Právě připojeni - hostů: 21 
naves-02.jpg

Kronika rok 1960

dne .

ROK 1960

Volby do národních výborů

            Dne 13. června se konaly volby poslanců do národního shromáždění, KNV, ONV a MNV. Kandidátem do národního shromáždění byl František Vodsloň z Uh. Hradiště, kandidátem do KNV Josef Lysoněk – ředitel Pozemních staveb, bytem v Březolupech. Kandidátem do ONV navržen Josef Močička – dělník z Mistřic č. 50. Do MNV navrženo 20 kandidátů, kteří byli jednohlasně zvoleni za poslance.

            Volby se konaly ve škole. Voleb se zúčastnili všichni občané. Nemocné a přestárlé navštívily dvojice volebních komisí ve svých volebních obvodech, aby i oni splnili svoji občanskou povinnost.

            14. března konala se veřejná schůze pléna MNV za účasti občanů. Do schůze byli pozváni členové MNV z Javorovce a to předseda Pospíchal, členové - Čelechovský Oldřich, Polášek Josef, Janků Antonín, Mimránek Josef, Švec Ladislav a Gášek Ladislav.

            Za MNV byl přítomen předseda Martin Pochylý, tajemník Sedlář Antonín, Abrahám Oldřich, Osoha Josef, Maňásek Alois, Knot František, Ondrůšek Ignác a člen ONV Štěpánek Leopold.

            Schůzi zahájil předseda MNV v Mistřicích Martin Pochylý. Přečetl vládní nařízení podle něhož mají býti malé obce s počtem obyvatel do 500 sloučeny se sousední obcí v jednu politickou obec.

            Všichni členové MNV obou obcí hlasovali pro sloučení obce Javorovec s obcí Mistřice. Ujednáno, aby obec měla název Mistřice – osada Javorovec. MNV Mistřice převezme z Javorovce všechny úřední doklady, evidence půdy, soupisy hospodářských zvířat a ostatní spisy a záznamy potřebné k úřadování.

            Co se týká obecního hospodaření, každá obec, poněvadž má vlastní rozpočet na rok 1960 bude do konce roku hospodařit samostatně. Jednotné hospodaření započne v roce 1961.

            Tajemník MNV Sedlář Antonín bude v Javorovci úřadovat dvakrát týdně v úterý a v pátek od 16 do 20 hod.

            Sloučení obou obcí v jeden celek rozšířil se MNV z 20 na 25 poslanců. Dne 24. června na veřejné schůzi byl zvolen předsedou MNV Huňka Rudolf. Z přítomných 25 poslanců pro Huňku hlasovalo 20 a 5 poslanců se zdrželo hlasování. Tajemníkem byl zvolen Žiška Josef. Za členy rady byli zvoleni: Sládek Josef, Vašíčková Cecilie, Magdálek Antonín, Pochylý Martin, Janků Vojtěch, Polášek Josef, Pospíchal.

            Základní organizace KSČ byla sloučena v jednu organizaci.

Návštěva Sovětských turistů

            Dne 8. prosince večer přijela do vesnice autobusem výprava Sovětských turistů ze Saratova, kteří hostovali v naší vlasti. K jejich uvítání přišlo mnoho občanů. Hosty přivítal předseda MNV Rudolf Huňka. V průvodu občanů při hudbě šel celý průvod do školy, kde je přivítal ředitel školy Antonín Zvonek.

            Hosté si prohlédli školu a pak besedovali se žáky, kteří předvedli naše národní tance, zazpívali naše i sovětské písně.

            Po družné zábavě podarovali hosté žáky upomínkovými dárky. Občané je pozvali do svých domácností, kde je přátelsky hostili. V sále pohostinství Jednoty uspořádán večer družby s kulturním programem. Při společné večeři velmi přátelsky se  bavili s občany. Po večeři započala taneční zábava.

            Vedoucí výpravy Papikin Vasiliji vzpomněl, že čsl. sovětské přátelství datuje již od roku 1924, které bylo založeno ministrem Zdeňkem Nejedlým. Jedna členka vyprávěla, že v její domácnosti ošetřovala raněné tři české partyzány a po uzdravení doprovodila je k jejich rodinám do Čech. Po půlnoci rozloučili se s občany a odjeli autobusem do Brna.

Počasí a úroda

            Rok 1960 byl chladný a mokrý. Následkem dešťů žně se opozdily. Úroda dobrá, hlavně píce. Při svozu cukrovky vypomáhal patronátní závod. Letos byla nadprůměrná úroda jablek.

            V roce 1960 na stavbu nové budovy MNV přidělil okres částku 178 300 korun. Práce na stavbě pokračovala pomalu, nebylo možno zajistit dostatečný počet pracovních sil. Odborné práce byly placeny, kdežto dělnické práce konány brigádně. Ujednáno, aby každý poslanec MNV odpracoval za rok 30 brigádnických hodin. Také občané dávali si závazky, že odpracují zdarma určitý počet hodin. Stavbu řídil zedník František Polášek č. 231.

Zdravotní poměry

            V preventivní péči bylo vyšetřeno větší množství žen. Dr. Dostálek uspořádal 3 zdravotní přednášky. V zimním období onemocnělo chřipkou větší množství lidí, bez smrtelných následků.

Osvětová činnost

            Osvětová beseda zakoupila filmový promítací přístroj. V sále pohostinství téměř každou sobotu a neděli promítají se filmy zábavné a poučné. Účast na představeních bývá dobrá.