dvora je tato služba ZDARMA.

V případě většího množství rostlinného materiálu (s průměrem větví max. do 5cm) si může občan Mistřic zažádat o přistavení štěpkovače na vlastní pozemek, kde si rostlinný materiál poštěpkuje za dohledu pověřeného pracovníka obce Mistřice. Za toto individuální přistavení bude účtován poplatek 700,-Kč/hod. (schváleno Radou obce Mistřice dne 15. 1. 2020 Usnesení č.16/2020)

PŘEHLED SHROMAŽĎOVANÝCH ODPADŮ:
• 200113 Rozpouštědla
• 200114 Kyseliny
• 200115 Zásady
• 200117 Fotochemikálie
• 200119 Pesticidy
• 200126 Olej a tuk
• 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
• 200129 Detergenty obsahující nebezpečné látky
• 200131 Nepoužitelná cytostatika

Kompletní seznam je uveden v provozním řádu sběrného dvora

VYBRANÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ V REŽIMU ZPĚTNÉHO ODBĚRU:
chladící zařízení (lednice), televizory, monitory, počítače, zářivky, baterie a další zařízení dle příslušné legislativy

ZPOPLATNĚNÍ NĚKTERÝCH DRUHŮ ODPADŮ

Obec Mistřice s platností od 1. 7. 2022, na základě usnesení zastupitelstva obce Mistřice č. 24/2022 ze dne 6. 6. 2022, upravuje ceny ve Sběrném dvoře v Mistřicích, za uložení následujících druhů odpadů:

kód odpadu kategorie název odpadu množství placeno/zdarma cena

Kč/kg

16 01 03 O pneumatiky – osobní kg placeno 6
16 01 03 O pneumatiky – nákladní kg placeno 6
17 01 01 O beton kg placeno 1
17 01 02 O cihly kg placeno 1
17 01 03 O tašky a keramické výrobky kg placeno 1
17 01 07 O směsi z betonu, tašek atd. kg placeno 1
17 08 02 O stavební materiál – sádrokarton, YTONG kg placeno 4
17 02 01 O Dřevo s kovem kg placeno 2,5