Právě připojeni - hostů: 36 
naves-02.jpg

Kronika rok 1974 - 1978

dne .

Životopis kronikáře

            Jmenuji se Marie Vardanová, rozená Knotová. Narodila jsem se dne 5. prosince 1935 v Mistřicích. Pocházím z dělnické rodiny. Otec před smrtí pracoval jako dělník v Jihomoravských pivovarech závod Jarošov, matka je v domácnosti. Po vychození 5 třít obecné školy a 4 tříd měšťanky jsem nastoupila do zaměstnání v n.p. Slavia motor Napajedla. Zde jsem pracovala do roku 1958, kdy po provdání v roce 1957 se narodil syn Jaroslav. Po skončení mateřské dovolené jsem nastoupila jako skladová dělnice do Velkoobchodu Uh. Hradiště. Po dvou letech jsem ze zdravotních důvodů rozvázala pracovní poměr a v roce 1963 jsem nastoupila jako účetní na MNV Mistřice, kde pracuji dosud. Po provdání jsem se odstěhovala z Mistřic do Mařatic na čp. 194. Manžel Vardan Jaroslav je zaměstnán jako řidič u Služeb města Uh. Hradiště. V  oce 1966 se nám narodila dcera Irena. Mám jednu sestru,která je provdána, bydlí v Mistřicích a je zaměstnána jako dělnice v n.p. Let Kunovice.


ROK 1974

Práce národního výboru

            Činnost národního výboru v roce 1974 byla velmi obsáhlá. Konalo se 22 schůzí rady, 6 plenárních zasedání a 2 veřejné schůze. Funkci předsedy od roku 1972 vykonává Josef Jánoš, tajemníka Kutra Karel, místopředseda je Stašek Josef z osady Javorovec. Ve složení poslanců příšlo jen k jedné změně. O uvolnění z funkce poslance požádala radu MNV a plenární zasedání Abrahámová a to z rodinných důvodů – vážné onemocnění manžela. Její žádosti bylo vyhověno. V komisi zemědělské přišlo ke změně aktivisty komise. Zemřel ing. Sládek Josef a na jeho místo byl jako člen komise získán ing. Šuranský Jaroslav.

            Účetní práce na MNV provádí Vardanová Marie, uklizečka je Vašíčková Vlasta. Úřední hodiny jsou: pondělí a středa od 7 do 12 a od 13 do 18 hod, v úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 14,30 hod.

            Pomocným aktivem MNV je Občanský výbor v osadě Javorovci. Do funkce předsedy byl zvolen Hájek František. Práce tohoto aktuvu je řízena vypracovaným plánem práce na každé pololetí a navazuje na plán práce rady a plenárního zasedání. Taky práce poslanců byla dobrá, čemuž nasvědčuje velká účast občanů na veřejných schůzích a při plnění budovatelských úkolů.

Průběh celého roku, počasí, úroda

            Počasí v tomto roce bylo oproti předcházejícímu roku chladnější. Po mírné a suché zimě bez sněhu přišly v dubnu a počátkem května mírné mrazy, květy na stromech omrzly a pak úroda ovoce byla velmi slabá. Další jarní a letní měsíce se vyznačovaly suchým počasím. Ve studních  poklesla hladina vody a v horní části obce byly některé domácnosti bez vody, hlavně v úseku Drahy a Větřák. V červnu započalo deštivé počasí, které málokdy bylo vystřídáno pěknými dny. Toto špatné počasí pokračovalo i v podzimních měsících, což velmi ztížilo podzimní práce. Zvláště sběr kukuřice a sklizeň cukrovky probíhala ve ztížených podmínkách. Vznikala nebezpečí, že tyto práce nebude možno vůbec zvládnout. Proto byla vydána ústředním výborem KSČ a vládou ČSSR výzva ke všem občanům o pomoc při těchto pracích. Můžeme říci, že i občané naší obce nutnost této výzvy pochopili. Nasvědčuje tomu počet brigádníků, kterých po tři soboty nastoupilo přes 500 a bylo odpracováno 3550 brigádnických hodin. Další brigádnické hodiny odpracovali zaměstnanci patronátního závodu n. p. Mesit. Přes všechnu nepřízeň počasí byla úroda velmi dobrá a výnosy obilovin a cukrovky z 1 ha daleko převýšily výsledky minulých let.

            Poprvé v historii našeho zemědělství bylo na jednom honu dosaženo průměrného výnosu 50q pšenice z 1 ha. V JZD byly splněny všechny ukazatele plánu rostlinné i živočišné výroby. U dodávky mléka a vajíček byly dodávky vysoce překročeny. Tím se naše JZD zařadilo mezi nejpřednější JZD v okrese. Na těchto dobrých výsledcích se nemalou měrou podílel předseda JZD Křemeček i ostatní členové a pracovníci. Když jsou dobré výsledky v hospodaření, zvyšuje se i průměrná mzda u jednotlivých pracovníků a pak nejsou žádné problémy v získávání pracovních sil. V tomto roce JZD 148 stálých pracovníků.

            Je třeba říci, že nové formy hospodaření se občanům líbí a již by se nikco nechtěl vrátit ke starému obdělávání půdy. Proto byla i v naší obci dokončena úplná socializace vesnice. Od 1. ledna byli získáni i poslední čtyři soukromně hospodařící zemědělci a to Mimránek Antonín č. 305, Švec Josef č. 304, Šimek Václav č. 303. U Blahy Vojtěcha č. 243 byla pro špatné hospodaření a neproduktivní obdělávání půdy provedena likvidace. Celková výměra pozemků, které byly od těchto zemědělců JZD předány činila 14 ha. Ještě větší využití půdního fondu a zavádění nové mechanizace v zemědělství se v tomto roce provádí příprava sloučení okolních JZD do jednoho celku.

Budovatelská práce v obci

            Pro letošní rok byl radou MNV a plenárním zasedáním schválen rozpočet v celkové částce 1 245 100,- korun. Je to částka se kterou MNV v minulosti ještě nehospodařil.

            Na jednotlivých kapitolách bylo rozdělení následující:

Příjmy:

- daň zemědělská                           21 000,-

- daň z příjmu obyvatel                     4 000,-

- daň domovní                                 44 000,-

- místní poplatek ze psů                   2 500,-

- správní poplatky                             4 500,-

- nájem z bytu ZDŠ                           1 200,-

- sypání smetí do strže                     4 500,-

- neúčelové dotace                         89 900,-

- příjmy FRR                                  515 000,-

- doplňkové příjmy                          47 000,-

- sdružené prostředky                    10 000,-

- státní fond vodního hospod.    500 000,-

  souhrn                                    1 245 100,- korun

Všechny příjmy od obyvatel byly splněny.

Výdaje:

- vodní hospod. – kanalizace       30 000,-

- mateřská škola                          500 000,-

- vodovod                                       500 000,-

- šatny TJ                                          15 000,-

- doprava – MK                                33 000,-

- ČSPO a Sbor pro ob. zál.               7 400,-

- veřejné osvětlení                          14 000,-

- školství                                           26 400,-

- příspěvek OB                                       200,-

- doplňková péče                            12 000,-

- vnitřní správa                              107 100,-

  celkem                                     1 245 100,-

 

 

Čerpání výdajů bylo po celý rok prováděno rovnoměrně. Jen u MŠ a na vodovodu nebyly finanční prostředky do konce roku vyčerpány. Se zahájením výstavby MŠ se započalo až v podzimních měsících. Výstavba vodovodu nebyl zahájena. Nevyčerpatelné finanční prostředky jsou převáděny na příští rok. V tomto roce byly provedeny na jednotlivých akcích tyto práce:

1     postavena hospodářská část na MŠ,

2     dokončena výstavba šaten pro TJ Sokol,

3     sociální zařízení na šatnách,

4     postavena čekárna na zastávce autobusů ve Štěpoch,

5     vybudována opěrná zídka na otočce v osadě Javorovci,

6     dokončena rekonstrukce místního rozhlasu, včetně výměny nové ústředny

7     v hrubé stavbě byly postaveny stánky na přírodním výletišti,

8     pokračovalo se na kanalizaci v trati Větřák,

9     v budově MNV byla vyměněna převážná část radiátorů ústředního topení,

10  do budovy ZDŠ v Mistřicích byla provedena nová přípojka vody ze studny u Šimkového č. 2,

11  vybudována opěrná zeď u ZDŠ,

12  provedeno oplocení školní zahrady v Javorovci.

13  Na MNV vybudována nová obřadní síň pro akce pořádané SOZ.

14  Na provádění těchto akcí byly uzavírány závazky občanů. Bylo uzavřeno 7500 brigádnických hodin. Z odpracovaného počtu brigádnických hodin i z vybudovaných akcí je vidět, že převážná část občanů se plně zapojila do budování v obci. Máme i takové občany, kteří své závazky vysoce překročili. Jako nap pro akce pořádané SOZ.

Na provádění těchto akcí byly uzavírány závazky občanů. Bylo uzavřeno 7500 brigádnických hodin. Z odpracovaného počtu brigádnických hodin i z vybudovaných akcí je vidět, že převážná část občanů se plně zapojila do budování v obci. Máme i takové občany, kteří své závazky vysoce překročili. Jako např.: předseda MNV Jánoš odpracoval 452 brigádnických hodin, Kadlčík Stanislav č. 284 odpracoval 300 brigádnických hodin, Lysoněk Josef č. 283 227 brigádnických hodin a řada dalších občanů, kteří odpracovali více než 100 brigádnických hodin.

Veřejný život v obci

            I do veřejného života v obci se zapojuje stále větší počet našich občanů. V letošním roce vyvíjely svou činnost tyto organizace, které jsou sdruženy v místním výboru Národní fronty jehož předsedou je Tichoň Jaroslav:

VO KSČ                                            předseda Magdálek Oldřich č. 33

Socialistický svaž mládeže           předseda Huňka Josef č. 220

SČSP                                                předseda Březina Josef č. 129

TJ Sokol                                           předseda Palčík Vojtěch č. 327

Myslivecké sdružení                      předseda Šnajdar Vojtěch č. 290

Český svaz žen                               předseda Špačková Jaroslava č. 201

ČSPO Mistřice                                 předseda Tichoň Jaroslav č. 112

ČSPO Javorovec                            předseda Mikulka Otakar č. 326

ČSOZ Mistřice                                 předseda Janča Vojtěch č. 12

ČSOZ Javorovec                            předseda Polášek Josef č. 350

ČSČK Mistřice                                 předseda Zvonková Vlasta č. 1

SVAZARM                                       předseda Blaha Oldřich č. 248

Každá tato společenská organizace má vypracovaný svůj vlastní plán práce podle kterého vyvíjí svou činnost. Dobrá práce složek NF se nejvíce projevuje při pořádání oslav státních svátků i ostatních akcí. V letošním roce důstojně proběhly oslavy Únorového vítězství pracujícího lidu, MDŽ, osvobození naší obce slavnou Sovětskou armádou, 1. Máj, 25. výročí založení JZD i oslava Říjnové revoluce.

            U příležitosti oslav 25. výročí založení JZD byli zakládající členové JZD i dlouholetí pracovníci vyznamenáni čestným i veřejným uznáním. I radě MNV bylo při této příležitosti uděleno čestné uznání za budování a rozvoj socialistického zemědělství v okrese Uh. Hradiště.

            Práce společenských organizací se neprojevuje jen v účasti na oslavách. Mezi radou MNV a MV NF je uzavřena dohoda ve které je i pomoc složek NF budování naší obce, kulturního vyžití občanů a jiné úkoly.

            Činnost společenských organizací po stránce kulturní zajišťuje OB, jejímž předsedou je Blaha Oldřich č. 248. Všechny kulturní akce jsou uvedeny v Jednotném plánu kulturně výchovné činnosti. Nejvíc bylo složkami NF uskutečněno tanečních zábav a to 44, dále to byly dvě estrády a pravidelně jsou pořádány zájezdy do Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Některé společenské organizace pořádají pro své členy i ostatní občany zájezdy do různých míst naší vlasti. Dobrou práci po stránce kulturní vyvíjí i místní lidová knihovna, která je umístěna v budově MNV. Knihy se půjčují pravidelně každý pátek a knihovnicí v Mistřicích je Žižková Jarmila č. 166, v osadě Javorovci je knihovníkem Švec Vojtěch č. 311.

            I v tomto roce TJ Sokol pořádala Slovácké hody s právem. Počet krojovaných oproti minulým rokům byl menší, poněvadž poprvé se krojovaní nezúčastnili mše v kostele a někteří občané se s tímto nemohou smířit a svým dětem nechtěli kroje připravit.

            Pro politické vzdělávání našich občanů bylo uskutečněno pět přednášek na různá témata. Další přednášky si organizovaly i společenské organizace. Funkcionáři MNV, KSČ i MV NF provedli dvě besedy a to se SSM a TJ Sokol.

            Politickovýchovnou činnost u našich občanů zajišťuje dále Sbor pro občanské záležitosti. V letošním roce několikrát prováděl vítání dětí do života, předávání občanských průkazů patnáctiletým, oslavu zlaté svatby manželů Kocábových č. 242, oslavu Dne učitelů, přestárlým občanům jsou zasílány blahopřání k životním jubileum nebo osobní blahopřání při dovršení 80,85,90 a více let s předáním malého dárku. Podrobnější rozvedení těchto akcí je prováděno v kronice Sboru pro občanské záležitosti a fotografické dokumentaci.

            Do politickovýchovné činnosti se zapojují i učitelé a žáci ZDŠ Mistřice i z osady Javorovce. Při oslavách státních svátků, MDŽ, veřejných schůzích provádí kulturní vystoupení. Rovněž při akcích Sboru pro občanské záležitosti se plně zapojují recitací a zpěvem.

            O sportovní vyžití občanů se stará TJ Sokol. Toto vyžití je však jen jednostranné a to kopaná. Do soutěži jsou přihlášena tři mužstva. Je to mužstvo žáků, dorostenců a první mužstvo. První mužstvo v tomto roce hrálo I.B třídu ve které se umístilo na prvním místě. Postoupilo do I.A třídy. Od založení kopané v naší obci je to největší úspěch kterého hráči dostáhli.

Pohyb obyvatelstva – životní úroveň – život lidí

            K 1. lednu 1974 měla obce 1459 obyvatel. Narodilo se 35 dětí, zemřelo 19a občanů, což je největší počet úmrtí za posledních dvacet let. Na MNV v Bílovicích, kde je matrika bylo uzavřeno 18 sňatků z naší obce. Rozvod byl jeden.

            Rodinný život našich občanů je spořádaný a nevyskytl případ, kdy by musel MNV nějak zasahovat.

            Životní úroveň občanů se stále zvyšuje. Svědčí o tom stále vzrůstající nákup osobních automobilů, bytového zařízení, opravy a výstavba nových rodinných domků a další ukazatele. V tomto roce bylo kolaudováno 6 nově postavených rodinných domků a na opravy bylo vydáno 71 stavebních povolení. Ceny základních potřeb – potravin zůstávají na stejné úrovni jako v minulých letech.

            Zvyšuje se i péče o důchodce, hlavně přestárlé občany. Těmto je MNV poskytována z doplňkové péče peněžitá, nebo věcná výpomoc a zajišťuje se nákup uhlí. V tomto roce bylo poskytnuto 85 příspěvků v celkové částce 12 000,- korun. Dá se říci, že již v naší obci není ani jeden přestárlý občan, u kterého by nebyla zajištěna životní úroveň. Pro důchodce o které nemá kdo pečovat byla vyřízena žádost o umístění do domova důchodců. Jednalo se o Batouškovou Ludmilu č. 76.

Celkové zhodnocení roku

            Mám-li provádět hodnocení celého roku mohu jen napsat, že uplynulý rok byl úspěšný jak po stránce budovatelské, politicko – organizátorské, tak i po stránce životní úrovně našich občanů. Z uplynulého roku je vidět, že cesta po které kráčí všichni mírumilovní občané naší socialistické vlasti je správná a že pod vedením naší Komunistické strany Československa jdeme vstříc ještě lepší budoucnosti.


ROK 1975

Úvod

            Skončil rok 1975, kdy jsme oslavili 30. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou a 30. výročí vzniku národních výborů. Tato slavná výročí byla korunována mohutnou manifestací statisíců cvičenců na celostátní Spartakiádě v Praze a dále přehlídkou úspěchů našeho zemědělství na celostátních dožínkách v Brně. Toto jsou překrásné a nezapomenutelné vzpomínky pro všechny občany naší socialistické republiky i všech vzácných hostí ze zahraničí, kteří se těchto akcí zúčastnili.

            Rok 1975 byl rokem, kdy jsme se všichni společně podíleli na splnění závěrů XIV. sjezdu KSČ a rokem posledním v páté pětiletce. Dá se říci, že všechny úkoly páté pětiletky byly předčasně splněny a tak vytvořeny předpoklady pro nástup do šesté pětiletky.

            Rovněž občané naší obce nezůstali při všech těchto událostech stát stranou.

Činnost MNV

            I v tomto roce se složení funkcionářů a pracovníků nezměnilo. Taky pracovní doba zůstala stejná jako v roce předcházejícím.

            Práce jak v radě MNV, na plenárních zasedáních i v jednotlivých komisích byla velmi obsáhlá. Konalo se 19 schůzí rady, 6 plenárních zasedání a 2 veřejné schůze. Na schůzích mimo jiné byla projednávána usnesení Vyšších orgánů i usnesení vlastní, jako například usnesení o zkvalitnění práce Občanského výboru v osadě Javorovci, zabezpečení závěrů listopadového pléna ÚV KSČ a výsledků zasedání OV KSČ z 21. 1. 1975 na podmínky naší obce, povolování společenských zábav pouze těm složkám NF u kterých bude záruka, že nedojde k porušení pravidel kulturně společenské zábavy, věnovat stálou pozornost a péči neúplným rodinám, dbát o správnou sociální politiku v duchu socialistických zásad, dodržovat zásady a směrnice pro akce „Z“ a řada dalších usnesení.

            Rada MNV a plenární zasedání se zabývalo důstojným průběhem oslav 30. Výročí vzniku národních výborů. Při konání slavnostního plenárního zasedání v měsíci květnu bylo následujícím občanům, kteří se zasloužili o dobrou práci národního výboru a po několik volebních období byli zvoleni do funkce poslanců MNV předáno čestné nebo veřejné uznání.

Veřejné uznání obdrželi:

Polášek František, nar. 20.9. 1931, č. 45

Močička Josef, nar. 28.4. 1926, č. 46

Žižka Antonín, nar. 23.3. 1929, č. 251

Zvonek Antonín, nar. 21.6. 1919, č. 1

Jánoš Josef, nar. 19.3. 1936. Č. 50

Čestné uznání:

Vašíčková Vlasta, nar. 21.12. 1928, č. 117

Schůzová činnost jednotlivých komisí byla rovněž zaměřena na řešení otázek týkajících se práce MNV. Komise výstavby se zabývala úkoly z budovatelské činnosti, povolování různých oprav rodinných domků, novou výstavbou. Komise finanční projednávala otázky finančního hospodaření, komise školská a kulturní otázkou školství a veškerého kulturního dění v obci, komise zdravotní a sociální se v tomto roce zaměřila na přípravu zvyšování důchodů, komise OVP veřejným pořádkem v obci, komise MH, obchodu a CR otázkou prodejen, dopravy, povolováním mimopracovní činnosti občanům a komise zemědělská měla na starosti půdní fond a hospodaření v JZD.

            Úkolů na řešení bylo hodně a proto při posledním plenárním zasedání byla práce komisí i rady MNV hodnocena kladně.

Rozpočet – budovatelská práce

            V tomto roce hospodařil MNV v příjmech i výdajích rozpočtovou částkou 1 385 200,- korun.

Příjmy:

- daň zemědělská                                            17 900,-

- daň z příjmu obyvatel                                     2 700,-

- daň domovní                                                  42 600,-

- místní poplatek ze psů                                   3 000,-

- správní poplatky                                              4 600,-

- nájem – č. 1 ZDŠ                                                800,-

- vnitřní správa                                                   2 000,-

- sypání smetí                                                     6 000,-

- účelové dotace                                            105 600,-

- zůstatek z minulého roku                                        35 000,-

-SFVH – výstavba vodovodu                       700 000,-

- příspěvek z FRR-ONV na MŠ                   465 000,-

  souhrn                                                       1 385 200,- korun

Čerpání – plnění příjmů bylo prováděno rovnoměrně dle termínů splatnosti. Příjmy v tomto roce byly splněny.

Výdaje:

- akce „Z“ – MŠ                                               500 000,-

- akce „Z“ – vodovod                                     700 000,-

- ČSPO a SOZ                                                   7 000,-

- veřejné osvětlení                                           35 000,-

- školství                                                            28 600,-

- doplňková péče                                             15 000,-

- příspěvek OB                                                      500,-

- vnitřní správa                                                 97 100,-

  celkem                                                       1 385 200,-

 

Výdaje na jednotlivé kapitoly byly prováděny dle potřeby. V plné výši nebyly čerpány výdaje jen na MŠ a vodovod.

            Na úseku budovatelské činnosti v roce 1975 byly prováděny následující akce:

Pokračovalo se na stavbě MŠ, kde se postavila a zastřešila hospodářská část budovy a postavena v hrubé stavbě učebnová část. Finanční prostředky se čerpaly v částce 300 000,- korun. Na výstavbu vodovodu se zajišťoval potřebný materiál. Bylo dovezeno 7800 bm litinového potrubí a převážná část tvarovek pro provádění montáže. Pro opravu ZDŠ v Javorovci byl zajištěn scházející materiál a provedla se rekonstrukce střechy včetně překrytí a orýnování. V ZDŠ Mistřice byla vystavena a oplocena opěrná zeď. Byly provedeny penetrační nátěry na všech místních komunikacích. Na tanečním výletišti byly zastřešeny stánky a sociální zařízení. Jihomoravské energické závody provedly v osadě Javorovci rekonstrukci sítě Nn a veřejného osvětlení. V obou částech obce při směně NF byl proveden úklid veřejného prostranství. Na všech těchto akcích občané odpracovali 6355 brigádnických hodin.

Průběh roku, počasí, úroda

            Začátek roku se projevil velmi teplým počasím. Denní teploty dosahovaly až 15 stupňů. Tyto teploty byly hlavně v měsíci únoru. Březen a duben byl poněkud chladnější s ranními mrazíky. Rovněž v květnu bylo chladněji, avšak již v červnu se počasí zlepšilo a hlavní letní měsíce – červenec a srpen byly velmi pěkné. Podzimní měsíce byly celkem teplé a všechna úroda z polí se sklidila včas. V listopadu se citelně ochladilo,  prosinec ale zase byl teplý. Tento rok byl poslední kdy se v JZD hospodařilo tak, jak v minulých letech. V zemědělství přišlo k velkým změnám a to slučováním Jednotných zemědělských družstev do jednoho celku. Od nového hospodářského roku se započalo hospodařit ve sloučeném JZD se střediskem v Bílovicích. Družstvo bylo pojmenováno na JZD 30. výročí osvobození. V tak zvané kooperaci byly seskupeny tyto JZD: Mistřice, Kněžpole, Jarošov, Bílovice a Topolná. V jednotlivých obcích zůstaly jen farmy a výroba se bude postupně stabilizovat tak, aby jednotlivé farmy pěstovaly jen takové plodiny, kterým se nejlépe daří v místních podmínkách. V naší obci se nejvíce chovají na farmě JZD slepice, krávy, menší množství kachen. Vedoucím farmy je pan Tománek Vojtěch č. 40 – bytovka JZD. Rostlinnou výrobu má na starosti Šimková Františka č. 18.

Veřejný život v obci

            Veřejného života v obci se zúčastňuje stále větší počet občanů. Taky Národní fronta jako orgán, který sdružuje pod svým názvem všechny společenské organizace v obci se plně podílel na zabezpečování volebního programu NF. Předně to byla část politicko – výchovná, kde lze říci, že převážná část členů jednotlivých společenských organizací se tohoto úkolu zhostila dobře. Byly provedeny přednášky na téma 30. výročí osvobození a 30. výročí vzniku NV. Zde možno vyzvednout aktivní práci ZO SSM, ŠSPO, TJ Sokol a i další složky NF, které se v průběhu roku zabývaly otázkou školení svých členů. Taky účast občanů a členů společenských organizací na oslavách státních svátků se dá v tomto roce hodnotit kladně. Všechny složky pořádaly v tomto roce taneční zábavy, některé organizace uskutečnily zájezdy pro své členy.

            Taktéž nebyl opomíjen ani úsek budovatelské práce. Celkový závazek složek NF byl 6555 brigádnických hodin. Odpracováno bylo 7052 brigádnických hodin.

            Rovněž Sbor pro občanské záležitosti pracoval velmi dobře. Bylo třikrát provedeno vítání občánků, předávání občanských průkazů a jiné akce. Nejsložitějším úkolem pro členy SOZ bylo organizování dvou občanských pohřbů, kdy zemřela ve věku 21 let Mirečka Žižková č. 208 a pak pohřeb dlouholetého člena KSČ Abraháma Oldřicha č. 8. Tento pán po celý svůj život se angažoval pro veřejnou práci. Oba tyto pohřby byly důstojné a zúčastnil se jich velký počet občanů přesto, že to byly dva první pohřby v naší obci bez církevních obřadů. Jejich průběh byl občany hodnocen velmi kladně.

Pohyb obyvatelstva – život lidí

            Ke konci roku bylo v naší obci 1489 občanů. Narodilo se 31 dětí. Zemřelo 18 občanů. Svateb bylo 23, což je největší počet za poslední roky.

            Do domova důchodců se přestěhoval jeden občan – Zálešák Josef č. 97. Tento rok byl poznamenán i tragickými událostmi.

            Po vypití přípravku na stříkání stromů zemřel Abrahám Vladimír č. 8 ve stáří 25 let. Nezanechal žádný dopis na rozloučenou a proto nebylo ani rodině známo proč tento mladý člověk svůj život ukončil sebevraždou. K další smutné události přišlo v měsíci srpnu, kdy přijel na dovolenou z výkonu vojenské základní služby Blaha Jaroslav č. 249. Tento se vracel v časných ranních hodinách z taneční zábavy v Bílovicích a u rozcestí k Mistřicích byl sražen nákladním autem. Po převozu do nemocnice zemřel. Nehodu zavinil řidič nákladního auta, kterým jel nepřiměřenou rychlostí.

            Lidem i v naší obci se žije dobře. Mají finanční i sociální jistotu, chodí pěkně všichni oblečeni a stále si opravují a vylepšují své domácnosti. Rovněž v tomto roce stoupl počet vlastníků osobních automobilů, bylo postaveno několik nových domků, rodiny jezdí společně na dovolenou v naší vlasti i do zahraničí. Dětem je poskytována všestranná péče a i když není v naší obci dostavěna MŠ, navštěvují děti od pěti let předškolní výchovu. Která je dvakrát týdně.

            Pro nejstarší občany – důchodce se připravuje od 1. ledna 1976 zvyšování důchodů ve všech kategoriích.

            Ceny potravin zůstaly na stejné výši jako v minulém roce. Pokud se vyskytnou nějaké výkyvy v zásobování potravinami  nebo masem, tyto jsou ihned řešeny jak v orgánech národních výborů všech stupňů, tak i vedením prodejen.

            Rodinný život ve většině domácností se vede spořádaný. Bylo by však třeba vybudovat větší kulturní zařízení, aby mládež nemusela se zdržovat jen v pohostinství a aby byly pořádány i jiné akce na jenom taneční zábavy a přednášky.

Celkové zhodnocení roku

            Zápis tohoto roku do kroniky byl projednán ve školské a kulturní komisi a v radě MNV. Bylo konstatováno, že uplynulý rok byl úspěšný po stránce budování, politicko – organizátorské práce, zajišťování plnění úkolů rostlinné i živočišné výroby v JZD, životních potřeb občanů a dalších úkolů.


ROK 1976

Práce MNV

            V roce 1976 končilo volební období, které trvalo 5 let. Práce všech funkcionářů, poslanců, aktivistů i pracovníků MNV byla zaměřena na splnění volebního programu obce a na přípravu voleb, jejichž termín byl stranickými a státními orgány vyhlášen na dny 22. a 23. října. V celkovém složení komisí, funkcionářů a pracovníků MNV nedošlo k žádné podstatné změně. Odstěhoval se jeden jen poslanec Hrdina Ladislav  do Uh. Hradiště a  zemřela poslankyně Abrahámová. Doplňovací volby se nemusely dělat, poněvadž počet poslanců neklesl pod 25. Úřední hodiny zůstávají na MNV jako v roce předcházejícím. Účast na schůzích rady se pohybovala od 70 – 75%. Konalo se 20 schůzí rady. Účast na plenárním zasedání byla v průměru 70%. Neúčast některých poslanců byla již zapříčiněna i tím, že věděli, že nebudou v příštím volebním období kandidovat a o práci nejevili takový zájem jako na počátku volebního období.

            V průběhu roku byly uskutečněny dvě veřejné schůze a to v měsíci únoru a pak slavnostní předvolební, která se konala dne 30. září. Na obou těchto schůzích byl velký počet občanů. Na veřejné schůzi v měsíci únoru byli občané seznámeni s plněním volebního programu za rok 1975, schválení celoobecního závazku a dohod mezi MNV a MV NF. Na předvolební schůzi byli občané informováni s přípravou volebního programu na léta 1977 – 1981 a dále byli představováni kandidáti pro volby do NV všech stupňů.

Za kandidáty národního výboru byli navrženi následující občané:

Bilavčík Antonín, nar. 6.5. 1936, č. 87, dělník – KSČ

Březina Josef, nar. 6.1. 1929, č. 129, pol. prac. – KSČ

Habarta Miroslav, nar. 14.11. 1943, č. 282, dělník – bezp.

Hájek František, nar. 24.7. 1973, č. 330, dělník – KSČ

Hráčková Milada, nar. 24.1. 1954, č. 145, dělnice – KSČ

Horký Lubomír, nar. 16.2. 1944, č. 261, dělník – KSČ

Kutra Karel, nar. 2.7. 1927, č. 31, technik – KSČ

Lysoněk Josef, nar. 2.3. 1943, č. 283, dělník – bezp.

Magdálek Oldřich, nar. 24.7. 1935, č. 33, technik – KSČ

Malina Zdeněk, nar. 13.11. 1934, č. 157, dělník – KSČ

Maňásek Drahomír, nar. 25.4. 1933,č. 260, technik – bezp.

Mikulka Otakar, nar. 16.10. 1933, č. 326, inv. důch. – KSČ

Mitáček František, nar. 16.3. 1934, č. 165, dělník – KSČ

Osohová Anna, nar. 23.7. 1931, č. 148, dělnice – bezp.

Osoha Ladislav, nar. 25.12. 1925, č. 177, dělník – KSČ

Pavlišová Anna, nar. 14.1. 1943, č. 204, dělnice – bezp.

Polášek Antonín, nar. 11.11. 1951, č. 350, dělník – KSČ

Polášek František, nar. 30.9. 1931, č. 45, technik – bezp-

Polášek Jiří, nar. 12.5. 1940, č. 182, dělník – bezp.

Šimková Františka, nar. 31.8. 1934, č. 18, prac. JZD – bezp.

Špaček Miloslav, nar. 22.8. 1941, č. 280, dělník – bezp.

Špaček Miloslav, nar. 26.1. 1933, č. 261, dělník – KSČ

Tichoňová Jaroslava, nar. 8.5. 1938, č. 112, dělnice – bezp.

Trojek Ludvík, nar. 13.8. 1935, č. 244, dělník – KSČ

Tománek Stanislav, nar. 6.10. 1953, č. 347, dělník – KSČ

Vašíček František, nar. 4.1. 1946, č. 40, technik – KSČ

Vašíčková Vlasta, nar. 21.12. 1928, č. 117, dělnice – KSČ

Vlachynský Miroslav, nar. 12.10. 1935, č. 352, dělník – bezp.

Zetíková Jaroslava, nar. 18.12. 1948, č. 272, kádr. prac. – KSČ

Žižka Alois, nar. 3.7. 1930, č. 166, dělník – bezp.

Za poslance do ONV Uh. Hradiště byl navržen:

Tománek Vojtěch, č. 40, ved. JZD – KSČ

Za poslance do Jihomoravckého KNV v Brně byl navržen:

Hoferek František z Březolup.

Za poslance do ČNR: Migotová Marie, dělnice, Uh. Brod.

Za poslance do Federálního shromáždění: Slováček Miloslav, ZPS Uh. Brod.

            Kandidáti byli navrhováni z členů společenských organizací u kterých byl předpoklad, že všechny úkoly, které jim budou svěřeny splní svědomitě. Těm poslancům, kteří odcházeli z výkonu funkce navrhla rada MNV udělení čestných uznání.

Čestné uznání rady ONV bylo uděleno:

Jánoš Josef, předseda MNV, nar. 19.3. 1936. Č. 50,

Kutra Karel, tajemník MNV, nar. 2.7. 1927, č. 31.

Čestné uznání rady MNV bylo uděleno:

Švehla Štěpán č. 187, Sedlář Antonín č. 228, Žižka Antonín č. 251, Zvonková Vlasta č. 1, Návratová Marie č. 175, Vašíčková Cecílie č. 110, Blaha Oldřich č. 248, Polášková Marie č. 343.

            Všichni uvedení funkcionáři a poslanci svou práci po celé volební období vykonávali dobře.

            Příprava na nové volby byla velmi obsáhlá a podíleli se na ní funkcionáři MNV, pracovníci, členové jednotlivých volebních komisí, všechny společenské organizace a široký aktiv dalších občanů.

Příprava volebních místností a samotný průběh voleb

            V naší obci byly dva volební obvody a proto byla prováděna příprava dvou volebních místností. Pro voliče z Mistřic – zasedací místnost na MNV a pro voliče z osady Javorovec – schůzová místnost v budově školy. Na výzdobě vchodů do volebních místností se velkou mírou podíleli učitelé a žáci ZDŠ, kteří zhotovili panely na kterých byly vystaveny jejich práce s tématikou k volbám. Před budovou MNV byl umístěn panel na kterém byly vystaveny fotografie všech navržených kandidátů. Výzdobu volebních místností provedli pracovníci propagačního oddělení n.p. Mesit Uh. Hradiště – Mařatice. Tato výzdoba byla velmi vkusně aranžována.

            Předsedou obvodní volební komise v Mistřicích byl jmenován Žižka Josef č. 185. Předsedou obvodní volební komise v osadě Javorovec byl jmenován Polášek Josef č. 350. Při volbách mimo obvodní volební komise pracovaly okrskové volební komise.

            Dne 22. října byly volby vyhlášeny na 14 hod odpoledne. Avšak již před 14 hod se voliči shromažďovali před volebními místnostmi a zde čekali až budou otevřeny. Prvními voliči kteří přistoupili k hlasovací urně byli manželé Františka a Antonín Večeřovi  č. 175. Pak přicházeli další občané. Některé společenské organizace přišli k volbám manifestačně. Byli to například – ČSŽ, SSM, TJ Sokol a další. Rovněž pracovníci živočišné a rostlinné výroby z JZD přišli společně v čele s vedoucím farmy Tománkem. Po celou dobu kdy byla volební místnost otevřena, se před budovou střídali dechové hudby, nebo vyhrával místní rozhlas. Jako první zahrála dechová hudba OB Mistřice pod vedením kapelníka Poláčka Antonína. Pak tito naši muzikanti odjeli vystupovat do dalších obcí a do naší obce přijela dechová hudba ZVS Uh. Hradiště. V místním rozhlase měli své kulturní vystoupení členové Okresního kulturního střediska, žáci dvanáctiletky Uh. Hradiště, členové SSM a žáci ZDŠ. O budovatelské práci byli občané informováni funkcionáři MNV, MV NF a KSČ. Mezi občany byla slavnostní nálada a svojí účastí na volbách nejlépe vyjádřili podporu vedoucí úloze naší KSČ.

            Rovněž druhý volební den byl ve slavnostní náladě a v dopoledních hodinách byla účast voličů stoprocentní i když volební místnosti byly otevřeny až do 14 hodin. Při sčítání hlasovacích lístků všichni kandidáti měli plný počet hlasů. Bylo 958 voličů.

První plenární zasedání:

             První plenární zasedání nově zvoleného MNV se konala dne 12. listopadu. Bylo přítomno všech 30 poslanců, 1 poslanec ONV, 2 hosté a 12 občanů. Zahájení provedl Kutra a po kulturní vložce žáku ZDŠ bylo přikročeno k dalšímu programu.

            Předseda mandátové komise Horký Lubomír podal zprávu o průběhu voleb a konstatoval, že všichni poslanci byli řádně zvoleni. Pak Polášek František přednesl slib do rukou předsedajícího Kutry a tento podepsali. Dále bylo odhlasováno, že volby do jednotlivých funkcí a komisí budou provedeny aklamací. Poté předseda VO – KSČ a současně garant ONV Tichoň Jaroslav přednesl návrh na nového předsedu MNV Březinu Josefa. Nový předseda byl zvolen všemi 30 hlasy na volební období 1976 – 1981. Tímto slavnostním aktem převzal řízení další části plenárního zasedání nově zvolený předseda. Dále byla provedena volba místopředsedy a tajemníka MNV. Do funkce místopředsedy byl všemi hlasy zvolen Mikulka Otakar a tajemníkem MNV Magdálek Oldřich, rovněž všemi 30 hlasy.

            Předseda nového MNV pronesl úvodní projev ve kterém poděkoval za projevenou důvěru a vyzval všechny poslance k úzké spolupráci na všech úsecích jejich činnosti a hlavně ve styku se svými voliči. Tajemník MNV přednesl návrh nového volebního programu na léta 1976 – 1981 a tento byl schválen.

            Zástupce ONV Katrňák seznámil plenární zasedání s průběhem voleb v celém okrese a také s volebním programem ONV. Dále velmi kladně hodnotil přípravu prvního plenárního zasedání i samotné jednání.

            Zástupci jednotlivých společenských organizací přednesli zdravice nově zvolenému MNV, popřáli hodně úspěchů v jeho namáhavé nastávající práci a přislíbili spolupráci při plnění volebního programu. Závěr provedl zástupce Okresního výboru KSČ Navrátil Josef.

Složení rady MNV:

Březina Josef č. 129, Mikulka Otakar č. 326, Magdálek Oldřich č. 33, Vašíček František č. 40, Horký Lubomír č. 320, Vašíčková Vlasta č. 117, Špaček Miroslav č. 201, Maňásek Drahomír č. 260, Špaček Miloslav č. 280.

Členové rady mimo předsedy a tajemníka jsou zároveň předsedové jednotlivých komisí.

Složení jednotlivých komisí včetně aktivistů:

Komise finanční a plánovací – Vašíček František č. 40, Polášek František č. 45, Zetíková Jaroslava č. 272, Habarta Miroslav č. 282, Žižka Josef č. 185, Magdálková Božena č. 266, Vardanová Marie pracovnice MNV.

Komise výstavby – Mikulka Otakar č. 326, Mitáček František č. 165, Hájek František č. 330, Žižka Alois č. 166, Žižka Antonín č. 251, Brázdil Antonín č. 364, Malina Alois č. 365.

Komise ochrany veřejného pořádku – Horký Lubomír č. 261, Bilavčík Antonín č. 87, Osoha Ladislav č. 177, Šimková Františka č. 18, Vyorálek Stanislav č. 265, Dohnal Rostislav č. 32, Budíková Marta č. 285.

Komise školská a kulturní – Špaček Miroslav č. 201, Kutra Karel č. 31, Polášek Jiří č. 182, Hráčková Milada č. 145, Zvonek Antonín č. 1, Blaha Oldřich č. 248.

Komise sociální a zdravotní -  Vašíčková Vlasta č. 117, Osohová Anna č. 148, Tichoňová Jaroslava č. 112, Malina Zdeněk č. 157, Slováčková Ludmila č. 141, Zvonková Vlasta č. 1, Šupka František č. 202.

Komise MH, obchodu a CR – Maňásek Drahomír č. 260, Pavlišová Anna č. 204, Trojek Ludvík č. 244, Vlachynský Miroslav č. 352, Vašíčková Cecílie č. 110, Žižková Františka č. 154, Polášek Vojtěch č. 288.

Komise pro mládež a tělovýchovu – Špaček Miloslav č. 280, Polášek Antonín č. 350, Tománek Stanislav č. 347, Lysoněk Josef č. 283, Žižková Jaroslava č. 166, Huňka Josef č. 220, Medek Josef č. 40.

Počasí a úroda

            Počasí v tomto roce bylo celkem příznivé pro všechny zemědělské práce. První dva měsíce roku byly poměrně teplé. V březnu se ochladilo, avšak v dubnu, květnu a červnu bylo počasí odpovídající těmto měsícům, tj. střídání teplých dnů s chladnějšími. V prázdninových měsících nastala velká horka, takže děti ze škol, studenti i pracující, kteří nastoupili dovolenou užili pěkného počasí. Podzimní měsíce i prosinec byl teplotně normální, některé dny bylo i velmi pěkně. Vzhledem k dobrým povětrnostním podmínkám všechny zemědělské práce byly provedeny v termínu a bezeztrát. Rovněž úroda ovoce byla dobrá, hlavně švestek. Občanům bylo vydáno 758 přihlášek na pálení a slivovice se pálila ve všech pálenicích okresu. Nejvíce přihlášek bylo podáno do pálenice v Nedachlebicích, pak do Bílovic, Topolné, Popovic. Na jednu přihlášku se může vypálit u členů JZD a ČSOZ 15 litrů 100% alkoholu, u nečlenů 10 litrů. Za jeden litr slivovice je poplatek 35-38,- korun.

Budovatelská práce – rozpočet

            Budovatelská práce v letošním roce byla zaměřena na následující úkoly. Pokračovat ve výstavbě MŠ, celoobecního vodovodu, dokončit opravu ZDŠ v osadě Javorovec. Pro úseky Drahy a k JZD zajistit kanalizační roury a litinové mříže na šachty, pro rozšíření hrací plochy na hřišti provést výkupy pozemků a vypracovat projektovou dokumentaci. Provádět úklid veřejného prostranství, vypracovat projekt na úpravu návsi, zajistit u Jihomor. rozvod. závodů v Uh. Hradišti přípojku trafo stanice na MŠ, vybudovat u ZDŠ oddychový kout, zajistit sběr odpadových surovin, vybavit autobusové čekárny lavičkami a projednat s vedením LSD Jednota výstavbu nové prodejny potravin a průmyslového zboží.

            Všechny dané úkoly volebním programem i akce, které se konaly mimo volební program byly vcelku splněny. Nebylo jen možno zajistit nákup rour na kanalizaci, poněvadž finanční odbor ONV Uh. Hradiště nechtěl uvolnit finanční prostředky, pokud nebudou dokončeny dvě velké rozestavěné stavby a to MŠ a vodovod. Na všechny tyto akce byl stanoven rozpočet v celkové výši finančních nákladů 1 397 800,- korun. Největší položka byla na akce „Z“: vodovod – 600 000,- korun a MŠ – 589 700,- korun. Avšak na obě akce bylo skutečné čerpání daleko nižší. Na obou těchto akcích bylo prostavěno jen 387 600,- korun. Zbývající finanční prostředky jsou převáděny na příští rok. U ostatních položek byl rozpočet stanoven takto:

Příjmy:

- Daň z pozemků od občanů                                               6 800,-

- daň z příjmu občanů ze zeměd. výroby                           5 500,-

- daň z příjmu obyvatelstva                                                   3 000,-

- daň domovní                                                                      45 000,-

- místní poplatek ze psů                                                        2 700,-

- nájem ze školního bytu                                                      1 300,-

- poplatky z tanečních zábav                                               2 000,-

- sypání smetí                                                                         6 000,-

- Globální dotace od ONV                                                133 000,-

- správní poplatky                                                                   2 800,-

souhrn                                                                                208 100,- Kč

 

 

 

Výdaje:

- doprava – místní komunikace                                           2 000,-

- požární ochrana                                                                  4 500,-

- Sbor pro občanské záležitosti – odměny                            800,-

- veřejné osvětlení – údržba                                               10 000,-

- veřejné osvětlení – odběr el. proudu                              32 000,-

- školství – provoz                                                                27 600,-

-              - pomůcky                                                                4 000,-

- kultura – SOZ – věcné dárky                                             2 000,-

- doplňková péče                                                                 15 000,-

- vnitřní správa - provoz a odměny                                  109 500,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem                                                                                 208 100,- Kčs

Na všech kapitolách v příjmech i výdajích byl rozpočet v tomto roce splněn.

 

 

 

Veřejný život v obci

            Činnost společenských organizací byla i v tomto roce zaměřena na budovatelskou, politicko – výchovnou a organizátorskou práci. Při hodnocení práce všech složek NF na plenárním zasedání MNV bylo konstatováno, že převážná část úkolů které byly na společenské organizace kladeny byla zajištěna a splněna dobře. Velmi dobře byly zajištěny všechny oslavy státních svátků. Velká pozornost všech společenských organizací byla věnována oslavě svátku práce 1. máji.  Tato oslava dopadla velmi úspěšně co do počtu účasti, tak i pestrosti průvodu, kde všechny organizace jako – SSM, TJ Sokol, CSPO a další šli ve svých krojích. Zde se jasně ukázalo že když se s přípravou začne včas, tak jsou i dobré výsledky. Ke všem oslavám i výročím zajišťovali pracovníci NV za spolupráce žáků i učitelů ZDŠ rozhlasové relace a prováděli výzdobu. Další velkou akcí společenských organizací byla i příprava na volby. Byly mezi členy prováděny besedy a nejlepší byli navrhováni za kandidáty NF. Dobře bylo zajištěno i školení občanů na úseku civilní obrany, kde proběhlo politické i praktické zaměstnání. Praktické části školení se zhostila dobře i organizace ČSČK.

            Všechny společenské organizace pořádaly v průběhu roku taneční zábavy, taneční odpoledne a TJ Sokol i  „Slovácké hody s právem“, na kterých bylo hodně krojovaných. Osvětová beseda zajišťovala zájezdy do Slováckého divadla v Uh. Hradišti, některé společenské organizace pořádaly pro své členy i ostatní občany zájezdy do různých míst v naší vlasti. Všichni předsedové, kteří byli na výročních schůzích voleni zůstali jak v roce předcházejícím. Došlo ke změně jen u předsedy MV NF, kde Tichoň Jaroslav převzal funkci předsedy VO-KSČ a na jeho místo za předsedu MV NF byl zvolen Malina Zdeněk č. 157.

            Na veřejném životě v obci se podílel i SOZ. Prováděl předávání občanských průkazů, čtyřikrát se uskutečnilo vítání dětí do života, vítání prvňáčků, pionýrský slib a další akce. Velmi dobře bylo zorganizováno vítání trojčátek, které se poprvé narodily v naší obci dne 18. dubna 1977 manželům Anně a Aloisi Večeřovým č. 137.

            Všechny akce, které SOZ pořádá jsou hodně navštěvovány občany – hlavně předávání občanských průkazů a taky zástupci ze závodů při vítání dětí do života. Na tomto úseku politicko – výchovné práce je vidět, že občané když jsou o významu práce SOZ dobře informováni, svojí účastí práci všech členů podpoří.

Politické události

            Nejdůležitější politickou událostí v tomto roce bylo konání XV. sjezdu KSČ. Sjezd se konal v Praze ve dnech 15. A 16. dubna. Na sjezdu byly vytyčeny úkoly pro šestou pětiletku na všech úsecích národního hospodářství. Konání sjezdu byly přijaty velmi kladně. Na závodech i ostatních pracovištích byly na počest uzavírány hodnotné závazky a byly odpracovány dobrovolné směny.

            Na sjezdu byly vytyčeny i nové úkoly na úseku školství. Od nového školního roku se v ZDŠ započalo s novými knihami a učebními pomůckami. V matematice se počítá s tzv. množinami a i v jiných předmětech je náplň učiva úplně odlišná. V naší škole jako první učitelka, která s novým učením započala je Jarmila Jánošová č. 50. Školní docházka byla snížena z devíti na osm let.

            I na úseku NV byly rozpracovány hlavní programové směry a cíle k zabezpečení závěrů XV. sjezdu KSČ.

            V oblasti politicko – organizátorské prohlubovat a dále rozvíjet principy socialistické demokracie v činnosti NV. Věnovat důležitou pozornost rozvoji aktivity sboru poslanců při objasňování závěrů XV. sjezdu KSČ na schůzích s voliči a rozvoji jejich činnosti ve volebních obvodech. Prohlubovat spolupráci s orgány a organizacemi NF. Zkvalitňovat činnost národního výboru při uplatňování jeho funkce jako orgánu státní moci a státní správy. Dále to byla řada úkolů na úseku investiční výstavby, na úseku místního hospodářství, školství, zdravotnictví a jiných odvětví které jsou v řízení NV.

Pohyb obyvatelstva – život lidí

            K 1. lednu 1977 bylo v naší obci 1451 občanů. Dětí se narodilo 28. Zemřelo 17 občanů. Sňatků bylo 11. Někteří mladí manželé se z naší obce odstěhovali hlavně do Uh. Hradiště, kde je prováděna velká výstavba a jednotlivé závody ve kterých naši občané pracují těmto přidělují byty. Ale i v naší obci se i v tomto roce postavily nové rodinné domky a bydlení ve velkém počtu domácností je na vysoké úrovni.

            Od 1. Ledna 1976 byly všem důchodcům zvýšeny důchody, takže i tato skupina obyvatel je po finanční stránce dobře zabezpečena. Někteří důchodci kteří jsou zdraví ještě pracují v závodech, nebo v obci na akcích „Z“ a tím si svoji životní úroveň zvyšují. Taky mzdy v závodech jsou dobré a občané si mohou koupit to, co potřebují. Taky o neúplné rodiny s dětmi ve kterých schází některý z rodičů je dobře postaráno. Za jakých špatných podmínek se žilo dříve to slyší děti jen z vyprávění starých občanů.

Fotografická dokumentace

            Ze všech důležitých akcí jako byly volby, výstavba, oslavy, činnost SOZ je zřizována fotografická dokumentace, která je uložena v albu na MNV a tuto provádí Polášek Jiří č. 182.

Celkové hodnocení uplynulého roku

            Rok 1976 byl bohatý na politické události. Pro naši obec byl i velmi úspěšný jak po stránce politicko – organizátorské tak i budovatelské. Rovněž úroda byla dobrá, takže s uplynulým rokem můžeme být spokojeni.

            Zápis do kroniky byl schválen školskou a kulturní komisí a radou MNV.


ROK 1977

Činnost národního výboru

            Zahájením roku 4977 začala i náročná práce nové zvoleného Národního výboru, hlavně členů rady, která je devítičlenná. Členové rady se scházeli na svých schůzích po celý rok pravidelně a zabezpečovali úkoly vyplývající jak z vlastních usnesení,  tak z usnesení vyšších orgánů. Práci rady je možno shrnout do čtyř oblastí. V prvé řadě to byla oblast budovatelské činnosti. Touto problematikou se rada MNV nejvíce zabývala. Dále to byla kulturně – výchovná práce, finanční politika a činnost organizátorská, do které spadá celá agenda MNV, včetně vyřizování připomínek občanů. Schůzová činnost rady, plenárních zasedání i jednotlivých komisí se řídí vypracovanými plány práce. Rada pracovala ve složení jak byla zvolena až do konce října, kdy se do Uh. Hradiště odstěhoval předseda školské a  kulturní komise Špaček Miroslav. Za tohoto se velmi těžko získávala náhrada, poněvadž se jednalo o dlouholetého poslance, který se vždy snažil plnit svěřené úkoly s plnou odpovědností. Jako nový člen rady a předseda komise byl navržen a schválen Malina Zdeněk. Další změnou v radě MNV byl odchod Vašíčka Františka č. 40, který požádal radu o uvolnění z funkce předsedy komise finanční a plánovací. Rada MNV jeho žádosti vyhověla, ale nový předseda této komise nebyl do konce roku navržen. Při hodnocení práce komisí bylo zjištěno, že v první polovině roku byla schůzová činnost všech komisí dobrá. Ve druhé polovině roku aktivita některých komisí poklesla. Zejména se tento pokles projevil u komise finanční a komise OVP. Pro informaci uvádím práci jednotlivých komisí v průběhu celého roku.

Komise pro mládež a tělovýchovu

            Tato komise začala pracovat se zpožděním, neboť jako nově ustavená komise se musela nejprve seznámit s náplní práce a hledat formy jakým způsobem svoji činnost rozvíjet v podmínkách naší obce. Komise uskutečnila několik významných akcí které měly velký ohlas zejména mezi mládeží. Byla to hlavně sportovní hra o „Partyzánský samopal“, žákovský turnaj v kopané a největší akcí byl pochod pro stopách partyzánů Velehrad – Salaš. Tohoto pochodu se zúčastnilo asi 40 dětí. Po této stránce byla komise hodnocena kladně. Nedostatkem komise byla slabá schůzová činnost a zápisy ze schůzí.

Komise pro ochranu veřejného pořádku

            Z počátku volebního období se u této komise projevila velká aktivita a práce se jí v celku dařila. Byly řešeny drobné přestupky občanů a zúčastňovali se její členové řešení stížností občanů v majetko – právních sporech. Takto aktivita komise trvala do poloviny roku. Ve druhé polovině roku se zhoršila schůzová činnost a tím poklesla i úroveň celé komise.

Komise finanční a plánovací

            Činnost této komise je soustředěna na plnění příjmů národního výboru a čerpání výdajů na všech kapitolách. Po volbách byla činnost komise dobrá. Uskutečnila se proškolení všech členů komise pro zkvalitnění práce, byl vypracován přehled všech daní a poplatků se kterými přijdou občané do styku a pravidelně bylo sledováno čerpání výdajů. Avšak po odchodu předsedy komise Vašíčka se práce komise zhoršila a tato situace trvala až do konce roku.

Komise MH, obchodu a dopravy

            Tato komise provádí kontroly místních provozoven LSD Jednota. Zjištěné nedostatky jsou odesílání na ředitelství LSD do Uh. Ostrohu. Dále se komise zabývala nedostatky v zásobování prodejen v naší obci ovocem a zeleninou, v prodejně masa rozšířením sortimentu výrobků a v pohostinství větší množství prodeje nealkoholických nápojů. Na úseku dopravy bylo provedeno vyhodnocení spojů ČSAD. Byla vyřízena stížnost našich občanů na přeplněný autobus, který má odjezd z Uh. Hradiště v 15:15 hod. Požadavek byl vyřízen zařazením většího autobusu. V oblasti místního hospodářství byly vypracovány dohody o mimopracovní činnosti našich občanů. Dá se říci, že tato komise si plné své úkoly dobře.

Komise sociální a zdravotní

            Tato komise má na starosti hlavně otázku přestárlých občanů a rodin, kde jsou děti a je jen jeden z rodičů. Po celý rok byly úkoly v této komisi plněny dobře. Byly pravidelně projednávány sociální výpomoci z doplňkové péče, potřebným starým občanům navrhován nákup uhlí a textilií. Komise dále provedla šetření k dalšímu zvyšování důchodů. Zajistila opatrovnici pro děti Vašíčkovi, kterým zemřel otec a matka onemocněla, opatrovnictví pro Vojtěcha Blahu č. 243, který je zbaven částečně svéprávnosti a další úkoly spadající do náplně práce komise. Práce této komise byla hodnocena dobře a je předpoklad, že o naše přestárlé občany v obci bude i nadále dobře postaráno.

Komise školská a kulturní

            Komise zajišťuje v obci veškerou kulturní činnost a ještě řídí činnost Osvětové besedy a Sboru pro občanské záležitosti. Po celý rok práce komise byla dobrá. Mimo kulturní akce to byly i akce politického významu jako jsou oslavy státních svátků, oslavy Mezinárodního dne žen, Mezinárodního dne dětí, Den učitelů a jiné.

Komise výstavby

            Při hodnocení koncem roku byla tato komise nejlepší. Činnost celé komise byla zaměřena na pomoc při akcích „Z“ jako je výstavba vodovodu a MŠ. Členové se na schůzích scházeli nejen podle pracovního plánu, ale i mimo plán práce a to podle momentální situace, hlavně před směnami NF.

            Mimo pravidelných schůzí rady a plenárních zasedání byly konány i dvě veřejné schůze a to v měsíci únoru a říjnu. Obou těchto schůzí se zúčastnilo přes dvě stě občanů. Byly zde projednávány úkoly na úseku výstavby obce a politická situace. Zvaní na schůze prováděli poslanci MNV a členové společenských organizací v jednotlivých volebních obvodech, kde zároveň prováděli písemnou interpelaci (připomínky( občanů. Připomínky občanů jak k práci MNV, tak i budovatelské činnosti byly zodpovězeny na druhé veřejné schůzi.

            Zahájením práce nového NV byla stanovena radou a plenárním zasedáním schválena i nová pracovní doba:

Pondělí                     7 – 12                        13 – 18 hod

Úterý                          7 – 12                        13 – 15

Středa                                   7 – 12                        13 – 18

Čtvrtek                       7 – 12                        13 – 15

Pátek                         7 – 12                        13 – 16,30

Tzv. dlouhé dny pondělí a středa byly stanoveny pro ty občany, kteří dojíždí mimo vesnici do zaměstnání a aby si své záležitosti vyřizovali na MNV po pracovní době.

Pracovní doba se týká předsedy MNV  Březiny a pracovnice  MNV Vardanové. Tajemníkovi MNV prozatím po celý rok pracovní doba stanovena nebyla.

            MNV má uzavřenou družební dohodu s MNV Částkovce na okrese Trenčín. Dohoda o vzájemné spolupráci na léta 1977 – 1980 byla uzavřena v měsíci září. Je uzavírána na podkladě utužování vzájemných vztahů mezi národy Čechů a Slováků. V zájmu prohloubení rozvoje a upevnění společného svazku je v dohodě zvýrazněna vzájemná výměna praktických, ekonomických a politicko – organizátorských zkušeností z činnosti národních výborů a společenských organizací obou obcí, rozvoje kultury, práce s mladou generací a další úkoly veřejného života. Dohoda je rozdělena na osm článků a byla podepsána předsedy obou národních výborů. První společné zasedání obou rad bylo uskutečněno dne 25. listopadu 1977 v 16 hod na MNV Mistřice. Na tomto zasedání si funkcionáři obou NV vyměňovali své zkušenosti z práce na úseku rad, komisí, tak i úseku budovatelské činnosti. Další společná setkání budou uskutečněna dle dohody.

Činnost ustavených aktivů národního výboru

            Občanský výbor v osadě Javorovci byl zvolen na veřejné schůzi, která se konala dne 1. Dubna 1977 v 19 hod v ZDŠ v osadě. Veřejné schůze se zúčastnilo 53 občanů z osady, poslanec ONV Tománek a předseda VO - KSČ  Tichoň. Předsedou byl zvolen Hájek František č. 330 – člen KSČ, místopředseda Vlachynský Miroslav č. 352 – bezp., tajemník Polášek Antonín č. 350 – KSČ, členové: Stašek Josef č. 329 – člen KSČ, Malina Josef č. 314 – KSČ, Mikulka Otakar č. 326 – KSČ, Polášková Marie č. 343 – bezp., Tománek Stanislav č. 347 – KSČ, Polášek Josef č. 350 – KSČ.

            V diskusi bylo hovořeno o tom, jak by měla vypadat úzká spolupráce mezi MNV a OV. Dále to bylo budování obce a zapojení občanů i z osady do aktivní práce při výstavbě MŠ a vodovodu. Taky občanský výbor se řídil vypracovaným plánem práce.

            Dalším aktivem NV je Sbor pro občanské záležitosti. Práce SOZ pokračovala i v tomto roce ve své započaté činnosti z let předcházejících. Předsedou byl Kutra č. 31 – KSČ, další členové SOZ: Jánošová Jarmila č. 50 – KSČ, Marholtová Zdeňka učitelka Mařatice – bezp., Kadlčíková Ludmila  č. 284 – bezp., Vardanová Marie – bezp., Polášek Jiří č. 182 – bezp., Hájková Anna č. 330 – bezp.,Vlachynská Marie č. 332 – bezp.

            V tomto roce zajišťoval Sbor pro občanské záležitosti tyto akce: Vítání dětí do života. Členové osobně zvou rodiče dětí i zástupce závodu ve kterých rodiče pracují. Vítání má vždy důstojný ráz. Při každém vítání vystupují žáci ZDŠ a členové SSM. Zástupci SOZ předávají rodičům malé dárky, rovněž zástupci závodů.

            V roce 1977 bylo do života uvítáno 27 dětí. Rodiče mají o tuto slavnost zájem, poněvadž se sami ptají členů SOZ kdy budou pozváni.

            V měsíci květnu proběhlo předávání občanských průkazů. Jak je již v naší obci zvykem, bylo seřazení zúčastněných u školy, kde vyhrávala místní dechovka. Sešli se zde žáci i jejich rodiče, učitelé, členové společenských organizací, poslanci MNV i ostatní občané. Pak všichni společně v průvodu odešli na náves k pomníku padlých. Zde byl proveden slavnostní slib 26 pionýrů. Předávání občanských průkazů bylo provedeno ve slavnostně vyzdobené zasedací místnosti na MNV. Občanské průkazy předal zástupce Obvodního oddělení VB Bílovice. Zástupce SOZ předal malé dárky a předseda MNV Březina popřál všem mladým občanům mnoho úspěchů v životě. Slavnost měla vysokou úroveň ke které přispěli členové Socialistického svazu mládeže a místní dechovka. Bylo předáno 16 občanských průkazů. Pak ještě rodiče popřáli svým dětem a taky jim předali malé dárky. Večer byl pro mladé občany uskutečněn zájezd do divadla pracujících v Gottwaldově na hru Josefa Kajetána Tyla „Paličova dcera.“ Zájezdu se zúčastnili i někteří rodiče a členky Českého svazu žen, které na zájezd přispěli finanční částkou 300,- korun.

            Ještě v měsíci květnu byla v obřadní místnosti provedena oslava dvou zlatých svateb. Byly to svatby manželů Anny a Metoděje Dostálkových a Františky a Antonína Večeřových č. 175. Na slavnost byli pozváni zástupci závodů ve kterých dříve tito manželé byli zaměstnáni. Rovněž se oslavy zúčastnil předseda VO-KSČ Tichoň a zástupci společenských organizací. Byla to velmi pěkná akce na kterou oslavenci stále vzpomínají.

            Další činností SOZ je zasílání blahopřejných dopisů občanům starším 80 let při příležitosti jejich narozenin. Taky byli navštíveni občané, kteří se dožili 85 a 93 let osobně členy sboru a byly jim předány dárky. Tyto akce mají mezi těmi nejstaršími občany velký ohlas a dlouho ještě před oslavou se na tuto připravují. Při návštěvách vždy vzpomínají na dřívější léta a porovnávají život jaký měli dříve a jak si žijí dnes. Jsou to velmi zajímavé besedy a i členové sboru se těchto rádi zúčastňují. Nejvíce vzpomínek má nejstarší občan naší vesnice Polášek Antonín z osady Javorovec č. 349, který se v tomto roce dožil 93 let.

            Největší však akce kterou členové SOZ zajišťovali byla beseda s důchodci narozenými před více než 65 lety. Beseda se konala 16. listopadu  a bylo na ni osobně členy sboru pozváno 232 důchodců. Na besedu přišlo 193 důchodců, zbývající se pro nemoc nemohli zúčastnit. Na besedě v kulturním programu vystoupili žáci všech tříd ZDŠ, mladí požárníci a členky SSM. Pak předseda MNV v krátkém referátu seznámil přítomné s výstavbou, složením nového NV a nejdůležitějšími událostmi v obci. Po tomto programu dostali všichni malé občerstvení a při vyhrávání místní dechové hudby si i zazpívali písničky svého mládí a někteří i zatančili. Akce to byla velmi zdařilá a při různých příležitostech důchodci se ptají kdy je zase SOZ pozve na další besedu.

Práce členů sboru je velmi obsáhlá a náročná na jejich volný čas, poněvadž jsou hledány stále nové formy práce k prohlubování socialistických a soudružských vztahů mezi našimi občany. V neposlední řadě je to i ateistická výchova.

            Mimo vyjmenovaných akcí Sbor pro občanské záležitosti zajišťoval ještě následující oslavy: Účast na zahájení školního roku a vítání prvňáčků, Zajistil přednášku ve škole pro rodiče o ateistické otázce, Zúčastnil se setkání rodáků narozených v roce 1927, Pohovory s odvedenci před nástupem vojenské služby.

Do činnosti NV patří i rozpočet obce. Pro rok 1977 byl tento stanoven následujícími částkami:

Příjmy:

- daň zemědělská                                12 100,-

- daň z příjmu obyvatel                          4 200,-

- daň domovní                                      45 500,-

- místní poplatek ze psů                        3 000,-

- správní poplatky                                  2 000,-

- nájem ze školního bytu                      1 000,-

- odvoz odpadků do strže                     5 000,-

vlastní příjmy celkem                        72 800,-

plánované dotace                              174 100,-

účelové dotace                                   124 200,-

převody z Fondu rezerv a rozvoje

na MŠ                                                              400 000,-

vodovod                                               310 000,-

místní poplatky                                       1 784,-

celkové příjmy v roce:                 1 082 884,-

Všechny příjmy placené občany byly splněny, jen u daně z příjmu obyvatel zůstal nedoplatek. U daně domovní byl rozpočet překročen o 212,- Kčs.

Výdaje:

- požární ochrana                                 1 348,-

- SOZ                                                       9 559,-

- veřejné osvětlení                               23 421,-

- ZDŠ                                                   100 639,-

- doplňková péče                                 17 925,-

- poslanci NV                                        68 629,-

- správa NV                                           86 057,-

neinvestiční výdaje celkem:          310 830,-

výdaje na akce „Z“:                        

mateřská škola                                   398 873,-

vodovod                                               313 875,-

celkové výdaje na vše                 1 023 578,-

U akcí „Z“ nebyl rozpočet výdajů splněn. Obě akce jsou převáděny do příštího roku.

 

Budovatelská činnost v obci

Hlavními úkoly pro nový národní výbor bylo pokračování na dvou rozestavěných akcích a to mateřské škole a celoobecním  vodovodu. Na obě akce byl zpracován harmonogram prací podle kterého se měly akce dokončit ve stanovených termínech.

Na výstavbě mateřské školy vznikaly různé potíže, které úsilím většiny poslanců a stavbyvedoucím Mikulkou byly v průběhu roku řešeny.  Největším problémem bylo zastřešení celého areálu, poněvadž i když práce Okresním stavebním podnikem byly dokončeny a předány do budovy stále zatékala voda při větším dešti. Teprve po několika jednáních a reklamách bylo docíleno, že střecha byla opravena a mohly se provádět další práce.

Dalším důležitým úkolem bylo provedení vnitřních omítek. V radě MNV bylo rozhodnuto, že omítky budou provedeny strojní omítačkou, kterou zapůjčilo Zemědělské výrobní sdružení. Práce byly rychle provedeny, ale bylo potřeba zajistit velký počet brigádníků na obsluhu. Byla to největší brigáda která se na stavbu zajišťovala. Omítky se prováděly po dva týdny vždy od čtvrtku do soboty a každý den nastupovalo na stavbu 12 zedníků a 30 pomocníků. Pracovníkům byly podávány svačiny, obědy i večeře, aby všichni zůstali na stavbě po celý den a nerozešli se domů. Celá akce byla dobře zorganizována a mohlo se pokračovat na dalších pracích. Topenářskou instalaci provedli pracovníci Okresního výstavbového bytového družstva z Uh. Hradiště. Stavební skupina, která byla ustavena z místních důchodců prováděla drobnější zednické práce. Velkým problémem bylo zajišťování obkladaček a dlažby a provedení obkladačských prací. Avšak i přes tyto různé těžkosti práce pokračovaly dle harmonogramu a termín předání byl stanoven na srpen 1978.

Výstavba celoobecního vodovodu si vyžádala rovněž mnoho brigádnických hodin ze strany občanů. I přes velké potíže se zajišťováním mechanizačních prostředků práce pokračovaly a bylo dokončeno několik vodovodních řádů v Mistřicích i v osadě Javorovci a pokračovalo se na výstavbě vodojemu. Mimo tyto dvě hlavní akce na kterých se vlivem špatného počasí v jarních měsících započalo naplno až ve druhé polovině roku, zajišťovaly další drobnější práce. Pokračovalo se v úpravě hrací plochy na hřišti, údržbě zeleně, úpravy veřejných prostranství a další práce.

Na všechny akce byly uzavírány závazky občanů na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Občané naší vesnice se zavázali, že na akcích „Z“ odpracují celkem 5781 brigádnických hodin. Závazek byl překročen a do konce roku bylo odpracováno 6924 brigádnických hodin. Na akce neinvestiční povahy byl závazek 11350 hodin, odpracováno však bylo 11780 hodin, takže na celkový závazek 17131 hodin bylo občany odpracováno 18704 brigádnické hodiny. Nejenom občané, ale i společenské organizace uzavírali své závazky na pomoc při různých akcích.

TJ Sokol na závazek 600 hodin na akcích „Z“ a 3000 hodin na akcích neinvestiční povahy, členové odpracovali celkem 3950 hodin. Převážná část těchto hodin byla odpracována na úpravě hrací plochy na hřišti.

Socialistický svaz mládeže se zavázal odpracovat 150 hodin na akcích „Z“ a 150 hodin na jiných akcích. Na tento závazek bylo odpracováno 600 hodin.

Český svaz žen měl závazek 150 hodin na akcích „Z“ a 150 hodin na jiných akcích. Na tento závazek bylo odpracováno 360 hodin. Ženy se podílely jak na úklidu v mateřské škole, tak zároveň na úpravě naší vesnice. Český svaz požární ochrany z osady Javorovec se zavázal odpracovat 310 hodin v akcích „Z“ a 200 hodin na jiných. Na tento závazek 510 hodin bylo odpracováno 600 hodin a to na trase vodovodu od vodojemu směrem k osadě Javorovec a dále na úpravě přírodního výletiště v osadě.

ČSPO Mistřice na závazek 200 hodin na akcích „Z“ a 400 hod na jiných akcích odpracoval celkem 700 hodin. Z toho převážnou část na výstavbě MŠ, úpravě výletiště v Mistřicích a údržbě požární techniky.

Myslivecké sdružení Mistřice na závazek odpracovat 350 hodin na akcích „Z“ a 825 hodin na jiných akcích odpracovalo celkem 1175 hodin. Odpracované hodiny byly splněny hlavně na jiných akcích jako je vysazování stromku, jejich ošetřování, pomoc JZD, odchyt zvěře a podobně. Svaz československo – sovětského přátelství měl závazek 100 hod a tento taky splnil.

Český červený kříž v osadě Javorovci se zavázal odpracovat celkem 100 hodin. Jejich závazek byl splněn hlavně na akcích neinvestiční povahy. Český červený kříž Mistřice uzavřel závazek na odpracování 400 hodin. Tento závazek byl splněn. U této společenské organizace byla hodnocena dobrá spolupráce s MNV, neboť členky se zapojují hlavně do akcí „Z“.

SVAZARM měl závazek odpracovat celkem 500 hodin. Tento závazek bylo těžko kontrolovat, neboť odpracování hodin bylo mimo naší vesnici, hlavně při budování a údržbě rekreačního zařízení na Velehradě.

Svaz rodičů a přátel školy svůj závazek odpracovat 100 hodin taky splnil, hlavně při budování opěrné zdi u ZDŠ, zabudování brány a úpravě prostranství před školou.

Dohlížecí výbor LSD Jednota v osadě Javorovci rovněž svůj závazek odpracovat 175 hodin splnil. Dohlížecí výbor LSD Jednota Mistřice měl závazek odpracovat 250 hodin.  Taky tato organizace svůj závazek splnila při provádění prací neinvestiční povahy.

Je vidět, že jak občané tak i členové společenských organizací mají zájem aby i v naší vesnici byly vybudovány nová zařízení pro lepší život nynější i budoucích generací.

Činnost společenských organizací není jen v uzavírání závazků na odpracování brigádnických hodina a jejich plnění. Je to oblast politicko – organizátorská a kulturní, kde všechny složky sdružené v Místním výboru Národní fronty vyvíjejí svou činnost.

Činnost společenských organizací a veřejný život v obci

            Tak jako v celé ČSSR je vedou složkou Komunistická strana Československa, tak i v naší obci tato organizace zajišťuje veškerou politicko – organizátorskou činnost. Funkci předsedy VO KSČ vykonával i v tomto roce Tichoň Jaroslav Mistřice 112. Výbor organizace úzce spolupracuje s radou MNV i MV NF a podílí se na zajišťování všech akcí politického i budovatelského významu.

Předsedové jednotlivých společenských organizací v roce 1977:

TJ Sokol                                Kadlčík Stanislav čp. 284,

SVAZARM                           Blaha Oldřich čp. 248,

SSM Mistřice                                   Huňka Karel čp. 31

SSM Javorovec                   Polášek Antonín čp. 350

ČSPO Mistřice                     Tichoň Jaroslav čp. 112,

ČSPO Javorovec                Mikulka Otakar čp. 326,

ČSOZ Mistřice                     Janča Vojtěch čp. 12,

Myslivecké sdružení           Kašný Josef čp. 257,

Český svaz žen                   Špačková Jaroslava čp. 201

Dohlížecí výbor LSD M      Žižková Františka čp. 154,

Dohlížecí výbor LSD J       Švec Rostislav čp. 311,

ČČK Mistřice                                   Zvonková Vlasta čp. 1

ČČK Javorovec                   Polášková Marie čp. 343.

Předsedou MV NF byl i v tomto roce Malina Zdeněk. Předsedou Osvětové besedy Blaha Oldřich čp. 248. Jaká byla činnost všech společenských organizací na úseku politicko – organizátorské a kulturně – výchovné práce vyplývá z plnění Jednotlivého plánu kulturně – výchovné činnosti dle jednotlivých měsíců.

            V lednu byly pořádány taneční zábavy – plesy a OB uskutečnila zájezd do divadla v Uh. Hradišti. V únoru bylo provedeno vyhodnocení soutěže mladých požárníků „Plamen“. Dále to byly relace v místním rozhlase, výzdoba skříněk k oslavám Únorového vítězství pracujícího lidu, besedy ve složkách NF k únorovým událostem, zájezd OB do Slováckého divadla, zkouška dechové hudby pod vedením kapelníka Poláška Antonína čp. 78. Březen byl ve znamení oslav Mezinárodního dne žen na kterých se podílely všechny společenské organizace, žáci ZDŠ a školská a kulturní komise MNV. Pak následoval „Den učitelů“ jehož oslava se uspořádala ve škole. Dále byla Místní lidovou knihovnou uspořádána výstava knih, která byla velmi pěkná. Je však škoda, že se této výstavy zúčastnilo málo občanů. SVAZARM provedl besedu s řidiči, Český svaz žen přednášku pro 15-18 leté občany. Účast na přednášce byla celkem dobrá. OB zase uskutečnila zájezd do Slováckého divadla v Uh. Hradišti. V měsíci dubnu SSM uspořádal přednášku k 107. výročí narození V. I. Lenina. K tomuto výročí byly provedeny výzdoby skříněk a relace v místním rozhlase. Přípravy na oslavy osvobození naší obce byly dobře zajištěny a samotná oslava měla dobrou úroveň. Lampiónového průvodu se zúčastnilo mnoho dětí i dospělých. Dále na počest osvobození naší obce a 60. výročí VŘSR byl uskutečněn závod žáků o „Partyzánský samopal“, závody ve střelbě ze vzduchovky a výlety do přírody s dětmi. Taky zájezd OB do divadla byl uskutečněn. Květen – měsíc májových oslav. Oslavy i v naší obci byly organizovány velmi dobře a podílely se na nich všechny složky NF, školská a kulturní komise MNV, OB a výbor VO – KSČ. Rovněž účast na májových oslavách byla velmi dobrá. SSM Mistřice uskutečnil 1. Máje odpoledne stavění máje na návsi. Je to tradice, která se dodržuje každý rok. MS uspořádalo pro své členy i ostatní občany, kteří se o myslivost zajímají besedu. V červnu provedli členové ČSPO ve škole pro děti přednášku jak předcházeti požárům. TJ Sokol uskutečnila turnaj žáků v kopané a pro své členy zájezd s vlastivědnou tématikou. Dále do bylo sportovní odpoledne a karneval na přírodním výletišti. Výlety do přírody s dětmi zajišťovala SSM a SVAZARM. Konaly se ve středisku na Velehradě a dětem se velmi líbily. Zaměření bylo branně – technické. OB měla zájezd do divadla a zkoušku dechové hudby. V červenci byl členy LSD uskutečněn zájezd do divadla a ČČK měl zájezd do Piešťan pro své členy. ČSPO Mistřice provedl ukázkové cvičení a taneční zábavu. Na srpen připadají oslavy Slovenského národního povstání. K těmto oslavám byla provedena výzdoba skříněk, relace do místního rozhlasu a členové SSM měli táborový oheň. ČSPO provedl proškolení svých členů. Dohlížecí výbor LSD uskutečnil zájezd. V září byla provedena výzdoba skříněk ke „Dni tisku a televize“, MS zájezd pro své členy, OB zájezd do divadla a TJ Sokol besedu se členem KSČ. Měsíc říjen byl ve znamení oslav „Dne zárodnění“ v roce 1945, vyhlášení samostatnosti Čechů a Slováků  v roce 1918. K těmto oslavám všechny složky NF provedly výzdobu skříněk. ČSOZ Mistřice uskutečnil přednášku o ošetřování ovocných stromů. Listopad – měsíc oslav 60. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Přípravy a samotných oslav se zúčastnily všechny složky NF. Zástupci VO KSČ, MNV a MV NV provedli relace do místního rozhlasu o významu VŘSR. Vlastní oslavy byly 4. listopadu. Uskutečnil se lampiónový průvod. Sraz účastníků průvodu byl v 17 hod „U lip“ a v 17:30 hod odešel průvod k pomníku padlých. Tady za pochodu padlých revolucionářů položili členové SSM věnec, hudba zahrály hymny a po úvodní básni pronesl slavnostní projev předseda VO KSČ Tichoň. Kulturní pásmo zajistili žáci ZDŠ. Slavnost byla ukončena Internacionálou a za hojnou účast na slavnosti poděkoval občanům předseda MV NF.  Dne 7.11. se uskutečnila „Štafeta přátelství“. Pozdrav od všech občanů napsala Sládková Anna čp. 59, kde bylo provedeno i plnění závazků. Ve 12:45 hod krojované složky – SSM, ČSPO, TJ Sokol běželi se štafetou k „mlékárni“ a tam byl štafetový kolík zástupci VO KSČ, MNV a MV NF předán. V tomto měsíci jsou v naší vesnici i hody. Pořádala je TJ Sokol a SSM Mistřice. Byly to „Slovácké hody s právem“ a čtrnáct párů chlapců a děvčat v překrásných slováckých krojích procházelo vesnicí. Nejdříve šli pro stárky a pak na MNV za předsedou pro povolení zábavy. V prosinci byl zase zájezd OB do Slováckého divadla. Při konání výroční členské schůze ČČK Mistřice byla uskutečněna výstavba ručních prací. Akce tato se vydařila a pěkné výšivky se návštěvníkům líbily.

Po celý rok velmi dobře pracovala místní lidová knihovna ve které je knihovnicí Žižková Jarmila čp. 166. Je to velmi prospěšná činnost a občané ji v plné míře využívají. Společenské organizace pořádaly po celý rok taneční zábavy a i tato činnost se dá hodnotit kladně až na malé výstřelky některých mladých lidí.

Průběh roku – počasí, úroda

            Počasí v tomto roce bylo chladnější. Byly to hlavně jarní měsíce, kdy pro nepříznivé podmínky – stále pršelo, byly opožděny jarní práce, jako je sázení brambor a setí řepy. Letní měsíce se rovněž nepřihlásily velkými teplotami. I přes tyto nepříznivé podmínky byla úroda dobrá. Ovoce se taky urodilo poměrně dost a byly to hlavně zase švestky kterých byl nadbytek. Dávaly se do beček na kvas pro pálení slivovice. Někteří občané měli slivovice tolik, že tuto i prodávali. 1 litr za 90 korun. Jiné plodiny ani výrobky se již neprodávají, poněvadž každý co si nasází má jen pro svou potřebu. Taky půdy je mezi občany rok od roku méně. Všechnu půdu obhospodařuje JZD a členové mají jen záhumenky do výměry 50 arů. Na těchto pěstují hlavně brambory, zeleninu a nějaké obilí. Avšak i této půdy je každým rokem méně, poněvadž družstvo jim povolí za výkupní cenu si tyto plodiny od JZD nakoupit.

            Je ještě jedna skupina pěstitelů. Jejich půda taky nemá velkou výměru. Jsou to drobní držitelé do 0,50. Těchto rovněž každým rokem ubývá a zůstávají jen drobní zahrádkáři. Kolonie zahrádek jsou v naší obci na dvou místech. Směrem na Javorovec v trati „Súhrady“ a na dolním konci vesnice pod hřištěm. Každý nájemce této malé zahrádky se snaží o její nejlepší obdělání, takže jsou to kousky půdy s maximálním využitím.

            Hospodaření JZD se od minulého roku taky podstatně nezměnilo. Dokončuje se postupně specializace a na farmě která je v naší vesnici se převážně chová drůbež. Jsou to hlavně slepice, pak kuřata na výkrm – brojleři a v menším množství kachny. Ty se chovají na rybníku pod Javorovcem. Stádo je každým rokem obměňováno. Taky na farmě chovají krávy a vepře. Ve větší míře se specializace projevuje v pěstování plodin. V tomto roce byla naseta řepa, něco brambor, obilí a kukuřice na siláž. Vedoucím farmy je Tománek Vojtěch. Dále jako vedoucí rostlinné výroby je Šimková Františka. V živočišné výrobě jako zootechničky jsou dvě a to Šimková Věra a Svrčková Dagmar z Uh. Hradiště. V zimních měsících je zahájena každým rokem přidružená výroba, aby i ty pracovnice, které jsou zaměstnány v rostlinné výrobě měly práci zajištěnu po celý rok. O pracovní síly v Jednotném zemědělském družstvu není nouze, poněvadž na některých úsecích hlavně živočišné výroby průměry placených mezd daleko převyšují průměry v závodech.

Pohyb obyvatelstva – život lidí

Ke konci roku žilo v obci 1419 obyvatel. Narozeno bylo 27 dětí. Zemřelo 21 občanů. Sňatků bylo 16. Rozvedeno bylo 1 manželství.

            V roce se staly i dvě tragické události. Oběsil se Gajdoš Oldřich čp. 105 na stromě v lese. Další událost nastala když se otrávila paní Horáková Anna z čp. 217.

            I v tomto roce se někteří mladí občané odstěhovali mimo naši obec. Ve většině případů do Uh. Hradiště a Gottwaldova. Ale zase na druhé straně je i v naší obci dost velká výstavba rodinných domků. V tomto roce bylo kolaudováno 5 novostaveb. Byly to převážně dvoupodlažní domky ve kterých jsou byty pro dvě rodiny. Řadí se mezi byty první kategorie. Nejsou to však jen novostavby, které mají veškeré zařízení. Taky starší rodinné domky se stále upravují, do těchto si občané zavádí ústřední topení, teplou vodu, plynové spotřebiče, automatické pračky a další zařízení pro pohodlnější bydlení. Taky nákup automobilů v tomto roce vzrostl. Ke konci roku naši občané vlastnili 78 osobních aut.

            I životní úroveň důchodců se stále zvyšuje. Po úpravě důchodů v roce 1976 se zlepšila i u důchodců s nejnižší hranicí důchodu. V tomto roce byly v naší obci následující skupiny důchodců s částkou důchodů vyplácených za jeden měsíc:

Druh důchodu

Počet důchodců

starobní

196

177 147

invalidní

45

46 835

vdovský

54

40 156

manželky

20

3 975

sociální

13

7 730

Vdovský a sirotčí

10

11 204

Celkem vyplaceno

338

287 047

            Mimo tyto důchody je poskytovaná nejpotřebnějším občanům – důchodcům doplňková péče. V tomto roce byla poskytnuta 78 důchodcům a vyplacená částka činila 18 000 korun. Někteří důchodci jsou však ještě zaměstnáni, takže není ani jednoho starého občana, který by trpěl nouzi.

 

Závěr roku

            Rok 1977 byl naplněn hlavně budovatelskou činností. Pro nově zvolený národní výbor nebyla to úloha snadná. Přes všechny těžkosti se podařilo dané úkoly splnit. Nejlépe se dá hodnotit ta skutečnost, že většina občanů stojí za poslanci a funkcionáři MNV a snaží se jim brigádnickými hodinami pomáhat při jejich náročné práci.


ROK 1978

Úvod

plnění volebního programu a uzavírání závazků na budování obce bylo v tomto roce zaměřeno na počest 30. výročí Vítězného února.

Činnost MNV

            Tak jako v minulém roce, tak i v roce 1978 čekalo radu MNV i ostatní poslance a aktivisty mnoho úkolů jak po stránce plnění volebního programu hlavně na akcích „Z“, tak i v řídící práci a uspokojování potřeb občanů.

            Rada MNV se v letošním roce sešla celkem na 24 řádných schůzích. Projednávala úkoly, které souvisely s řešením celoobení problematiky, jako je finanční politika včetně rozpočtu MNV, vyměřování daní a místních poplatků, finanční zabezpečení výstavby MŠ a celoobecního vodovodu a dalších akcí. V oblasti výstavby se na každé schůzi rady projednávalo dokončení MŠ, což byl jeden z nejdůležitějších úkolů.

            Na úseku místního hospodářství se rada MNV zabývala otázkou drobného podnikání místními občany, dále zlepšením zásobování, zlepšením prodejní sítě jako je výstavba nového nákupního střediska, zlepšením autobusové dopravy do Uh. Hradiště a Gottwaldova. V oblasti sociální politika rada MNV řešila životní podmínky přestárlých občanů, schvalovala rozdělení doplňkové péče těmto občanům a dále velmi podrobně byla projednávána otázka umístění invalidních a přestárlých občanů o které neměl kdo pečovat do sociálních zařízení.

            Na úseku ochrany veřejného pořádku byla projednávána problematika týkající se přestupků našich občanů a to jak pro trestnou činnost tak i přestupků proti účastníkům provozu na silnicích. Dále rada MNV projednávala i otázku chování mládeže na tanečních zábavách. Pro mladé občany byly navrženy nové formy výchovy a to konání besed s mládeží, které by měly zaktivizovat všechny mladé lidi k většímu zapojení na budování a správě naší vesnice.

            Dalším vrcholným orgánem MNV je plenární zasedání. V tomto roce se konalo 4 řádných plenárních zasedání. Byly projednávány stejné úkoly jako na schůzích rady a řada dalších úkolů vyplývajících z usnesení vyšších orgánů. Na plenárním zasedání začátkem roku byl schvalován i celoobecní závazek pro letošní rok uzavřený na počest oslav 30. výročí vítězství pracujícího lidu nad reakcí.

            Neméně důležitým orgánem v práci MNV je i činnost jednotlivých komisí. Jak tomu bylo v letošním roce to nám ukáže přehled práce jak všechny komise a aktivy plnily své úkoly.

Komise výstavby

            Předsedou komise byl i v tomto roce Mikulka. Práce komise byla velmi dobrá. Její schůzová činnost byla jedna z nejlepších, neboť se scházela velmi operativně podle vzniklých situací, které vzhledem k plnění „Volebního programu“ hlavně akcí „Z“ bylo nutno řešit. U této komise je dobře hodnocena i činnost aktivistů. Pan Žižka Antonín, Bilavčík František, Malina Alois, Brázdil Antonín a Vrána Ladislav se zúčastňovali brigádnických prací na MŠ, tak i pomáhali podle svých možností s obstaráváním materiálu na tuto stavbu. Dále na schůzích komise byla projednávána výstavba celoobecního vodovodu, byly povolovány drobné stavby a opravy na rodinných domcích, opravy místních komunikací a další úkoly z výstavby.

Komise finanční

            Tato komise v letošním roce měla velmi slabou činnost. Odchodem z funkce předsedy komise Vašíčka, kterého pro zaneprázdnění rada MNV uvolnila se až do konce roku MNV i VO KSČ nepodařilo dát tuto komisi do patřičné aktivity. Přes velkou snahu se nepodařilo přesvědčit žádného jiného poslance aby funkci předsedy vykonával.

Komise pro mládež a tělovýchovu

            Členové komise se scházeli na schůze velmi nepravidelně. Z činnosti komise bylo dobře ohodnoceno vypracování dohody s mladými požárníky, byl uspořádán pochod mládeže k 30. výročí Vítězného února po hranicích revíru Mysliveckého sdružení a byl zorganizován turnaj pouličních mužstev v kopané. V dalším ohodnocení práce komise rada MNV se usnesla aby práce komise byla ještě více zaměřena na pomoc Pionýrské organizaci, Socialistickému svazu mládeže a bylo docíleno větší organizovanosti mladých lidí zvláště ve vztahu k tělovýchově. I když někteří poslanci této komise jsou členy mládežnických organizací jako např. Tománek Stanislav  a Polášek Antonín ve výboru VO SSM v osadě Javorovec, nebo Lysoněk Josef je vedoucím žákovského družstva kopané, aktivistka Žižková Jarmila je vedoucí lidové knihovny a Huňka Josef je členem Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže se musí ještě více celá komise zapojit do práce s mládeží.

Komise sociální a zdravotní

            Činnost této komise byla i v letošním roce velmi obsáhlá a práce komise byla radou MNV hodnocena velmi kladně. Zajišťování úkolů prováděli všichni členové. Byla rozdělována doplňková péče v částce 18 000 korun přestárlým občanům, návštěvy nemocných občanů upoutaných na lůžko, péče o neúplné rodiny s dětmi, umístnění Juzalové Boženy do Domova důchodců a další úkoly.

Komise MH, obchody a cestovního ruchu

            Tato komise byla rovněž hodnocena jako jedna z nejlepších. Má širokou problematiku své práce. Na schůzích byla projednávána mimopracovní činnost některých občanů, dále byly prováděny namátkové kontroly v provozovnách Jednoty, kde úzce spolupracuje s Dohlížecím výborem, projednávala povolení prodeje ovoce od pěstitelů, změnu prodejní doby, dávala přípomínky k jízdním řádům autobusů a koncem roku se zabývala výstavbou nového nákupního střediska.

Komise školská a kulturní

            Předsedou komise byl v tomto roce Malina Zdeněk. Činnost komise byla zaměřena na oslavy 30. Výročí Vítězného února, oslavy MDŽ, Mezinárodního dne dětí, osvobození naší vesnice Sovětskou armádou, 1. Máje, Velké říjnové socialistické revoluce a další práce, jako je přednášková činnost, práce Sboru pro občanské záležitosti a Osvětové besedy.

Komise ochrany veřejného pořádku

            Členové komise na svých schůzích projednávali přestupky občanů, preventivní prohlídky v rodinných domcích ve spolupráci se Svazem požární ochrany, zajišťovali přeškolování řidičů.

Občanský výbor v osadě Javorovec

            Předsedou tohoto aktivu MNV byl i v tomto roce Hájek František. Členové občanského výboru na svých schůzích které byly konány velmi nepravidelně řešili úkoly týkající se plnění volebního programu v osadě. Při hodnocení práce radou MNV bylo konstatováno, že činnost tohoto aktivu se bude muset zlepšit.

Sbor pro občanské záležitosti

            Práce sboru byla i v tomto roce velmi obsáhlá. Jako každoročně byly i v tomto roce uvítány do života všechny narozené děti. Rodiče dětí mají o tuto akci stále velký zájem. Byla pro tuto příležitost zakoupena kolébka do které je každé vítané dítě položeno a žáci ZDŠ je houpají a zpívají písničky. Pak jsou předány malé upomínkové dárky.

            Rovněž předávání občanských průkazů bylo velmi slavnostní. Členky na tuto slavnost pozvaly osobně všechny děti i s rodiči, kterým byly občanské průkazy předávány. Sraz všech účastníků oslavy byl před školou a za vyhrávání místní dechové hudby vedené kapelníkem Poláškem Antonínem odešel průvod k pomníku padlých a pak do zasedací místnosti na MNV. U pomníku padlých byly vázány pionýrské šátky novým členům PO-SSM a pak na MNV předány občanské průkazy. Přítomní na obou slavnostech byli rodiče děti, zástupci společenských organizací, vyučující učitelé a zástupce SNB. Účinkovali žáci ZDŠ a členky SSM. V tomto roce se taky konala beseda s důchodci. Byli pozváni občané starší 65 let. Na tuto besedu členové sboru zvali všechny osobně. Je to velmi pěkná pozornost vůči starším občanům a tito na tuto besedu dlouho vzpomínají.

            Mimo uvedené akce členové sboru zajišťovali další události, které se vyskytují v životě našich občanů. Bylo to vítání prvňáčků s předáním malého dárku. Setkání rodáků narozených v roce 1928, zlaté svatby. Tento aktiv dělá záslužnou práci pro všechny občany a jeho práce byla radou MNV hodnocena velmi kladně.

 

Budovatelská činnost

            K dobré práci MNV patří i úsek budování naší vesnice. Jsou to hlavně akce „Z“, na kterých se většina pomocných prací provádí brigádnicky. V tomto roce to byly velké úkoly které bylo nutno zvládnout. Nejdůležitější akcí bylo dokončení výstavby mateřské školy. Přes velké těžkosti které byly se zajišťováním materiálu, dodavatelských prací a  mechanizačních prostředků byla celá akce úspěšně dokončena a se zahájením nového školního roku předána do užívání. Zde se nejvíce projevila iniciativa většiny občanů. Na provádění venkovních omítek nastupovalo po dva týdny vždy v pátek a sobotu až 30 občanů. Nejvíce brigádnických hodin odpracovali poslanci a aktivisté MNV. Dalším velkým úkolem bylo provedení terénních úprav před budovou.

            Při této práci nejvíce hodin odpracoval poslanec Polášek Jiří, Mitáček František, Čaník Stanislav, který u Pozemních staveb Gottwaldov zajistil, aby se domíchávači dovážela betonová směs a celá plocha před MŠ byla zabetonována za jeden den. Rovněž při úklidových pracích hlavně ženy odvedly mnoho dobré práce. Všechna tato námaha byla korunována úspěchem, poněvadž celá MŠ je chloubou naší vesnice. Je v ní umístěno 60 dětí, které jsou spokojeny.

            Také slavnostní předání do užívání bylo velmi hezké. Při slavnosti byli přítomni zástupci Okresního národního výboru, Okresního výboru KSČ, družební obce Částkovce, zástupci společenských organizací, poslanci MNV a občané kteří se na výstavbě nejvíce podíleli. Ředitelkou nové MŠ byla jmenována Dýnková Libuše. Hodnota díla je 2 250tisíc a finanční náklad 1 757 000,- korun.

            Další velkou akcí bylo dokončení celoobecního vodovodu. Přestože se i na této akci pokračovalo, celá nemohla být dokončena. Bylo zažádáno o prodloužení stavby a tato žádost byla vyřízena s termínem dokončení do poloviny roku 1980. Pro rychlejší zvládnutí stavby byl zakoupen bagr, avšak stále velké potíže byly s dopravou materiálu hlavně pro výstavbu vodojemů.

            Mimo tyto dvě nejnáročnější akce byly zajišťovány další úkoly. K MŠ byla provedena penetráž na místní komunikaci, členové TJ Sokol prováděli další práce na úpravě hřiště, prováděla se údržba veřejných prostranství a další práce. Bylo odpracováno 5316 brigádnických hodin na MŠ, 3771 na výstavbě celoobecního vodovodu a 240 brigádnických hodin na dalších akcích.

Činnost společenských organizací sloučených v MV NF

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů Mistřice

            Činnost této organizace byla zaměřena na zvelebování životního prostředí. Byly vybudovány dvě zahrádkářské kolonie, jedna v horní části vesnice v trati „Súhrady“ a druhá v dolní části u hřiště. Při výstavbě obce měla tato organizace uzavřen závazek na odpracování 300 brigádnických hodin. Avšak již v měsíci říjnu bylo odpracováno 320 hodin, převážně na MŠ a úpravě výletiště. S ohledem na počet členů a věkové složení je to dobrý výsledek práce této organizace.

Myslivecké sdružení Mistřice

            Tato organizace se převážně soustředila na plnění vlastních programů. Členové provedli sklizeň sena z nepřístupných ploch a odpracovali 157 hodin. Rovněž měli uzavřen závazek na akce „Z“ a to 290 hodin. Tento závazek splnili jen z jedné třetiny.

TJ Sokol

            Členové Tělovýchovné jednoty byli plně vytíženi na pracích, které souvisely s renovací hřiště. Na těchto úpravách bylo odpracováno 1950 hodin. Celý areál když se bude i nadále zlepšovat, vytvoří objekt který budou užívat další generace. Mimo odpracovaných hodin připravili členové této jednoty velmi dobré sportovní odpoledne za účasti sportovců družební obce Částkovce.         

Český červený kříž Mistřice

            Členky této organizace uzavřely závazek k odpracování 50 hodin a akcích „Z“. Tento závazek byl vysoce překročen a to při úklidových pracích na MŠ a údržbě veřejných prostranství. Mimo této budovatelské činnosti měla organizace i dobrou vzdělávací činnost. Byly zabezpečeny přednášky obvodního lékaře a přesto, že tyto akce byly dobře připraveny, malá účast občanů svědčí o nepochopení a nezájmu.

Dohlížecí výbor Jednoty

            Závazek 100 hodin na neinvestiční akce byl do konce roku splněn. Rovněž plánované dva zájezdy pro členy byly uskutečněny.

Český svaz požární ochrany Mistřice

            Tato organizace si svůj závazek 200 hodin splnila do konce III. čtvrtletí. Členové odpracovali 320 hodin a byly to brigádnické hodiny na MŠ, vodovodu a výletišti. Přestože neměli závazek na odpracování brigádnických hodin pro JZD, odpracovali na sklizni sena z nepřístupných ploch 197 hodin.

            Ne všechny organizace přistupovaly k plnění závazků zodpovědně. Své závazky nesplnil SSM Mistřice, ČSPO Javorovec, SSM Javorovec a některé další složky NF.

            Mimo plnění závazků se společenské organizace podílely i v tomto roce na kulturním vyžití našich občanů. Byly to taneční zábavy, taneční odpoledne na přírodním výletišti, zájezdy po krásách naší vlasti a Dohlížecí výbor Jednoty uskutečnil zase zájezd do Maďarské republiky, Český svaz ovocnářů a zahrádkářů připravil „Vinobraní“, TJ Sokol „Slovácké hody s právem“, Osvětová beseda pořádala pravidelné zájezdy do Slováckého divadla v Uh. Hradišti, Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil zájezd při předávání občanských průkazů do Divadla pracujících v Gottwaldově.  Členové společenských organizací se zúčastňují všech oslav státních svátků.

Rozpočet obce

 

Příjmy:

- daň zemědělská                                       12 100,-

- daň z příjmu obyvatel                              3 200,-

- daň domovní                                             45 500,-

- místní poplatek ze psů                            3 000,-

- správní poplatky                                       1 000,-

celkem daně a poplatky                            64 800,-

- nájem ze školního bytu                           1 000,-

- poplatky vnitřní správy                            1 000,-

- sypání odpadu do strže                           6 000,-

                                                                       8 000,-

vlastní příjmy celkem                               72 800,-

plánovaná dotace                                      208 700,-

převody z Fondu rezerv a rozvoje:

                        MŠ                                         454 000,-

                        Vodovod                               375 000,-

                        Terénní úpravy                    150 000,-

                                                                       979 000,-

Výdaje:

- Český svaz požární ochrany                  1 500,-

- SOZ – úprava zevnějšku                        1 500,-

- veřejné osvětlení                                      42 000,-

- ZDŠ                                                            78 200,-

- školní potřeby                                           6 000,-

- příspěvek OB                                            1 000,-

- SOZ – drobné dárky                                3 800,-

- doplňková péče                                        14 000,-

- poslanci MNV                                           61 600,-

- správa MNV                                              71 900,-

celkem výdaje na provoz                                   281 500,-

Mimo tento rozpočet měl MNV příslib od ONV na nákup DKP ve výši        200 000,-

            Na akcích „Z“ byly výdaje na MŠ plněny, na akci vodovod a terénní úpravy u MŠ nebyly finanční prostředky čerpány v plné výši a proto byly převáděny na rok 1979.

 

Průběh roku – počasí a úroda

            Rovněž v tomto roce bylo počasí nestálé. Zejména v jarních měsících bylo sucho a podzim byl mokrý. Letní měsíce byly chladné, jen několik dnů bylo pravé léto. Zima až do konce roku byla mírná.

            Úroda ovoce byla menší než v roce předcházejícím. V Jednotném zemědělském družstvu byly výnosy v průměru jako v předcházejících letech. Na farmě v naší vesnici se výroba stále více soustřeďuje na chov slepic a rychlovýkrmnu kuřat – brojlerů, kdy každé dva měsíce se těchto kuřat vyexpeduje 5 000 kusů. V osadě Javorovec jsou vytvořeny dva rybníky na kterých jsou chovány kačeny na chov, tak i na prodej jako malá káčátka, nebo dorostené velké kachny.

            Stále více ubývá drobných držitelů zemědělské půdy. Ani členové JZD již nemají celé záhumenky. Mají jen menší výměry zahrádek. JZD pracujícím družstevníkům poskytuje odprodej zemědělských výrobků, jako jsou brambory, řepa a obilí.

Pohyb obyvatelstva – život lidí

            Ke konci roku měla naše vesnice 1 402 obyvatel. Dětí se narodilo 24, zemřelo 23, uzavřené sňatky 26, rozvedeno jedno manželství.

            Rovněž i v tomto roce se udála jedna tragická událost. Ve svém rodinném domku v průjezdu se oběsila paní Marie Vašíčková čp. 360, matka 6 dětí z toho byly ještě 4 nezaopatřené.

            Život lidí se stále více mění k lepšímu. Otevřením nové MŠ bylo umožněno matkám dětí, které do školky dochází zapojení do pracovního poměru, takže i životní úroveň v těchto rodinách se zlepší. Stále více se modernizuje rodinných domků a čtyři novostavby v tomto roce byly zkolaudovány. Osobních automobilů se počet taky zvyšuje. Když porovnáváme životní úroveň občanů ještě před několika lety a nyní, tak každý občan má tolik prostředků, že nemusí být na nikoho odkázán a nemusí mít strach o svou budoucnost. Pro přestárlé důchodce se připravuje další úprava důchodů.

            V tomto roce se prováděla úprava některých cen. Zvýšily se ceny lihovin, vína, kávy, čokolády a některých druhů cigaret. Ceny potravin zůstaly na stejné výši jakže tomu bylo v letech předcházejících. Občané i v naší obci tuto cenovou úpravu vzali na vědomí bez nějakých nedorozumění, poněvadž se jednalo o výrobky, které nejsou pro život důležité.

            Pro lepší zásobování se bude provádět výstavba nového nákupního střediska. V letošním roce byl proveden výkup rodinného domku čp. 26 na kterém se toto středisko bude stavět.

Fotografická dokumentace

            Fotografickou dokumentaci ze všech důležitých akcí prováděl i v tomto roce Polášek Jiří čp. 182. Byly to akce – předávání MŠ, vítání občánků, předávání občanských průkazů, oslavy, brigády a další.

 

Závěr roku

            Taky letošní rok byl bohatý hlavně na úseku budovatelské činnosti. Přestože některé úkoly nebyly splněny, můžeme hodnotit celý rok dobře.