Právě připojeni - hostů: 123 
naves-01.jpg

Kronika rok 1952

dne .

ROK 1952

Politické poměry

            V obci je jediná politická strana Komunistická strana Československa. Předsedou strany jest Abrahám Oldřich č. 8, místopředseda Josef Osoha č. 196, jednatelem František Postava č. 91. Výbor strany čítá 12 členů.

            Strana má 123 členů a tito členové jsou vesměs dělníci. Zemědělci stojí mimo politický život, nezúčastňují se veřejného života.

            Do politické činnosti v obci zapojily se organizace masových složek Svaz české mládeže, sportovní organizace Sokol, Ochrana požární bezpečnosti, Myslivecká jednota a Sdružení válečných poškozenců.

            Poměr členů strany ve veřejném životě jest dobrý. Strana plní všechna usnesení vlády. Také poměr členů MNV nestraníků je dobrý. S plnou odpovědností plní své úkoly a povinnosti.

            Vzájemný poměr dělníků a rolníků není nejlepší. Zemědělci nemohou najíti kladný poměr k vládnoucí třídě dělnické a označují vládu dělnickou za diktát. Zemědělci nemohou se oprostiti z kapitalistických vlivů a zastaralých předsudků.

Veřejný život

            V podvečer 1.máje v 8 hod uspořádána na návsi u pomníku padlých vzpomínková slavnost 7. výročí osvobození naší vesnice Rudou armádou. Slavnostní proslov učinil ředitel národní školy František Macenauer. Slavnost na návsi byla zakončena zahráním čsl. státní hymny a Sovětské hymny. V oslavě pokračováno v hostinci u Brázdilů. Členové Svazu české mládeže a žáci národní školy a pionýři přednesli básně a zapěli národní a budovatelské písně.

            Slavnosti přítomno asi 75 osob většinou členů Komunistické strany čsl. Z řad zemědělců byli přítomni toliko jedinci.

            Ráno 1. máje o půl šesté proveden slavnostní budíček. Sraz účastníků k odchodu na společné oslavy 1. máje do Uh. Hradiště na návsi u pomníku padlých. K průvodu našich občanů připojili se také občané Javorovce. Za doprovodu mistřické hudby odešel průvod v počtu asi 85 osob a to nejvíce školní mládeže na oslavu do Uh. Hradiště. Zemědělci se oslav nezúčastnili.

            Týž den odpoledne ve 3 hod uspořádal Svaž české mládeže slavnost stavění máje. Poté následovala v hostince u Brázdilů taneční zábava.

Sbírky

            V neděli 23. března provedena v obci sbírka pro bojující Korej, která byla vojensky napadena Americkými imperialisty. Vybráno 3 600 korun. Sbírku dům od domu prováděly dvojice složek Národní fronty. Touto sbírkou byla prokázána hluboká sympatie a solidarita korejskému lidu, který bojuje o svou národní nezávislost a svobodu.

Oslavy

            V předvečer 56. narozenin prezidenta Klementa Gottwalda, dne 23. listopadu uspořádána oslava v hostinci u Šuranských. Slavnostní projev o životě a jeho díle učinil ředitel národní školy František Macenauer.

            Žáci národní školy uspořádaly besídku při které složilo pionýrský slib 16 nových pionýrů. Po oslavě promítnut film. Účast na této oslavě byla velmi malá asi 60 osob včetně školní mládeže.

Přednášky

            V tomto roce uspořádány 2 přednášky pro zemědělce o socializaci vesnice. V obou případech účast občanů velmi malá.

Správa obce

            MNV konal v tomto roce 8 schůzí pléna MNV a 12 schůzí rady MNV. Na veřejných schůzích pléna MNV byli občané seznámeni s prací MNV a sdělena jim důležitá ujednání.

            Občané na schůzích pléna MNV podávali své připomínky a návrhy na zlepšení práce MNV. Ve svých diskusích poukazovali také na nedostatky ve správě MNV a podávali návrhy na zlepšení práce a odstranění nedostatků.

            MNV ve své schůzi konané dne 8. Února se usnesl, aby byla provedena úprava místní strže. Jelikož tato práce povahy investiční nebyla v řádném obecním rozpočtu finančně zajištěna, usneseno podati žádost na Krajský národní výbor v Gottwaldově o povolení této práce a poskytnutí potřebné částky na úhradu nákladů.

            Dále se usnesl MNV položiti v úseku obce od budovy MNV po kapli kanalizaci.

Hospodaření obce

            Hospodářství obce provádí se v rámci řádného obecního rozpočtu a investic, což zapadá do státního rozpočtu.

            V rámci rozpočtu obecního hospodaření v položce výdajů rozpočtována částka na výdaje MNV 360 000 korun a v položce příjmů MNV rozpočtováno 168 200 korun. Rozdíl 191 900 korun byl uhrazen státním přídělem.

            Pro členy rady jako referenty a předsedu MNV stanovena odměna 36 000 korun. Z toho připadá předsedovi MNV Františku Mikoškovi 18 500 korun, zemědělskému referentovi Františku Blahovi 5 500 korun, finančnímu referentu Josefu Kromsiánovi 3 500 korun. Vyřizovacímu referentu Antonínu Čagánkovi 5 500 korun, technickému referentu Antonínu Večeřovi 1 500 korun a zdravotnímu referentu Martinu Bilavčíkovi 1 500 korun.

            Na výdaje vnitřní správy rozpočtováno 75 000 korun, pro školu 72 000 korun, na zemědělství 22 000 korun, na zdravotnictví 12 000 korun, na správu MNV 190 000 korun.

Výstavba obce

            Počátkem měsíce března započato s úpravou místní strže. Dokončen stav před domkem č. 44, 46 a 47 a zvýšeno 5 dalších stavů. Na tyto práce bylo spotřebováno 15 vagonů kamene, 80 centů cementu a 50 m3 štěrku. Kámen dovážen nákladními auty z lomu Bzová okr. Uh. Brod a z lomu Lhotky okr. Hodonín. Štěrk dovážen z Moravského Písku.

            Na stavbě pracovali 3 zedníci, kteří i se stavbyvedoucím Josefem Pilátem bydleli u Cyrila Bilavčíka č. 87, kde se i stravovali.

             Vysázeny stráně strže lesním porostem. Úpravu prováděla Lesotechnická a meliorační správa hrazení bystřin v Bojkovicích. Úprava strže vyřádala si nákladu 280 000 korun a byla uhrazena ze státní pokladny.

            Po skončení podzimních polních prací, byla zavážena strž před domkem  č. 44, 46, a 47. Nejprve položeny do strže betonové roury v délce 50 m. Zemědělci zdarma dováželi hlínu a občané dobrovolnou brigádou vypomáhali při nakládání a skládání hlíny. Do strže bylo dovezeno nejméně 900 fůr hlíny. Zavezením strže vzniklo pěkné prostranství.

            Provedena kanalizace v úseku obce od budovy MNV po kapli a do strže při domku č. 168 nákladem 35 000 korun. Provedena adaptace budovy MNV nákladem 23 000 korun.

            V tomto roce postaven domek č. 285 Ignáce Maliny, domek č. 286 Aloise Petříka, domek č. 287 Františka Poláška, domek č. 289 Antonína Lysoňka, domek č. 291 Ladislava Vašáta, domek č. 292 Antonína Vlka a domek č. 293 Antonína Dostálka. Obec čítá nyní 293 popisných čísel.

Poměry hospodářské

            Jednotné zemědělské družstvo na své schůzi zvolilo předsedu družstva Františka Mikošku č. 201, místopředsedu Josefa Hlavačku č. 117, pokladníka Marie Omelková č. 204, účetní Antonín Večeřa č. 175, hospodář Ignác Šuranský č. 5.

            Členy předsednictva – Hrdina Alois č. 89, Tichoň Antonín č. 154, Čagánek Antonín č. 69, Osoha Jan č. 218, Habartová Anna č. 168.

            Při polních pracích a celkovém hospodaření vedli si členové družstva dobře. Polní práce vykonali vždy včas. Při sklizni cukrovky následkem deštivého počasí zpozdili se s prací, ale při dobré organizaci práce všechnu cukrovku sklidili. Na odvážení cukrovnky nestačily 2 vlastní koňské potahy a v rozmoklé půdě nebylo možno použíti traktorů, proto na požádání vypomáhali cukrovku odvážeti i zemědělci nedružstevníci. Jako odměnu za práci dalo jim JZD řepný chrást.

Polní práce konaly převážně ženské a muži konali těžké práce po příchodu ze zaměstnání a v neděli. Velké nedostatky a potíže měli družstevníci v živočišné výrobě, protože měli nedostatek stájových prostorů pro hovězí a vepřový dobytek a pro drůbež. Koně byly ustájeny ve stáji u Julia Macha č. 18.

            Podle vládního usnesení byli i družstevníci povinni chovati plánovaný stav dobytka podle výměry půdy, proto se rozhodli postaviti kravín. Na stavbu kravína vyhlédnuty pozemky v trati Za žleby (mezicestí) na východním okraji vesnice.

            Majitelé pozemků Cyril Malina č. 15, František Malina č. 64 a Žiška František č. 236 byli pozváni předsednictvem družstva k dohodě o výměně pozemků za postoupení pozemky na stavbu kravína. Jmenovaným byly dány pozemky v trati Za Valy z bývalého vlastnictví Josefy Kubíčkové v Uh. Brodě, které stát vykoupil a dal k užívání družstvu. A tím byly učiněny první kroky ku stavbě kravína. Potřebný materiál ke stavbě byl bez potíží přidělen, poněvadž vláda plně podporuje socializaci vesnice a zemědělskou velkovýrobu. Finanční prostředky zajištěny dlouhodobou výpůjčkou. Materiál na stavbu dovážen nákladními auty. V měsíci květnu započato se stavbou. Řemeslnické a nádenické práce konali členové družstva sami.

            Odpůrci družstva, většinou zemědělci, jen škodolibě pohlíželi jak pomalu, ale jistě společnou prací přibývá zdiva a nakonec přece jen museli přiznat, že společné dílo se daří.

            Družstevníci na stavbě pracovali pilně, mnohdy i dlouho do noci a také i v neděli jen aby dokázali, že od nastoupené cesty se již nevrátí. Několikráte také požádali místním rozhlasem občany, aby také i oni přišli na výpomoc, ale tito, ne že nepřišli na výpomoc, ale různými řečmi a pomlouváním kritizovali práci družstevníků. Všeobecné mínění hlavně zemědělců bylo, abychom  družstvo nechtěli, kravína nepotřebujeme. Kdo družstvo založil nech pracuje. Do konce roku bylo postaveno obvodové zdivo kravína pro 60 kusů hovězího dobytka a pro 40 vepřů.

            Za práci zaplatilo družstvo svým členům penězi i v naturáliích.

Stav a ceny hospodářského zvířectva

druh

množství

Kčs

koně

62

20-30 000

krávy

502

8-20 000

vepři

695

3-4 000

drůbeže

2003

sele

500

            V měsíci říjnu a listopadu probíhala akce přesvědčování zemědělců i kovozemědělců ke vstupu do zemědělského družstva. Dne 21. října byla místním rozhlasem vysílána tato relace:

„Naši malí a střední zemědělci našli již cestu jak se vymanit  z nevýhod hospodaření na malých rozdrobených polích a malých nemoderních stájích. Našli cestu jak dokonale a hospodárně využít traktorů a jiných hospodářských strojů. Jak možno vyrábět při menší námaze více, lépe a levněji, to je cesta k zvýšení produktivity práce a to je cesta družstva. Malí a střední zemědělci jakmile se rozhodli pro cestu družstevní spolupráce mají zajištěnu všestrannou pomoc státu, dělnické třídy, Komunistické strany a všeho pracujícího lidu.“

            Ještě týž den večer bylo na MNV pozváno několik zemědělců, kde byli příslušníky Komunistické strany přesvědčováni o výhodách společného hospodaření a ke vstupu do zemědělského družstva. Přesvědčování prováděno téměř denně až do 15. listopadu a byli přesvědčováni všichni držitelé půdy bez ohledu na výměru půdy.

            Dobrovolně podepsal přihlášku do družstva s podmínkou, že mohou do 1 roku z družstva vystoupit, když jim nebudou podmínky v družstvu vyhovovat – Ignác Janeček č. 95, Jaroslav Šimek č. 2, Cyril Malina č. 15, Vojtěch Kocáb č. 242 a Julius Mach č. 18. Ostatní zemědělci a s nimi i občané nechtěli se zařaditi mezi průkopníky lepšího života na naší vesnici a budovati šťastné budoucnosti v našem státě. Neuznali, že jsou brzdou pokroku v naší vesnici.

Počasí

            Na jaře a v létě bylo pěkné počasí, avšak převážně suché počasí. Na podzim převládalo deštivé počasí. 10. května noční mráz. Pomrzly ranné brambory, kukuřice a akátový květ.

            Úroda pšenice a žita špatná. Následkem jarního sucha zůstaly ozimy krátké a řídké. Také úroda píce slabá. Úroda brambor a řepy velmi dobrá.

Zvířecí nákaza

            V jednotlivých zemědělských dvorcích vyskytla se obrna a červenka vepřů a mor drůbeže. Na potlačení této nákazy provedeno povinné očkování vepřů a drůbeže. Uhynulo několik kusů vepřového dobytka a větší počet drůbeže.

Myslivost

            Stav zvěře dobrý. Při odstřelu bažantů zastřeleno 195 kusů a při kolovém honu zastřeleno 263 zajíců, 43 bažantů a 15 králíků. I zastřelená zvěř byla dodávána na povinnou dodávku.

Sociální poměry

            Vláda schválila úpravu vázaného zásobování potravinami a některým průmyslovým zbožím na rok 1952. Na potraviny budou od 1. Ledna jednak lístky na cukr, jednak společné lístky na ostatní potraviny pokud se prodávají na volném trhu. Tyto dvojí lístky budou rozděleny podle věkových skupin. Lístky základní na nichž jsou stanoveny menší dávky, obdrží nezaměstnaní tj. zemědělci a ti kteří neplní své dodávkové povinnosti vůči státu.

            Sociální poměry dělníků a také zemědělců jsou dobré. Průměrné mzdy dělníků činí 2 500 až 5 000 korun měsíčně. Slušný výdělek pracujícím umožňuje slušné živobytí a bydlení.

            V obci jest 240 majitelů rádiových přijímačů. Od roku 1945 zvýšil se počet přijímačů o 153 a k poměru k roku 1930 o 205, kdy v roce 1930 bylo v obci 35 rádiových přijímačů.

            Na podporách a důchodech přestárlým a práce neschopným bylo také vyplaceno více peněz. Zvýšení životní úrovně a většího blahobytu lze pozorovati téměř v každé domácnosti. Lépe se lidé stravují, slušně oblékají a slušně bydlí.

            Dosud se jeví nedostatek bytů. Stavba obytných domků omezena, poněvadž jest malý příděl stavebního materiálu v důsledku budování těžkého průmyslu.

Poměry lidopisné

            V tomto roce se narodilo 19 dětí, zemřelo 11 občanů. Uzavřeno 21 manželství, rozvod nebyl žádný.

Poměry kulturní

            Národní 5ti třídní školu navštěvuje 140 žáků. Ředitel školy František Macenauer má velmi dobrý poměr ke škole. Stará se, aby škola byla řádně vybavena. Na škole vyučoval učitel Josef Kadlčík, učitelka Jarmila Chytilová a Bosáková.

            Nástup školního roku byl slavnostní. Ráno v 8 hod sešli se žáci v národní škole  a pak společně šli k pomníku padlých, kde měl proslov ředitel školy Macenauer. Po návratu do školy byly dětem podávány zákusky, cukrovinky a občerstvení. O pohoštění dětí postaralo se rodičovské sdružení za přispění rodičů školních dětí.

            Žáci pravidelně prováděli sběr surovin a odpadových hmot, léčivých bylin. Sebráno 352 kg pecek, 430 kg prázdných makovic, 1015 kg odpadových hmot a 130 kg léčivých bylin.

Kurs ruštiny

            V národní škole uspořádán lidový kurt ruštiny. Do kurzu přihlásilo se 18 osob, ponejvíce členů Svazu mládeže a příslušníků Komunistické strany. Kurz řídila a vyučovala učitelka Chytilová.

Kino

            Československý státní film pravidelně každých 14 dnů promítal v kulutním domě filmy. Promítány filmy propagační, zábavné a poučné. Účast na filmocých představeních vždy dobrá.

            Pro školní mládež promítán film vždy odpoledne. Vstupné na představení 4 koruny a pro školáky 1 korunu.

Sport

            Místní tělovýchovná jednota Sokol, odbor kopaná sehrála na vlastním hřišti 24 zápasů. Na pozvání hostovaly na cizích hřištích v okolních vesnicích. U naší mládeže jeví se velký zájem o kopanou.

Zdravotní poměry

            Provedeno očkování školních dětí proti tyfu a záškrtu. V době zimní probíhala u lidí chřipka, povahy méně nebezpečné a lehčího rázu.