Právě připojeni - hostů: 126 
naves-01.jpg

Kronika rok 1961

dne .

ROK 1961

Počasí a úroda

            Zima byla mírná, slabě mrzlo. Nejnižší teplota –10 stupňů. V druhé polovině března panovalo teplé a suché počasí. V příznivém jarním počasí polní práce byly včas vykonány.

            Také ve žních pěkné počasí a žňové práce s využitím mechanizačních prostředků byly v poměrně krátké době beze ztrát zvládnuty. Úroda obilí dobrá. Brambor se urodilo málo. Cukrovka nedala plánovaný výnos. Úroda píce dobrá. Úroda švestek a durancií byla nad průměrná. Na trhu nebyla poptávka po tomto ovoci. Za 1 kg švestek se platilo 2 koruny, za durancie  nejvíc 1 korunu za 1 kg. Hojně se vařila povidla a také se sušilo. Hodně švestek šlo do kvasu na slivovici. Z 1 l slivovice se platilo v pálenici 55-60 korun. Na kvas lidé dávali jenom tolik ovoce, aby měli slivovici pro svoji domácí potřebu. Hodně ovoce zůstalo na stromech, což byla národohospodářská škoda.

Veřejný život

            V prosinci byla v sále pohostinství uspořádána beseda s důchodci. Předseda sociální komise seznámil důchodce s důchodovým zabezpečením pracujících. Na pobavení přítomných uvedli žáci zdejší školy kulturní vložku zpěvů a básní. Dozorčí výbor Jednoty připravil důchodcům pohoštění jídlem a pitím. V dobré náladě zpívali důchodci staré písně a vzpomínali co který dobrého i horšího v životě prožili. Účastníci první světové války vzpomínali válečných útrap prožitých na frontě. Přání všech bylo, aby příští generace neprožívala již nikdy válku.

            Důchody zemědělců oproti těm, kteří pobírají důchody z trvalého zaměstnání jsou nízké. Zemědělský důchod měsíčně činí 250-300 korun. Tato částka nestačí na ty nejnutnější denní potřeby. Tito přestárlý občané jsou odkázáni na podporu svých dětí s nimiž žijí ve společné domácnosti.

            V JZD došlo k výměně předsedy. Nový předseda Mojžíšek Julius z Březolup převzal družstvo v dosti neutěšeném stavu. Jeho předchůdce Omelka Josef nebyl odborník v zemědělství a výkonní zemědělci nerespektovali jeho nařízení, ba spíše ho ignorovali a tím byla značně narušena pracovní morálka.

            Podzimní orba nebyla všude provedena a muselo se orat až na jaře, což si vyžádalo větších nákladů. Zpožděnou orbou nebylo docíleno plánovaných výnosů. Vlídné jednání nového předsedy s lidmi pracujícími v družstvu, zvýšilo pracovní morálku. Nový předseda má praktické znalosti v zemědělství a skýtá záruku, že družstvo dobře povede a že se dosavadní poměry v družstvu zlepší.

            V družstvu postaven kravín pro 174 kusů dobytka za 700 000 korun. Pracovní jednotka vyšla na 12 korun.

Oslavy

            Dne 7. listopadu oslava VŘR. 4. Března oslava MDŽ. Ženy, které pracovaly v družstvu a ženy, které vychovaly více dětí byly odměněny látkou na šaty. 1. května oslava 1. máje. 9. května oslava vítězství.

Událost

            V září v poledních hodinách při bouřce byl zapálen stoh slámy na Hraničce. Stoh nebylo možno uhasit, poněvadž byl celý v plamenech. Stoh hořel téměř 3 dny. Družstvu vznikla škoda veliká, poněvadž ve stohu byla samá krmná sláma.

Kultura

            Kulturní činnost v obci úplně zanikla. Svaz mládeže omezuje se toliko na taneční zábavy. Osvětová beseda měla by se zaměřovat na kulturní činnost, hlavně na divadelní představení o které by byl zájem u občanů.

Oslavy

            Na 1. máje každoročně staví se máj a taneční zábava pořádá se v hostinci. Na ukončení žní uspořádalo JZD dožínky. Dožínkový průvod s hudbou prošel od kravína do zahrady v pohostinství Jednoty, kde byla lidová veselice. Slavnosti zúčastnili se družstevníci v hojném počtu. Všichni společně se veselili a radovali  z úspěšného a včasného ukončení žní. Předseda družstva Mojžíšek poděkoval družstevníkům za jejich obětavou práci v době žní. Večer byla pro družstevníky společná večeře při níž byli družstevníci pohoštěni jídlem a pitím.

            Dne 10. února konala se v pohostinství Jednoty výroční schůze JZD na kterou přišli všichni družstevníci. Schůzi zahájil předseda družstva Mojžíšek a seznámil přítomné s výsledky hospodaření družstva v běžném roce. Po jeho referátu vyplacena dobírka na pracovní jednotku v částce 3 koruny. Někteří družstevníci dobírali podle pracovních jednotek od 2 do 6000 korun. Pracovní jednotka byla plánovaná 13 korun.