Právě připojeni - hostů: 55 
naves-02.jpg

Kronika rok 1962 - 1963

dne .

ROK 1962 – 1963

Počasí a úroda

            V roce 1962 byla zima dosti mírná. V druhé polovině ledna silnější mrazy –15-20 stupňů po dob mrazu. Předjaří špatné počasí. Časté deště a v měsíci březnu slabší noční mrazy. Vlivem nepříznivého počasí opožděno jarní setí. Setí započalo počátkem dubna. Špatně přezimoval jetel. Musely se zaorat lány jetele a oset krmnou směskou. V sobě senoseče byly časté deště a sušení píce bylo velmi obtížné. Úroda byla celkem dobrá. Výnos obilí z 1 ha 25 až 30q.

            V roce 1963 taktéž úroda byla celkem dobrá.

            Členové družstva nastupují do práce v dostatečném počtu, takže polní práce jsou včas vykonány. V polních pracích vypomáhají také dělníci po návratu ze svého zaměstnání.

            Největší potíže jsou s opracováním cukrové řepy. Sami družstevníci nemohou opracovat cukrovou řepu na 120 ha a proto byla řepa přidělována všem domácnostem Za opracování 1 míry řepy tj. první okopávky, za jednocení, za druhou okopávku a vyrytí stanovena odměna 1q pracovních jednotek a 12 kg cukru.

Správa obce

            Hospodaření v obci je vázáno na vlastní příjmy a na příděly ze státního rozpočtu. Národní výbor vybírá daň domovní a daň zemědělskou od nečlenů družstva. Zemědělské družstvo odvádí daň zemědělskou do státní banky na účet MNV.

            Daň domovní jest vyměřována z obytných místností. Z jednoho čtverečního metru zastavené plochy platí se daně 1,20 Kčs.

            MNV na svých pravidelných schůzích informoval občany o práci národního výboru a přijímal od nich návrhy za zlepšení spolupráce na úseku úpravy vzhledu obce.

            Plénum MNV několikrát žádalo místním rozhlasem občany, aby vypomáhali při stavbě nové budovy národního výboru. Mnozí občané dali si závazek, že při stavbě odpracují zdarma 30 brigádnických hodin. Také masové organizace odpracovali při stavbě přes 700 brigádnických hodin. Všechny komise při MNV pravidelně každý měsíc konaly své schůze.

Výstavba obce

            V roce 1962 i 1963 bylo pokračováno se stavbou budovy národního výboru. Hrazení bystřin provedlo úpravu strže v úseku obce v Uličce  při zahradě Ignáce Sládka č. 146, Isidora Bilavčíka č. 46, Aloise Blažka č. 57 a Anny Blahové č. 58.

            Provedena důkladná kanalizace v délce asi 200 m. Byly postaveny příčné zdi, aby se zabránilo sesouvání půdy ze zahrad jmenovaných majitelů.

            V zatáčce na druhé straně při domku č. 47, č. 149 a č. 62 byla upravena část návsi. Úpravné práce provedli občané bydlící na druhé straně zdarma. Bylo postaveno několik obytných domků. Správa státních silnic vybudovala v celé obci bezprašnou cestu.

Spolkový život

            Spolkovou činnost vykazoval Sokol odbor kopané. Na vlastním hřišti sehrál několik zápasů a zajížděl také do okolních vesnic.

            V sále pohostinství byly promítány filmy poučné a zábavné. Také pro školní mládež bylo promítnuto několik filmů poučných. Účast na filmových představeních byla dobrá. Hlavně mládež jeví zájem o film.

            Veřejná obecní knihovna má přes 900 svazků, z toho 380 svazků naučné literatury, 410 svazků krásné literatury a přes 100 svazků literatury pro mládež. Osvětová beseda neplní své postavení jako složka, která má šířit v obci osvětovou činnost. Po dobu dvou let se knihy v obci nepůjčovaly. Občané hlavně mládež má zájem o čtení knih.

            Požární ochrana mimo schůze pořádala 2 taneční zábavy a několik veřejných cvičení.

            Československý červený kříž získal několik nových členů a několik dárců krve. Byly utvořeny 4 zdravotní hlídky, které byly vybaveny zdravotnickým materiálem.

            Myslivecká jednota stará se v době zimní o zvěř, kterou přikrmuje. Zbudovala v lese a na poli několik krmelců. Při hlavním honu bylo odstřeleno 123 zajíců a 56 bažantů. Stav zvěře se značně snížil. Příčina toho jest, že byly z malých polí utvořeny velké lány polí na nichž se pracuje strojově a těmito stroji je zničeno mnoho mláďat zvěře. Značný úbytek jest koroptví.

Poměry zdravotní

            Nevyskytovalo se onemocnění širšího rázu, kromě několika případů onemocnění chřipkou. Ústav národního zdraví provedl rentgenologické vyšetření všech občanů od 30 let.

            Bylo provedeno očkování dětí do 6 let. Obvodní lékař Dr. Dostálek uspořádal 2 zdravotní přednášky.