Právě připojeni - hostů: 84 
 • 2017-04-30-staveni-maje DSC3827_1
 • 2015-06-21-DSC6693-bozi-muka
 • kaple-05-1000x400
 • Javorovec
 • Javorovec
 • Javorovec


Platnost od 1. 1. 2013


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích.


Poplatek za svoz domovního odpadu:

1 osoba

500,- Kč

 • Sazba poplatku je tvořena:

- z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

- z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 • Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze vyhlášky obce o poplatcích
 • V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 31. 7. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy

 • Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou trvale hlášeny na úřední adrese Mistřice 9, osoby dlouhodobě, tj. minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce, nepřítomné v místě trvalého pobytu, zejména z důvodu pobytu v zahraničí. Dlouhodobá nepřítomnost těchto osob v místě trvalého pobytu v obci bude poplatníkem prokázána patřičným dokladem.
 • Úleva se poskytne ve výši sníží sazby o 50 % pro poplatníky – žáky a studenty bydlící po dobu studia v ubytovacím zařízení mimo obec, a to pouze v případě, že předloží doklad o studiu a místě ubytování.

Poplatky ze psů:

 
za prvního psa
100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200,- Kč
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu

200,- Kč


Ceník vodného a stočného:

Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště

Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie společnosti jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací.

 

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2015 (DPH 15%)

Položka

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH

vodné

m 3

33,80 Kč

38,87 Kč

stočné

m 3

29,80 Kč

34,27 Kč

celkem

m 3

63,60 Kč

73,14 Kč

 

 

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou trvale hlášeny na úřední adrese Mistřice 9,

          osoby dlouhodobě, tj. minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce, nepřítomné v místě trvalého pobytu,

          zejména z důvodu pobytu v zahraničí. 

            Dlouhodobá nepřítomnost těchto osob v místě trvalého pobytu v obci bude poplatníkem   

            prokázána patřičným dokladem.