MÍSTNÍ POPLATKY

Poplatek za svoz domovního odpadu:
 1 osoba –  500,- Kč

Sazba poplatku je tvořena:

  • z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  • z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
  • Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze vyhlášky obce o poplatcích
  • V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Splatnost poplatku

  • Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 31. 7. příslušného kalendářního roku.
  • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy

  • Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou trvale hlášeny na úřední adrese Mistřice 9, osoby dlouhodobě, tj. minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce, nepřítomné v místě trvalého pobytu, zejména z důvodu pobytu v zahraničí. Dlouhodobá nepřítomnost těchto osob v místě trvalého pobytu v obci bude poplatníkem prokázána patřičným dokladem.
  • Úleva se poskytne ve výši sníží sazby o 50 % pro poplatníky – žáky a studenty bydlící po dobu studia v ubytovacím zařízení mimo obec, a to pouze v případě, že předloží doklad o studiu a místě ubytování.

Poplatky ze psů:

za prvního psa 100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 200,- Kč

Ceník vodného a stočného:

Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště

Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie společnosti jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací.

Položka Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH
vodné 33,80 Kč 38,87 Kč
stočné 29,80 Kč 34,27 Kč
celkem 63,60 Kč 73,14 Kč