Právě připojeni - hostů: 44 
naves-01.jpg

Kronika rok 1954

dne .

ROK 1954

Počasí a úroda

            Tento rok byl převážně suchý. V měsících zimních lednu a únoru mrzlo na sucho. Koncem února tuhé mrazy až 28 stupňů. Následkem suché zimy a studených předjarních větrů špatně přezimovaly pšenice a žito, které zůstalo velmi řídké. Stav jarních  obilovin rovněž špatný, hlavně u ječmenů, ty zůstaly velmi řídké a krátké. Jetele vymrzly na 70 %. Od jara až do července jen slabé deště. Vydatně zapršelo přede žněmi. Sklizeň píce velmi malá. Následkem špatného stavu obilí, málo slámy. Úroda jablek a hrušek dobrá, kdežto úroda švestek malá. Výnos ječmene možno odhadnouti nejvíce 10 centů po ha. U ostatních obilovin průměrný výnos 15 q.

            Zdálo se, že úroda brambor a cukrovky bude špatná, ale přede žněmi vydatně zapršelo a brambory i řepa ještě narostly. Řepný chrást byl hlavním krmením pro dobytek. Na vymrzlé plochy jetelovin seli zemědělci proso a směsky.

Plánování osevu

Zemědělská komise provedla rozpisy ve výrobě rostlinné podle operativního plánu výroby pro rok 1954. Podklad pro plánování výroby je rozhodující výměra půdy 584 ha, z toho zemědělské družstvo 53 ha.

Vcelku oseto pšenice 85 ha, žita 75 ha, ječmene 70 ha, ovsa 45 ha, kukuřice 3 ha, luštěnin 3 ha, máku 3 ha, cukrovky 41 ha, zeleniny 25 ha, brambor 80 ha, řepy krmné 23 ha, směsky 15 ha a pícnin 143 ha.

Polní práce

Polní práce vykonány včas a s péčí řádného hospodáře. Zemědělci si v práci navzájem vypomáhají a proto práce hravě zvládnou. Družstevníci mají málo pracovních sil a proto v některých pracích se zpožďují, hlavně na podzim.

Výskyt mandelinky bramborové

Mandelinka bramborová vyskytla se na pozemku Klementa Knota č. 232 v trati „Tál“ od Bílovic. Na pozemku samotném učiněno důkladné opatření k zamezení šíření tohoto škůdce bramborového. Z nařízení ONV v Uh. Hradišti, byli všichni zemědělci povinni posypati bramborové porosty na svých pozemcích ochrannými prostředky Dinocitem, kterého bylo do obce bezplatně dodáno 37 centů. Po tomto opatření se již mandelinka nevyskytla.

Plnění dodávek

Dodávka obilí byla splněna na 75 %. Nedodaných 25 % obilí bylo splněno náhradním plněním, masem, mlékem, vejci a prosem. Dodávka sena a slámy splněna na 20 %. Brambory a vejce byly splněny na 100 %.

Živočišná výroba

Stav dobytka: koně 46, krávy 424, vepři 925 a drůbeže 2369, z toho JZD koní 4, krav 31, vepřů 51 a drůbeže 105.

Družstvo i zemědělci chovají převážně dobytek šlechtěný a užitkový. Stav dobytka dobrý.

Včely

Chov včel jest u nás málo rozšířen. Včelařstvím se zabývá František Macenauer ředitel národní školy, Polášek Jindřich č. 63, Šnajdar Alois č. 262, Malina Ignác č. 259 a Polášek Alois č. 182. Mají dohromady 18 rojů.

Choroby dobytka

            Vyskytl se menší počet uhynutí vepřů na červenku a obrnu. Provedeno povinné očkování vepřů proti července. Veterinární službu vykonává zvěrolékař Dr. Vrabka z Bílovic.

Ceny dobytka

            Cena koní pohybuje se od 2000 do 10000 korun, krav do 7000 korun. Za 1 kg selat živé váhy placeno 15-25 korun. Za 1 kg hovězího masa na dodávku placeno 2-8 korun, podle jakostní třídy, za 1 kg vepřového masa na dodávku 4-6 korun, v obou případech za živou váhu.

Cena obilí a ostatního

            Výkupní cena:           za 1q pšenice                       91 korun

                                               Za 1q žita                              90 korun

                                               Za 1q ječmene                     82 korun

                                               Za 1q ovsa                            56 korun.

                                               Za 1 cent brambor               24 korun

                                               Za 14 cent cukrovky 12 korun

                                               Za 1 kg vajec            8 korun

Za 1 l mléka                          90 haléřů (při tučnosti 3,06 stupně)

Socializace vesnice

            Poměr členů zemědělského družstva a zemědělců není zrovna nejlepší. V počátcích zemědělci počitali, že družstevníci nedovedou hospodařit a že se družstvo rozpadne. Leč mýlili se. Družstvo hospodaří dosti uspokojivě ač také má své těžkosti a překážky. Dnes když zemědělci vidí, že družstvo si počíná dosti dobře a podle jejich přání není naděje na rozpadnutí družstva, proto se k družstevníkům staví zády.

            JZD a jeho předsednictvo provedlo na výroční schůzi volbu nového vedení. Předsedou zvolen Antonín Vašíček č. 70, hospodářem Martin Luběna č. 227, skladníkem Antonín Tichoň č. 154, účetním Antonín Večeřa č. 175 a pokladníkem Alois Hrdina č. 89.

            Současně na této schůzi stanovilo odměnu za 1 pracovní jednotku 10 korun a naturálie 2,5 kg obilí a 1 kg brambor. Na penězích bylo vyplaceno 72 000 korun .

            Družstevníci své budovatelské úsilí zaměřili na dostavbu kravína, aby mohli provádět živočišnou výrobu. Stavbu kravína zadali Stavebním závodům v Uh. Hradišti, které dostavbu kravína i se skladovacími prostorami provedly. V kravíně možno ustájit 90 kusů hovězího dobytka. Dále byla postavena kůlna na hospodářské nářadí, stodola v rozměru 35x12 m, pod kůlnou stodoly postaveny sklepy.

            Koupeno 14 krav, 3 jalovice a 1 býček. Člen družstva Josef Hlavačka č. 117 daroval družstvu 1 kus hovězího dobytka. Postavením kravína a doplněním stavu dobytka, byly vytvořeny podmínky pro družstevní hospodaření. Na doplnění mrtvého inventáře zakoupeno: 1 žací stroj, 1 mlátička, 1 potahové hrábě, 1 vůz (platon), 1 naftový motor, 1 montážní řezačka, 1 motorová řezačka, 2 brány, 14 řepák, 2 šrotovníky, 1 pařák, 1 cirkulárka, 1 plechová nádrž (lajta).

            Nutno zaznamenat, že v začátcích po založení družstva a hlavně při započaté stavbě kravína stáli v cestě velmi těžké překážky při opatřování cihel. Členové družstva v době dovolené a v neděli dojížděli do Polešovic, kde rozebírali starou cihelnu, vybírali dobré cihly a dřevo a tento materiál dovážely nákladními auty na staveniště. Než byla družstvu poskytnuta půjčka na zakoupení 2 párů koní, 2 vozů a 20 selat, složili družstevníci výpůjčku 51 korun mezi sebou. Tj. doklad s jakým budovatelským úsilím započali tvořit a budovat společné dílo, aniž by se dali odradit neúspěchy.

            Dodávky družstvo plnilo na 100% a dalo navíc 900 l mléka a 1000 kg vepřového masa.

Lidová správa

            Členové MNV ve svém složení konali funkce až do 16. Května, kdy byly provedeny nové volby do MNV. Úřaduje místnosti MNV jsou v budově č. 139. Úřaduje se denně od 8-12 hod a od 2-6 hod, kromě neděle a svátků.

            Styk občanů s MNV jest čilý, poněvadž občané mají mnoho záležitostí k vyřízení obzvláště v záležitostech plánování a rozpisu dodávek, vyřizování domácích porážek a jiných věcí.

            MNV na veřejných schůzích koná pohovory s občany, sděluje jim důležitá usnesení. Radí se s nimi o své práci jak tu neb onu věc lépe udělat.

Obecní rozpočet

            V řádném rozpočtu rozpočtováno na výdaje 86 920 korun. Z toho připadá na lehký průmysl 1 000 korun, na zemědělství 10 000 korun, na vnitřní hospodaření 6 720 korun, na školství 22 990 korun, na kulturu 1000 korun, na vnitřní správu 42 600 korun.

            Příjmy: daň domovní 20 877 korun, dávka ze zábav 837 korun, dávka ze psů 280 korun, dávka z hospodářských zvířat 5 041 korun, nájem z pozemků a jiné příjmy MNV 10 827 korun a podíly na státních daních.

            Rozpočet výdajů překročen na 97 142 korun a příjmy překročeny na 98 819 korun.

Zásobování

            Zásobování obce potravinami je dobré a plynulé. V jednotě spotřebního družstva jest vždy dostatek zboží všeho druhu a každý si může koupit to co potřebuje, s výjimkou koloniálního zboží, kterého jest v prodeji omezení množství.

            Zásobování uhlím obstarávají uhelné sklady ve Včelarech. Domácnost má nárok na odběr 10 q hnědého uhlí a 2 centy dříví na podpal. Kamenného uhlí je v prodeji velmi málo. Za 1 q hnědého uhlí se platí 10,13 korun.

            Elektrickým proudem jsou dostatečně zásobovány všechny domácnosti. Za 1Kwh platí se 88 haléřů.

Stavební ruch

            Stavební ruch jest velmi omezen. Stavebního materiálu na volném trhu ve velmi omezeném množství a jest po něm velká poptávka. Pokud stavby se provádí, děje se tak na základě přidělení bytové jednotky, na níž jest přidělen potřebný materiál za maximální cenu. Dělníkům na stavbu obytného domku jsou poskytovány státní půjčky ve výši stavebního nákladu.

            V tomto roce postaveny 3 obytné domky: Aloise Medka č. 65, Ignáce Močičky č. 45 a Rudolfa Huňky č. 222.

            V úseku Drahy od domku Martina Babice č. 269 až po kravín vybudována nová silnice. Kámen na stavbu silnice dováželi majitelé koňských potahů zdarma. Také práce nádenické prováděny zdarma.

Oslavy

            V předvečer 1. máje byli pozváni všichni občané místním rozhlasem na oslavu 1. máje a oslavu 9. výročí osvobození naší vesnice Rudou armádou. Školní mládež se seřadila do průvodu u školy a za doprovodu hudby přišla na náves k pomníku padlých.

            Ředitel školy František Macenauer pronesl slavnostní projev. Školní děti přednesly básně. V oslavě pokračováno v hostinci u Brázdilů a o 23 hod byla slavnost ukončena.

            Ráno na 1. máje slavnostní budíček a o půl osmé hodině společný odchod na oslavy do Uh. Hradiště. Průvod v počtu asi 120 osob převážně vyplňovala školní mládež, členové Svazu české mládeže a příslušníci Komunistické strany. Ostatní občané oslavili 1. máj účastí na večerních bohoslužbách. Odpoledne slavnost stavění máje a pak taneční zábava v kulturním domě.

            V měsíci listopadu uspořádána oslava velké říjnové socialistické revoluce a Svazu čsl. Sovětského přátelství. Obou oslav se zúčastnila školní mládež, Svaz české mládeže a příslušníci Komunistické strany. Ostatní občané neprojevili žádný zájem o oslavy a také na oslavy nepřišli.

Volby do národních výborů

            Vláda vypsala na den 16. května volby do MNV, ONV a Krajských národních výborů. Pro tyto volby konány náležité přípravy. Ustaveny okrsková a místní volební komise. Obec rozdělena na 13 volebních obvodů. V každém volebním obvodě ustavena volební komise měli za úkol seznámit voliče svého obvodu s kandidátem za svůj volební obvod. Místní komise navrhla pro každý volební obvod 1 kandidáta, tedy pro celou obec navrženo 13 kandidátů. Předsedové obvodových komisí svolávali voliče na schůze a diskutovali s voliči o svém kandidátu. Voliči mohli navrženého kandidáta schválit a nebo navrhnout nového. Voliči neprojevovali valného zájmu na volbách a proto na schůze došli v malém počtu. Obvod čítal 100 voličů, ale na schůzi přišlo nejvíce 20 voličů, proto členové obvodní komise byli nuceni navštívit voliče v domě a vésti s nimi pohovor a přesvědčovati je o důležitosti voleb.

            Kandidáti byli vybíráni ze všech složek Národní fronty a také přihlíženo, aby v MNV byli zastoupeni zemědělci, proto byli navrženi tito zemědělci: Ondrůšek Josef č. 71 mladší, Josef Medek č. 41, Josef Medek č. 65, Ignác Magdálek č. 216, Antonín Medek č. 241. Tito zemědělci však odmítli přijati kandidáctví do MNV a na svou omluvu uváděl, že jsou zaneprázdnění prací a uváděli mnoho jiných důvodů pro něž prý nemohou kandidovat. V některých volebních obvodech byli kandidáti změněni.

            Místní volební komise stála před velkým a zodpovědným úkolem a proto její členové navštívili téměř všechny domácnosti a hovořili s voliči o svobodných a demokratických volbách.

            Aby 16. květen, den voleb byl radostným dnem pro všechny občany, konány důkladně přípravy pro tento den v celé obci. V pátek celý den prováděna úprava a výzdoba volební místnosti v kulturním domě č. 25. Občané byli požádáni MNV, aby provedli úklid před svými domky. V sobotu večer uspořádána v družstevním hostinci č. 3 pro všechny občany slavnostní beseda na níž předváděny kulturní vložky. Po tomto programu konána taneční zábava. Účast na tomto večírku byla průměrná, většinou mládež.

            V den voleb v neděli ráno o 6 hod budíček. Po celou dobu voleb vysílána hudba místním rozhlasem. Již po 7 hod přicházeli voliči k volbám, aby vykonali čestnou občanskou povinnost. Volič obdržel 3 kandidátní listiny. 1 pro volby do MNV, 2 do ONV a třetí do KNV. Aby voliči mohli svobodně a tajně voliti, dána jim možnost úpravy kandidátní listiny (hlasovacího listu) za plentou postavené ve volební místnosti. Za neplatný hlas byl považován hlasovací lístek, když na něm bylo nečitelně přeškrkáno celé jméno kandidáta.

            Po 4 hod odpoledne navštívili členové místní volební komise nemocné a přestárlé, aby i tyto osoby mohly splnit svou občanskou volební povinnost. 5 voličů přestárlých a nemocných nevolilo. Z 805 odevzdaných hlasů bylo pro MNV platných 90 %, do ONV 95 % a KNV 60 %.

            Za člena KNV zvolena Májíčková, učitelka v Březolupech. Za člena ONV zvolen František Elfmark, zedník v Mistřicích č. 177. Za členy MNV zvoleni tito občané: Vašíček Alois č. 110,  Abrahám Oldřich č. 8, Tichoňová Františka č. 154, Mahdalová Anežka č. 127, Vycudilík František č. 25, Vašíček Antonín č. 70, Pastyříková Anna č. 33, Osoha Jan č. 148, Osoha Josef č. 196, Sedlář Antonín č. 228, Žiška Antonín č. 251, Zatloukal Josef č. 191, Lysoněk Antonín č. 289.

            Nový MNBV ve své první schůzi zvolil předsedu MNV Oldřicha Abraháma a politického tajemníka  Antonína Sedláře.

            Dne 28. listopadu konaly se volby do Národního shromáždění. Za náš kraj zvolena za poslance Anděla Sukupová, profesorka na 7leté střední škole v Uh. Hradišti.

            Před těmito volbami konány veřejné schůze všech občanů. Na schůzi dostavila se také kandidátka, aby se seznámila s voliči.


Škola

            Školní rok zahájen slavnostním způsobem. Žáci v průvodu přišli na návsi, kde k nim promluvil předseda MNV a ředitel školy Macenauer. Školu navštěvuje 146 žáků. Na škole působí učitelé: Lysoněk z Bílovic, Mitáček z Hluku, Bosáková ze Záhlinic.

Zábavy

            Uspořádáno 6 tanečních zábav a 1 maškarní ples. Největší účast na tanečních zábavách byla v hody pořádána s právem a v končiny. Jednotné vstupné na zábavu 5 Kčs. V hody přijel do vesnice kolotoč, což jest vítaná zábava pro děti.

Kino

            Pravidelně každých 14 dnů promítá v kulturním domě státní film zábavné, poučné a propagační filmy. Převládají filmy států lidově-demokratických. Účast na představeních bývá dobrá.

Sport

            Sportovní organizace „Slavoj“ odbor kopaná hraje své zápasy na vlastním hřišti a také zajíždí na zápasy do okolních vesnic. Starší občané nejeví žádný zájem o tento sport, toliko mládež.

Péče o zdraví lidu

            Provedeno očkování dětí proti záškrtu a neštovicím. U všech školáků provedena prohlídka chrupu. Vadné zuby spraveny školákům v zubním ambulatorium v Uh. Hradišti zdarma.

            Uspořádány 2 zdravotní přednášky na téma „Šíření nakažlivých nemocí a Čistota v obci.“ Přednášel lékař Dr. Dostálek z Uh. Hradiště. Účast na obou  přednáškách dobrá.        

Pohyb obyvatelstva

            V tomto roce bylo uzavřeno 16 sňatků, z toho 15 sňatků i církevně a 1 toliko občanský. Narodilo se 19 dětí, zemřelo 10 občanů.

Bytová situace

            Jeví se nedostatek bytů, poněvadž soukromý stavební ruch jest omezen, nedostatkem stavebního materiálu na volném trhu. Žádost podalo 12 občanů a MNV nemá vlastních bytů, proto byl nucen žádosti zamítnouti. Není naděje, že by se bytová situace v dohledné době zlepšila.

            Je dosti případů, že v jednom domku bydlí i 2 rodiny pohromadě.

Rodinný život

            Většina rodin žije ve svornosti a rodinném souladu na což  mají vliv lepší sociální poměry v rodinách. Jsou však v některých rodinách jedinci, kteří svým rozmařilým životem dávají na veřejnosti špatný příklad. Tato příčina tkví v nadměrném požívání alkoholu. Dospívající mládež jest málo ukázněná. K starším ledem neprojevuje patřičné úcty. Značná část občanů odsuzuje chování mládeže.

Jiné události

            Dne 10. 6. zemřel František Mikoška z č. 201 ve stáří 47 let. Jmenovaný byl dlouholetým pracovníkem v dělnickém hnutí. Zasloužil se o založení zemědělského družstva. Byl předsedou MNV, předsedou Výboru národní fronty a Komunistické strany. Jeho pohřbu se zúčastnilo velké množství příslušníků strany i ze vzdáleného okolí a jeho osobních přátel.

            Dne 13. 9. byla usmrcena elektrickým proudem 15letá Ludmila Ondrůšková z č. 71 a 7letý František Běťák z č. 67. Týž den odpoledne jeli jmenovaní s trakařem na zelené krmení. Za humnem Josefa Jánoše č. 83 ležel na zemi přetrhnutý drát elektrického vedení. Zdeněk Běťák uchopil ležící drát do ruky a přišel do bezvědomí. Ondrůšková chtěla jemu pomoci a uchopila ho za ruku. Oba byli na místě mrtví.

 

 

Hrnčířství

            V letech 1867 až 1883 bydlel v Mistřicích v č. 140 hrnčíř Rudolf Berka, který se do Mistřic přistěhoval z Koryčan. Hotovil hliněné hrnčířské nádobí všeho druhu, mísy, džbánky, pekáče, kubaně, bálešníky a různé jiné nádobí. Hlínu dovážel z Jalubí. Výrobky pálil v peci, kterou měl postavenou na dvoře. Nádobí prodával na trzích v Uh. Hradišti, Uh. Brodě, ve Strážnici a v okolních vesnicích. Několik jeho výrobků bylo nalezeno v domě č. 140 a tyto jsou uloženy v muzeu v Uh. Hradišti.

            Údaje pro zápis sdělil Julius Brázdil, který byl příbuzný hrnčíře Berky. Jmenovaný jest doložen jako hrnčíř (figulus)  ve farní matrice v Bílovicích SV. VIII. L. č. 465 v roce 1874, kdy se jemu narodil syn Rudolf.

            V roce 1884 odstěhoval se Berka do Uh. Brodu. Jeho odchodem zanikla hrnčířská výroba v Mistřicích.

Pálení kolomaze

            Dosud žije v obci 83letý Josef Kocáb č. 74, který pamatuje kdy se používalo vozů, které měly dřevěné osy. K mazání těchto vozů se používalo kolomaze, která se získávala pálením borových pařezů ve zvláštních pecích. Do pece se nakladlo borových pařezů. Pec se celá udusala hlínou a nahoře zůstal otvor pro kouř. Zapálené pařezy v peci jen tlely a vytékala z nich masná tekutá hmota, která se usazovala na dně pece, která měla tvar mísy. Vychládlá tekutina se vybírala a upotřebovalo se jí na mazání vozů.

            U nás pálil kolomaz Dobiáš Hájek z č. 108 a tuto rozvážel a prodával v celém okolí. Pec měl postavenou ve východní části vesnice na „Drahách“ poblíže dnes stojícího domku Antonína Lysoňka č. 289. Dodnes se tomu místu říká u kolomazní pece.

Pálenice

            Před domkem č. 160, kde dnes bydlí Josef Mikunda, stála do roku 1920 pálenice na pálení slivovice. Byla majetkem hostinského Jana Poláška č. 3, Josefa Maliny č. 20, Františka Šnajdary č. 78 a Františka Knota č. 155.

Obyvatelstvo

            V obci žije 6 občanů starších 80 let. Nejstarší z nich jest Filoména Romanová z č. 171. V měsíci únoru dovršila stáří 88 let.

Jiné události

            Dne 15. ledna utrpěl smrtelný úraz Karel Knot č. 155, pádem ze žebře z půdy a byl na místě mrtvý.

    CENY POTRAVIN

množství

Druh potravin

Kčs

1kg

Pšeničná mouka

4,90

1kg

chleba

2,60

1kg

brambor

0,80

1kg

Vepřové maso

34,00

1kg

Hovězí maso

24,00

1kg

Telecí maso

21,00

1kg

slaniny

40,00

1kg

sádla

42,00

1kg

fazolí

6,00

1kg

hrachu

9,00

1kg

čočky

10,00

1kg

krup

3,50

1kg

krupice

5,00

1kg

tvarohu

6,00

1kg

Kyselé zelí

1,50

1kg

vajec

8,00

1kg

Umělý tuk

24,00

1kg

jablek

5,00

1kg

rýže

24,00

1 kus

rohlík

0,30

1 l

mléka

2,40


Dodatek k dějinám obce Mistřice – rod Kuželů

            Držitelem Mistřic byl rod Kuželů z Mistřic, Bílovic a Traplic, který i na Kyjovsku měl velké statky.

            Roku 1381 prodal Ješek (Jan) Kužel z Bílovic, syn Švacha Kužele 2 1/2 lánu v Kudlovicích, Herardovi z Bučovic (ZDO III. 144, iV. 43) 2 jiné lány prodala vdova po Švachu Kuželovi, Johanka markraběti Joštovi, který připojil tento díl k zeměpanskému Buchlovu.

            Roku 1385 se spolčil Jan Kužel z Mistřic s Janáčem z Nedachlebic, aby jejich statky, kdyby zemřeli bez právních dědiců, nepadly jako majetek zeměpanský podle tehdejšího práva na zeměpána. Spřízněné rody spojily se tím způsobem, že s povolením zeměpána uzavírali mezi sebou smlouvu (stúpek, spolek), která se pak vložila do zemských desek, v ní se zavázali k vzájemnému dědění svých statků.

            K dílu Kuželovskému patřili i poddaní fary bílovské, neboť farářem v Bílovicích byl v letech 1408 – 1427 Boček Kužel z Žeravic (ZDO. VII. 556).

            Roku 1415 Štěpán Pevl měštín z Uh. Hradiště pohnal Janáče z Mistřic z 80 hřiven, že mě odkoupil základnu v Kudlovicích od Jana z Malholtic, ježto já na tom svých peněz měl postíhati (Br. Půh.).

            Roku 1447 postoupil Štěpán z Mistřic dědic statků Janáče z Mistřic své manželce Maruši z Prus, část Kudlovic za 4 hřivny ročního nájmu (ZDO. X. 577).

            Roku 1481 Postoupil Jiří z Mistřic 8 lánů v Kudlovicích též se svými lidmi, s rolí ornou i neornou, s poplatky a požitky a spravedlivé roboty na těch lidech, které sám držel dědičně nic tu sobě ani svým erbům nepozůstávají Jiříkovi Kuželovi z Žeravic a Kvasic k panství kvasickému. Za to přijal tento Jiří Kužel na pravý statek (spolek) Jiříka z Mistřic na ves Příluk a tvrz se vším příslušenstvím (ZDO. XII. 92).

            Jiří Kužel pohnal 11. května 1481 Václava z Boskovic nejvyššího komorníka cúdy Olomoucké z 300 kop grošů a 10 kop grošů, že mu nechce svým úřadem v desky vložiti k věčnému právu jeho práva na Buchlovské zboží, kteréhož Jiřík ustal a obdržel na Jiříkovi z Mošnova i úředníkům zaplatil úplně a zkrze velké škody vzal a bere. Poričníka činí Arnošta Kužele svého bratrovce. Arnošt Kužel dostal od knížete p. Vladislava Uherského a Českého krále a markrabí moravského mocný list, aby statek svůj mohl poručiti a nebo dáti za zdravého života, nebo na smrtelné posteli a neb poručníky zdělati, kdož by se mu zdálo a líbilo.

            Arnošt Kužel zemřel roku 1508 a vymřela jím větev rytířů Kuzelů.