Právě připojeni - hostů: 23 
naves-02.jpg

Kronika rok 1953

dne .

ROK 1953

Počasí a úroda

Počátkem měsíce ledna panovaly slabší mrazy. Teprve v únoru silně mrzlo. Teplota dosáhla až – 20 stupňů. V měsíci březnu nastala obleva. Následkem pěkného počasí započato setí jařin dne 15. března.

Celý rok byl převážně suchý. Následkem sucha projevil se nedostatek vody. Družstevníci JZD dovážely vodu z Javorovce a z Bílovic.

Polní úroda dobrá. Urodilo se hodně trnek. Po splnění dodávkové povinnosti ovoce, značné množství trnek a durancií dávali pěstitelé na kvas, na slivovici. Za vypálení 1 l slivovice se platilo průměrně 45 korun a prodávala se slivovice 1 l za 80-100 korun.

Polní práce

            Polní práce pokračovaly včas. Každý zemědělec se snažil pole obdělati s péčí řádného hospodáře, aby docílil plánovaných výnosů, jak jim ukládá výrobní plán. Plánování živočišné a rostlinné výroby provedla zemědělská komise v měsíci lednu a únoru.

Stav dobytka

Koní 64 ks, krav 523 ks, vepřů 924 ks, koz 192 ks, drůbeže 3001 ks. Jednotné zemědělské družstvo mělo tento stav dobytka: koně 4 ks, krav 1 ks, vepřů 16 ks, drůbeže 110 ks.

Ceny dobytka

            Dobytek neprodává se volně na výročních trzích jako dříve. Zavedeny svody dobytka. Na těchto svodech bylo možno dobytek prodávati a kupovati za cenu úředně stanovenou, za přítomnosti odhadní komise. Za koně platilo se od 5-7 000 korun, za krávu do 4 000 korun, za selata za 1 kg 12-15 korun. Na volném trhu za selata se platilo za 1 kg až 30 korun.

            Na povinnou dodávku jatečního dobytka se platilo za 1 kg hovězího masa 2-8 korun podle jakostní třídy. Za 1 kg vepřového masa propláceno 4-6 korun. Za nadsmluvní vepře, které chovatel dodal na volný trh, obdržel za 1 kg 14-16 korun.

Socializace vesnice

            Socializace velmi pomalu postupuje kupředu. Zemědělci nemají kladného poměru k tak důležité otázce a nechtějí pochopit výhody společného hospodaření. Bedlivě však sledují hospodaření družstevníků. Dobré výsledky práce družstevníků chválí a případné neúspěchy a chyby věčně kritizují. Členy družstva však nezaráží kritika a posuzování veřejnosti. Pracují, aby dokázali, že v započatém díle neustanou. Postavili drůbežárnu pro 110 slepic. Konali důkladné přípravy k dostavení kravína. Koncem roku podali odhlášku s vystoupení z družstva tito zemědělci: Ignác Janeček č. 95, Jaroslav Šimek č. 2, Cyril Malina č. 15, Ignác Šuranský  a Vojtěch Kocáb č. 242.

JZD na své výroční schůzi ocenilo pracovní jednotku na penězích 18 korun a naturálie 5 kg obilí a 3 kg brambor.

            Družstevní prádelna vykazuje dobré výsledky a úspěchy. Naše ženy správně pochopily, že praním prádla v prádelně jsou zbaveny těžké dřiny. Více jak 200 domácností  pere prádlo v prádelně. Za 1 hod praní platí družstevníci 6 korun a nedružstevníci 9 korun.

Mechanizace

            Při obdělávání půdy jak družstvo tak i soukromě hospodařící zemědělci používají všech mechanizačních prostředků. Státní traktorová stanice uzavírá se zemědělci pracovní smlouvy na zemědělské práce, vození hnoje, podmítky a hlubokou orbu. JZD provádělo setbu ozimů a jařin převážně strojově.

Zařazování žen do práce

            Také ženy se zapojují do práce. Nastupují práci v továrně, v družstevních a komunálních podnicích a ve zdravotní službě. Od nás denně do zaměstnání dojíždí více jak 100 žen. Do zaměstnání nastupují také vdané ženy i na důležitá vedoucí místa.

Peněžní reforma

            Podle usnesení vlády čsl. a Ústředního výboru Komunistické strany čsl. ze dne 30. května 1953, zrušují se lístky na potravinářské a průmyslové zboží a bude provedena měnová reforma.

            Dnem 1. června budou dány do oběhu nové peníze, bankovky. Státní banky čsl. po 100, 50, 25 a 10 Kčs. Státovky po 3  a 5 Kčs, kovové mince hodnot 25, 10, 5, 3 haléře a 1 halíř. Peníze všeho druhu, které jsou nyní v oběhu vymění se podle těchto zásad:

„Občanům, kteří nepožívají námezdní práce vyměnit staré peníze do částky 300 korun ve starých penězích za nové v poměru 5 korun starých za 1 korunu nových peněz. Všem občanům vyměnit všechny peníze v poměru 50 korun starých za 1 korunu nových peněz.“

            V naší obci provedena výměna peněz ve výměnné středisku č. 20 v hostinci u Brázdilů. Za 1000 korun starých bylo vyměněno 20 korun nových peněz. Téhož dne od rána do 8 hod večer přicházeli občané nějak zatrpkle a bez nálady k výměně. V místnosti samé byla nálada lidí stísněna a každý na své pořadí čekal. Jednotlivý občané vyměňovali větší částky jak 50 000 korun. Bylo vyměněno starých peněz 1 720 000 korun za nových 93 109 korun. Měl-li kdo větší částku peněz, možno také usouditi, že všechny peníze ani nevyměnil, aby nebyl označen za vesnického boháče.

            Několik dní před měnou peněz panovala mezi lidem nákupní horečka. Kupovalo se vše, co kdo koupiti mohl i věci nepotřebné, jen aby utratil peníze. Obchody byly přeplněny kupujícími a také i před obchody stály zástupy lidí.

            Důsledky výměny peněz projevily se ponejvíce u zemědělců, poněvadž po měně neměli peněz a museli čekat až jestli něco v hospodářství odprodá. Dělníci byli v té výhodě, že mzdy jim byli vypláceny v nové měně.

            Vydány nové ceny na spotřební zboží, na veškeré výrobky tovární a zemědělské. Přepočítávací kurt nové měny ku staré měně rovnal se 1 ku 5. V tomto poměru vypláceny také mzdy. V lepší výhodě byli ti kdož měli peníze uloženy v záložnách a spořitelnách. Z uložených peněz byly menší srážky.

Správa obce

            Správu obce vykonává MNV, který má 24 členů. V členství národního výboru nebyla žádná změna, toliko v předsednictvu. Dosavadní předseda František Mikoška byl odvolán z MNV a nastoupil důležité místo na Okresním národním výboru v Uh. Hradišti.

            Na návrh Komunistické strany a po schválení Výboru národní fronty, byl dne 25.3. 1953 na veřejné schůzi zvolen předsedou MNV František Knot č. 214, zemědělec. Tuto funkci vykonával do 20. listopadu, kdy byl předsedou zvolen Oldřich Abrahám č. 8, dělník.

            MNV pořádá své schůze veřejné, aby občané byli seznámeni s prací MNV a časem pořádá veřejné hovory s lidmi. Na těchto schůzích a hovorech mohou občané volně diskutovati o všech otázkách zemědělských o práci MNV a mohou nanášeti své zlepšovací návrhy na zlepšení práce MNV. Také mohou nanášeti své oprávněné požadavky.

Obecní rozpočet a hospodaření obce

            Na hospodaření obec rozpočtovaná částka. Obec vybírá tyto poplatky:

- poplatky z plemenných prasnic                74Kč

- dávku z hospodářských zvířat                              z 1 koně 6 Kčs, z krávy 2,40 Kčs, z prasnice 2,40 Kčs, z hovězího dorostu 1,20 Kčs, ze psa 20 Kčs

- dávky ze zábav

Úmrtí J. V. Stalina

            Dne 5. března zemřel v Moskvě předseda strany ministrů Sovětského svazu, učitel a vůdce pracujících celého světa J. V. Stalin.

            V den jeho pohřbu dne 9. března v 10 hod ráno uspořádána v Praze smuteční tryzna. Průběh tryzny byl vysílán státním rozhlasem. Pracující v továrnách, dílnách, podnicích a na všech pracovištích vyslechli smuteční projev, který pronesl předseda vlády Antonín Zápotocký.

            Od 5.-9. března byly na všech veřejných budovách a také u příslušníků Komunistické strany vyvěšeny smuteční vlajky.

Úmrtí prezidenta Gottwalda

            Dne 14. března oznámil státní rozhlas, že téhož dne o 11 hod dopoledne zemřel po krátké a těžké nemoci první dělnický prezident čsl. republiky a předseda Komunistické strany čsl. Klement Gottwald ve věku 56 let.

            Na veřejných budovách vyvěšeny smuteční prapory a vlajky. Téměř všichni majitelé domů i v naší vesnici až do dne pohřbu provedli smuteční výzdobu oken svých domků na požádání MNV.

            Dne 15. března o 6 hod večer konal MNV mimořádnou schůzi pléna MNV na počest zemřelého prezidenta republiky. O životě a díle prezidentově promluvil politický tajemník Josef Žiška. Schůze bylo přítomno 14 členů MNV.

            V úřadovně MNV provedena smuteční výzdoba. Čelní zeď potažena černou látkou a před ní postavena busta zemřelého prezidenta uprostřed květin. Pohřeb konal se dne 19. března o 1 hod odpoledne. Ten den ráno příslušníci Komunistické strany postavili na návsi u pomníku padlých smuteční katafalk s poprsím zemřelého prezidenta. Od 9 hod ráno do 6 hod večer stála u katafalku čestná stráž o 2 mužích. Ve stráži se střídali členové Komunistické strany. Svaz české mládeže, hasiči, pionýři, členové MNV a členky rady žen. Odpoledne o 4 hod vysílal státní rozhlas z Prahy smuteční obřad z pohřbu prezidentova. Smuteční řeč na rozloučenou pronesl předseda vlády Antonín Zápotocký. Tohoto smutečního projevu zúčastnila se na návsi školní mládež se svými učiteli, členové hasičského sboru, členové složek národní fronty a více jak 100 občanů.

Oslavy

            Jako každoročně, také i letos uspořádána oslava 1. máje. V předvečer 1. máje na návsi u pomníku padlých proslov o významu 1. máje, který pronesl ředitel národní školy František Macenauer. Průvod na oslavu vyšel od národní školy, který tvořily školní děti. Ráno 1. máje společný odchod na oslavy do Uh. Hradiště.

            Účast na oslavách našich vesničanů byla malá. Ani příslušníci Komunistické strany se v dostatečném počtu na oslavy nedostavili.

            V měsíci listopadu uspořádána oslava Velké říjnové socialistické revoluce a oslava Československo-Sovětské revoluce. Účast na první oslavě slabá. Na druhé oslavě byla účast lepší, poněvadž oslavy se zúčastnili členové tohoto Svazu.

Kultura

            Kulturní komise spolu s Občanskou besedou, která má v prvé řadě v obci starati se aby se národ také kulturně vyžíval, nestará se pranic o kulturu v obci. Nemá členy, kteří by měli zájem o kulturní práci.

            Státní film pravidelně každých 14 dní promítá v kulturním domě poučné, zábavné a propagační filmy. Zájem o filmy se jeví, což dokazuje dobrá účast na představeních.

            Dne 21. března hostovalo u nás vesnické divadlo z Prahy a sehrálo 2 představení. Odpoledne představení pro děti a večer pro dospělé sehrálo divadelní hru Otec od Aloise Jiráska. Na večerním představení účast velmi dobrá.

Náboženství

            Obyvatelé naší vesnice jsou vyznání římsko-katolického. Jinověrci u nás nejsou. Většina obyvatel v neděli chodí do kostela.  Správcem fary v Bílovicích je administrátor Štěpán Hrdina z Velké Polomy u Opavy a kaplan Josef Karafiát z Opavy.

            Církevní svátky, které připadají na pracovní den,  jsou prohlášeny za pracovní den. Věřící pokud nejsou v zaměstnání tyto svátky světí.

Veřejný život

            Místo dřívějších výročních trhů (jarmarků), které se konávaly jen v Uh. Hradišti, zavedeny družstevní trhy, které se konají čas od času na vesnicích. Spotřebitelé na těchto trzích mají možnost nákupu všech druhů textilního zboží a výrobků pro domácí potřeby.

            Zemědělci mají na trzích možnost své nadsmluvní přebytky masa, vajec, másla, sádla a drůbeže odprodati za maximální ceny.

            Vesnický družstevní trh konal se také dne 21. září v zahradě u Šuranských č. 3. Účast na trhu byla dobrá. Prodalo se značné množství zboží.

            V neděli dne 12. dubna odpoledne svolal MNV veřejnou schůzi majitelů pozemků Díly, Staré, Hlubočky a Bukovina. Na schůzi přišli všichni majitelé psaných pozemků. Schůzi zahájil předseda MNV František Knot a seznámil přítomné s programem schůze. Po něm ujal se slova zástupce Okresního národního výboru v Uh. Hradišti, Havel, který ve svém referátu snažil se objasnit význam založení travopolního honu a dokazoval, že založením společného honu zvýší se výnos pícnin a krmivová základna pro dobytek.

            Na schůzi jednáno o osetí pozemků travinami ve výměře asi 60 ha a takto měl být získán jeden hon jako příprava pro hospodářsko-technickou úpravu půdy. Předseda nechal hlasovati kdo je pro společné osetí. Všichni majitelé pozemků jednohlasně zamítli tento návrh. Průběh schůze byl velmi rušný. Zřejmý nesouhlas a odpor projevovali tito zemědělci: Jan Malina č. 58, Jánoš Vojtěch č. 74, František Luběna č. 113, Šuranský Alois č. 150 a Malinová Marie č. 54. Jmenovaní svým jednáním zapůsobili na smýšlení ostatních zemědělců, kteří nechtěli hlasovat pro společný osev travin a proto byla schůze ukončena.

Zdravotní poměry

            Provedeno očkování školních dětí proti záškrtu a neštovicím. Uspořádány 2 přednášky  první na téma „Péče a zdraví člověka“ a druhá „Boj  proti nakažlivým nemocem.“ V obou případech přednášel lékař Ústavu národního zdraví Dr. Dostálek z Uh. Hradiště. O přednášky byl mezi občany zájem a proto byla účast dobrá.

            V době zimní vyskytlo se více případů onemocnění chřipkou, ale žádný případ nebyl smrtelný.

            Náležitě je postaráno o dopravu nemocných do nemocnice. Převoz provádí záchranná stanice z Uh. Hradiště.

Sociální poměry

            O přestárlé, nemajetné a práce neschopné jest náležitě postaráno. Těmto lidem jest vyplácen důchod v částce od 180 – 500 Kčs měsíčně. V naší obci jest 173 důchodců a na důchodech bylo vyplaceno za rok 332 500 korun.

            Dnes již nikdo ve stáří netrpí nouzí nebo nedostatkem a staří rodiče nejsou přítěží svým dětem, jako v dobách kdy vládli kapitalisté. Tenkrát byl vyplácen důchod jen dělníkům, kteří byli zaměstnáni a z titulu svého zaměstnání platili s příspěvek na sociální důchod.

            V přítomné době platí zemědělci národní pojištění a při ztrátě pracovní schopnosti a ve stáří od 65 let mají také nárok na důchod.

Školství

            Také letos byl školní rok zahájen slavnostně. Ráno před 8 hod sešle se všichni žáci do národní školy, odkud pochodovali na náves k pomníku padlých, kde k nim promluvil ředitel školy František Macenauer. Po návratu do školy, bylo dětem podáno občerstvení, cukrovinky a nápoje, které byly zakoupeny se sbírky rodičů žáků. O tuto akci přičinilo se Rodičovské sdružení.

            Školu navštěvuje 140 žáků.  Do národní školy chodí děti do 10 let a od 11 do 14 let jsou povinny navštěvovati střední školu v Bílovicích, kam denně dochází. Do střední školy chodí 34 dětí.

            Ředitel školy František Macenauer velmi se stará, aby škola byla v dobrém stavu a aby byla náležitě vybavena učebními pomůckami.

Pohyb obyvatel

            V tomto roce narodilo se 18 dětí. Manželství bylo uzavřeno 21, ve všech případech i církevně. Rozvod nebyl žádný. Zemřelo 9 občanů. Pohřby provedeny dle církevního obřadu. Přírůstek  je 9 obyvatelů.

Jiné události

            Dne 24. října večer o 10 hod zavraždil Jan Blaha  č. 46 svoji tchýni 72 letou Josefu Zálešákovou. Jmenovaný přiženil se do Mistřic z Pašovic a pojal za manželku Marii Zálešákovou. Téhož dne v podvečer přišel z hostince domů v podmapilém stavu a počal se svou tchýní hádati. V rozčílení uchopil Josefu Zálešákovou, která ležela na posteli v kuchyni za hlavu a celou silou její hlavou tloukl o pelest postele. Pak ji stáhl  z postele na zem a celou svou váhou těla jak ležela na zemi se po ní šlapal. Když nejevila známky života, odtáhl ji z kuchyně přes dvůr pod kůlnu, tam ji přikryl kožichem a nechal ležeti. Po provedeném činu odešel z domu do hostince, kde se zúčastnil svatební zábavy.

            Podle léčebného a ohledacího listu soudní komise, utrpěla Josefa Zálešáková mnohočetné zhmožděniny na hlavě a trupu, zlomení nosní kosti, mnohočetné zlomeniny žeber vlevo i vpravo, zlomení levé ruky v zápěstí, což mělo za následek bezprostřední příčinu smrti.

            Za tento zločin byl Jan Blaha odsouzen lidovým soudem v Uh. Hradišti na 25 let vězení.

            Dne 15. září utrpěl Josef Smolka z č. 7 smrtelný úraz pádem ze žebře při rážení ořechů. Utrpěl zlomeninu krčních obratlů a byl na místě mrtev.

Myslivost

            Stav zvěře celkem dobrý. Při odběru bylo zastřeleno 143 bažantů. Při hlavním honu v měsíci listopadu zastřeleno 187 zajíců a 15 králíků.