Právě připojeni - hostů: 37 
naves-01.jpg

Kronika rok 1950

dne .

ROK 1950

Správa obce

            Správu obce vykonává 24. členný MNV. Tento Místní národní výbor konal v roce 1950 12 řádných schůzí pléna Místního národního výboru. Všechny schůze byly veřejné. Na schůze MNV byli zváni také občané, aby byli informováni o práci MNV a jeho komisí. Každý občan přítomný schůze mohl vznésti na MNV oprávněnou kritiku. Mohl kritizovati jeho chyby, případně dáti lepší návrh na zlepšení té nebo oné věci.

            Dne 9. července byla provedena změna v členství MNV, který byl rozšířen o 6 členů, takže doplněný MNV čítá 24 členů, kdežto předcházející čítal 18 členů. Při reorganizaci byla uplatněna zásada rovnoprávnosti žen a mužů a do MNV byly zvoleny také ženy: Františka Žáčková č. 50, Josefa Mikošková č. 17 a Františka Tichoňová č. 154. Tímto zrovnoprávněním byla odstraněna kapitalistická křivda, po dlouhou dobu na ženách páchaná.

            Volba členů MNV byla provedena na základě kandidátek podaných politickými stranami, masovými organizacemi a složkami Národní fronty. Kandidátní listinu podala Komunistická strana Československa, Svaz české mládeže, Strojní zemědělské družstvo, Družina válečných poškozenců, Sbor dobrovolných hasičů, Rada žen a Myslivecká jednota. Ze všech těchto kandidátních listin, byla složena jednotná kandidátka. Jak volbu samotnou tak i veškeré přípravné práce řídila akční pětku, jejímž předsedou byl předseda MNV Antonín Tichoň č. 154, předseda Akčního výboru národní fronty František Mikoška č. 201, zástupce Okresního národního výboru v Uh. Hradišti Oldřich Lukeš, kulturní referent KSČ a zástupce patronátního závodu jarošovského pivovaru, jako členové.

            Schůzi předsedal a řídil František Mikoška. Jako členové MNV byli zvoleni: Kromsián Josef č. 107, Malina Josef č. 12, Šuranský Alois č. 150, Blaha František č. 248, Kučera Jan č. 106, Sládek František č. 253, Míka Jan č. 260, Bilavčík Martin č. 212, Jánoš Antonín č. 213, Vrána Ladislav č. 221, Elfmark Karel č. 123, Komoň Jaroslav č. 24, Hromeček Josef č. 225, Omelka Josef č. 265, Večeřa Alois č. 49, Žiška Antonín č. 252, Žáčková Františka č. 50, Viceníková Anežka č, 17, Mikošková Josefa č. 201, Tichoňová Františka č. 154. Pak přikročeno k volbě předsedy.

            Jednohlasně zvolen předsedou Hromeček Josef č. 225, místopředsedou Blaha František č. 248. Všichni novězvolení členové složili zástupci ONV slib tohoto znění:

„Slibuji, že budu zachovávat věrnost lidu a republice svou činností chánit a posilovat lidově demokratické zřízení a zachovávat zákony a nařízení.“

            Po složení slibu obdrželi členové jmenovací dekrety. Oldřich Lukeš poděkoval dosavadnímu předsedovi Antonínu Tichoňovi za jeho práci v lidové správě, kterou vykonával jako předseda MNV od roku 1945. Dalšího vedení schůze ujal se nový předseda Josef Hromeček.

            Volbu nového předsedy přijali všichni občané, kteří byli schůze přítomni.

            Jelikož MNV nemohl pružně vykonávati všechny práce a úkony naň vložené, bylo nutno utvořiti komise, které by práce jim svěřené dělbou práce konaly. Dne 14.10. 1950 byly na veřejné schůzi zvoleny tyto komise:

Zemědělská komise: jejím předsedou zvolen Bláha František č. 248 a tito členové – Jánoš Antonín č. 213, Míka Jan č. 260, Lysoněk Josef č 10, Sládek Ignác č. 55, Vaculka Vincenc č. 84, Šuranský Alois č. 150 a Sládek Ignác č. 146.

Finanční komise: předseda Kromsián Josef č. 107 a členové – Omelka Josef č. 265, Elfmark František č. 177, Sklenář Metoděj č. 155, Lysoněk František č. 145 a Elfmark Karel č. 123.

Technická komise: předseda Alois Večeřa č. 49, Žiška Antonín č. 185, Hrdina Alois č. 89 a Vrána Ladislav č. 221.

Komise zdravotní a sociální péče: předseda Bilavčík Martin č. 212 a členové – Dostálek Antonín č. 112, Vaculka František č. 275 a Tichoňová Františka.

Kulturní komise: předseda Komoň Jaroslav č. 24 a členové – Osoha Jan č. 148, Chytilová Jarmila učitelka a Večeřa Antonín č. 175.

            Zemědělská komise vykonává veškeré práce týkající se zemědělských otázek. Provádí plánování osevů a okopanin. Rozpisuje dodávky rostlinné a živočišné výroby na jednotlivé zemědělce.

            Finanční komise dbá o řádné hospodaření v obci. Sestavuje obecní rozpočty.

            Technická komise stará se, aby obecní cesty, obecní vozovky a polní cesty byly vždy v dobrém stavu.

            Sociální komise organizuje v obci sběr odpadových surovin pro náš průmysl důležitých. Zjišťuje a vede v evidenci všechny nevyužité a přebytečné pracovní síly.

            Kulturní komise organizuje a řídí kulturní a osvětovou činnost v obci.

Vyživovací komise – její úkol je dohlížeti jak se v obci plní dodávkové úkony ve výrobě živočišné i rostlinné u jednotlivých zemědělců.

Hospodaření obce

            Dříve obec byla jako jednotka samosprávná. Na úhradu vlastních výdajů musela obec hledati úhradu z vlastních prostředků v rámci obce. Nekryté finanční schodky byly vyrovnávány obecními přirážkami, které dosahovaly výše až 800 %. Od 1. Ledna 1950 převzal hospodaření obcí stát. Počátkem roku dostala obec od Krajského národního výboru souměrné číslo, tj. předepsanou peněžní částku na krytí celoročních výdajů obce. Pro tento rok byla pro zdejší obec vyměřená částka na krytí všech výdajů 358 000 korun.

             Příjmy obce docílené tržbou za trávy, dříví, ovoce a různé dávky, jako např. dávky ze zábav, z karet a dávky z bytů, bylo nutno odváděti do státní pokladny. Dělo se tak šekovou službou. Částky na krytí výdajů obce byly rovněž obci poukazovány šekovým lístkem. O tyto částky bylo však vždy nutno žádati. Kromě řádného hospodaření, které bylo kryto řádným rozpočtem, byly investiční výdaje a akce SM. Pro obce zaostalé, neupravené, byla přidělována částka na úpravu obce.

            Naše obce z této akce obdržela částku 35 000 korun. Z této částky smělo býti použito jedině k zakoupení materiálu. Práce musely býti konány zdarma pracovními brigádami.

            Průběh celkového hospodaření naší obce jevil se takto:

VÝDAJE

I. Vnitřní správa, plot zaměstnanců MNV a výdaje pro kancelář            190 000 Kčs

II. Školství, věda, umění                                                                    73 000 Kčs

III. Informace a osvěta                                                                        7 000  Kčs

IV. Zemědělství                                                                                 22 000 Kčs

V. Technika                                                                                       49 000 Kčs

VI. Práce a sociální péče                                                                       4 000 Kčs

VII. Zdravotnictví                                                                                12 000 Kčs

VIII. Finance                                                                                         1 000 Kčs

=======================================================

CELKEM                                                                                              358 000 Kč

Hospodářské a sociální poměry

            Hospodářské a sociální poměry všeho obyvatelstva jsou dobré. Dělnictvo je plně zaměstnáno a v některých průmyslových odvětví jeví se potřeba zvýšení pracovních sil. Dělnictvo na svých pracovištích plní pracovní plány na 100 % a na mnoze tyto plány i překračuje. Činí tak s vědomím, že jedině zvyšováním pracovních výkonů lze dospět k socialismu a zvýšení životní úrovně. Mzdy dělníků jsou rovněž uspokojivé. Oproti roku 1949 se mzdy snížily. Průměrná mzda dělníka činí měsíčně 4 200 korun.

            Hospodářské a sociální poměry zemědělců nelze přirovnati k poměrům dělnictva. Tržba zemědělce neodpovídá cenám denních potřeb, které jsou oproti zemědělským výrobkům značně vysoké. Hlavní zdroj příjmů u zemědělců je tržba za selata, jejichž cena jest za jedno sele 1 500 – 2 000 korun. Ostatní ceny zemědělských produktů podle výkupních smluv jsou přiměřené.

            Pracovních sil v zemědělství projevuje se nedostatek, poněvadž tyto jsou odčerpávány do průmyslu. Ve služebním poměru u zemědělců není nikdo, poněvadž úřad ochrany práce nepřiděluje takové pracovní síly.

            V době pilných polních prací vypomáhají si zemědělci vzájemně. Námezdné obdělávání pole není rentabilní, neboť práce s obděláváním pole je spojeno s velkými výdaji. Od podmítky 1 míra pole se platí 200 korun, od hluboké orby a setí 400 korun. O koupi pole není žádný zájem, proto pole nikdo neprodává.

            Zemědělci jsou nuceni za práci potahem požadovati vysoké ceny poněvadž budování hospodářských strojů a opravy strojů, kovářské práce jsou rovněž vysoké. Pořízení nového vozu stojí 18 – 20 000 korun. Kování jednoho koně stojí 350 korun.

            Ani mezi dělníky není zájmu o pole, poněvadž vysoké mzdy umožňují nakupovat veškeré denní potřeby v dostatečném množství. Nikdo nešetří a toho jest příčina dostatek peněz, hlavně mezi pracujícími. Výdělkové poměry nenutí aby se šetřilo. Žije se lépe jako v dobách předešlých.

            Výkup zemědělských výrobků děje se na základě výkupních smluv, které byly se zemědělci upisovány.

            V zemědělství provádí se plánovaná výroba všech zemědělských produktů. Na základě tohoto plánování může zemědělec oseti obilninami 50 % půdy, kterou obdělává. Zbytek zůstává na okopaniny a pícniny. Také živočišná výroba je plánovaná. Na 1 ha půdy připadá chovati 1 kus hovězího dobytka.

            Ti zemědělci, kteří splnili svou dodávkovou povinnost na 100 % mohli své výrobky prodávati za vyšší ceny na volném selském trhu. Prodávalo se na volném trhu máslo, mléko, vejce, maso vepřové, sádlo a tvaroh. Prodejní ceny na volném trnu: 1 kg másla 300 korun, 1 l mléka 10 korun, 1 vejce 10 korun, 1 kg vepř. maso 150 korun, 1 kg sádla 400 – 500 korun, 1 kg tvarohu 80 korun, 1 l smetany 70 korun.

            Taktéž i nad plán vychované vepře bylo možno prodati na volném trhu „Hospodářskému družstvu“ v Uh. Hradišti, které platilo za 1 kg živé váhy 90 korun, kdežto na dodávku jen 30 korun za 1 kg. Celkem u nás prodáno v tomto roce nad plán 8 kusů prasat.

            Dodávky masa hovězího i vepřového byly značně vysoké. Z 1 ha půdy bylo nutno odevzdati 70 kg vepřového masa a 80 kg hovězího masa. Průměrný zemědělec o výměře 5 ha odevzdal 340 kg vepřového a 520 kg hovězího masa. Velmi těžké podmínky byly pro vychování tolik dobytka, poněvadž po splnění dodávky obilí, mnohým zemědělcům nezůstalo potřebné množství obilí na výkrm.

            Značné potíže jeví se při výkupu sajících telat, kterých se pro masný trh málo vykupuje a to jen býčci. Jalovičky jsou zastaveny všechny pro chov. Opatřením tímto má se zvýšiti chov hovězího dobytka v rámci celostátním na 80 %.

Plnění dodávek

            Aby bylo zajištěno plynulé zásobování všeho obyvatelstva ve státě, byly se zemědělci počátkem roku upisovány „Výkupní smlouvy“ jimiž se zemědělci zavázali k plnění dodávkových úkonů, chlebového obilí, ječmene, brambor, masa, mléka, vajec a zelí. Průměr dodávky obílí činil z 1 míry 100 kg, brambor 200 kg, 50 vajíček. Mléko předpisováno z dojnice 1600 l ročně. U některých zemědělců činila dodávka mléka až 5500 litrů.

            I vodní drůbež předpisována k dodávce, 2 kg z 1 ha půdy.

Národní sčítání

            Ve dnech 1. – 9. března provedeno národní sčítání veškeré zemědělské půdy, obytných domů, veškerého hospodářského zvířectva, všech ovocných stromů. Sčítání tomuto kladen velký národohospodářský význam. Podle tohoto sčítání je v obci 284 zemědělských závodů a to s výměrou:

do 0,50 ha                                        40

od 0,50 ha do 1 ha                          56

od 1 ha do 2 ha                                64

od 2 ha do 3 ha                                30

od 3 ha do 5 ha                                59

od 5 ha do 10 ha                              35

Ze zaměstnanců při zemědělství připadá na muže do 15 let a mladší 3 zaměstnanci, od 16 do 19 let 3 zam., od 20 do 59 let 116 zaměstnanců, od 60 a starší 39 zam. Ženy do 15 let 1 zam.,od 16 do 19 let 12 zam., od 20 do 59 let 255 zam., od 60 a starší 37 zaměstnankyň.

Jest tedy při zemědělství zaměstnáno celkem 455 osob. Obytných domů 280.

Hospodářského zvířectva: koní 59, hovězího dobytka 480, vepřového dobytka 659, koz 173, drůbeže 1829 kusů. Počet stromů: jabloní 921, hrušní 562, třešní 346, meruňky 38, švestky 2437, slívy 121, ořechy 58 kusů.

            V době od 27. 5. do 8. 6. provedeno druhé národní sčítání osetých a osázených ploch kultur. Pšenicí oseto bylo 85 ha, žitem 71 ha, ječmenem 70 ha a ovšem 41 ha.

            Sčítání provedli Josef Kromsián č. 107, František Knot č. 214, Antonín Dostálek č. 251.

Úroda

            Polní úroda v letošním roce byla dobrá. Píce a sena dostatek. Rovněž i dobrá úroda obilí a brambor. Velmi dobrá úroda cukrovky. Urodilo se po 1 ha až 500 cntů. Staří hospodáři nepamatovali takovou úrodu cukrovky. Malá úroda zelí i ovoce se málo urodilo. V době květu stromoví značné byly mlhy, které měly vliv na neúrodu ovoce.

Vzhled obce

            Za posledních 50 let vzhled obce se značně změnil. Od této doby postaveno 84 obytných domů, takže dnes obec čítá 280 obytných čísel. Vnitřní úpravě obce věnována náležitá péče, zejména úpravě místní strže. Počátek strže byl před rolnickou usedlostí Ignáce Lysoňka č. 145. V tomto místě byla obecní silnice tak úzká, že stěží po ní přejel jeden povoz. Před hostincem Julia Brázdila a domem Rudolfa Ondrůška č. 22 byla silnice široká jen 4 m, při níž od strže bylo železné záchranné zábradlí. Místy byla strž hluboká až 50 m a její stráně byly porosteny akátím.

            Vzpomínám na veselou příhodu se strží v hostinci u Brázdilů, kde byla svatební muzika. Této muziky byli také přítomni chasníci z Babic, známí byli také přítomni chasníci z Babic, známí rváči při muzikách. Během zábavy došlo mezi domácí chasou a babickými ku rvačce. Na straně domácí chasy byla přesila. Mládenci z Mistřic otevřenými okny vyházeli původce rvačky z Babic do strže. Mnozí z nich zůstali viset zavěšeni za drlavice na akátech. Jsa přemoženi a pokořeni hanbou z vesnice utekli.

            V roce 1914 následkem velkých dešťů sesul se břeh strže před stavením Rudolfa Ondrůška a bylo nebezpečí, že i jeho stavení se zbortí. Domek č. 180 stojící na břehu strže se sesul a byl později znovu postaven.

            Dřívější obecní zastupitelstvo se velmi málo staralo o úpravu strže až tepve v roce 1914 za starosty obce Josefa Sládka č. 40 přikročeno k její úpravě. Ve strži na různých místech postaveny z kamene 4 stupně, nákladem 60 000 korun, které jako subvenci poskytl stát.

            V pozdějších letech, zejména v roce 1932 až 1933 provedeny větší úpravné práce, které provedla správa hrazení bystřin se sídlem v Bojkovicích. I občané se starali o úpravu strže tím že naváželi do strže hlínu.

            I obecním silnicím věnována v tomto roce značná péče. Vybudována v úseku obce „Drahy“ nová silnice z kostek od č. 235 až po č. 269, nákladem 237 000 korun. Úpravu silnice provedla firma Vlček ze Starého Města. Pomocné práce místní občané konali zdarma.

Obyvatelstvo

            V tomto roce zemřelo 11 občanů a narodilo se 20 dětí. Přírůstek obyvatel jest 9. Občanských sňatků bylo uzavřeno 17. Všichni novomanželé uzavřeli i církevní sňatek, ale později.

Poměry kulturní

            Letošní školní rok byl zahájen slavnostním způsobem. Dne 1. září o 8 hod sešli se žáci národní školy ve svátečním oděvu ku pomníku padlých, kde měl k nim proslov řídící učitel František Macenauer, pak předseda Akčního výboru národní fronty František Mikoška č. 201 a předseda Komunistické strany Oldřich Abrahám č. 8. Po proslovu odešli žáci do školy, kde byli poděleni dárky, které připravilo rodičovské sdružení za přispění rodičů školáků.

Na škole působili tito učitelé: Řídící učitel – František Macenauer, rodák z Kněžpole. Učitel jaroslav Horamija z Napajedel, Josef Kadlčík z Bílovic a učitelka Jarmila Chytilová z Mysločovic okr. Holešov. Náboženství vyučoval kaplan Štěpán Hrdina, rodák z Vel. Polomy okr. Opava.

Docházka do školy jest celodenní a středa jest prázdninový den. I pro vyšší vzdělání je mezi občany porozumění. Kocábová Libuše č. 242 navštěvuje obchodní akademii v Uh. Hradišti, Jan Pavliš č. 204 a Jaroslav Čagánek č. 69 navštěvují Odbornou školu hospodářskou v Uh. Hradišti, Ludmila Batůšková č. 28 navštěvuje Učitelský ústav v Kroměříži a Josef Sládek č. 40 Vysokou školu zemědělskou v Brně.

Zdejší knihovna obsahuje nejen knihy naučné, ale i knihy zábavné. Knihovna doplňuje se literaturou realistickou, převážně od Sovětských spisovatelů.

Veškerou kulturní činnost provádí Svaz české mládeže.

Dne 7. března konána oslava 100. výročí narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Slavnostní proslov učinil řídící učitel František Macenauer. Pak sehráli divadelní hru. Státní hymnou byla slavnost zakončena. Účast na slavnosti byla dobrá.

Dne 19. března večer sehráli ochotníci „Sokol“ z Jalubí v hostinci u Brázdilů, divadelní hru od Františka Tůmy „Pasekáři.“ Účast na tomto představení byla veliká.

Dne 7. května uspořádána oslava 5. výročí osvobození naší vesnice Rudou armádou. Slavnostní projev učinil řídící učitel František Macenauer. Žáci národní školy sehráli divadelní hru „Krakonošova medecina.“ Účast na oslavě byla velká.

Dne 6. října uspořádána v hostinci u Šuranského oslava „Den čsl. armády.“ Slavnosti zúčastnilo se 35 osob. Na oslavě promluvil řídící učitel František Macenauer a zástupce čsl. armády z Uh. Hradiště. Malá účast na oslavě jest dokladem,  že mezi občany o slavnost ubylo zájmu.

V sobotu dne 5. listopadu večer uspořádal MNV v hostinci u Šuranského pro všechny občany „Oslavu 33. výročí velké ruské revoluce.“ O významu této revoluce pro pracující lid promluvil řídící učitel Frantiček Macenauer. Členové Svazu české mládeže uspořádali kulturní vložku, přednesli básně a recitace. Žáci národní školy zazpívali národní a vlastenecké písně. Oslav se zúčastnila školní mládež, Svaz české mládeže a hasiči. Z řad občanů byla účast na oslavě malá (45 občanů) a to převážně příslušníků Komunistické strany. Zapěním Písně práce byla slavnost ukončena. Podle slyšení občanů, nebyl valný zájem o slavnost mezi občany.

Zdravotní poměry

            Stránce zdravotní je věnována zvýšená péče. Ústav „Národního zdraví“ v Uh. Hradišti  pořádal v obcích zdravotní přednášky a provádí očkování dětí proti nakažlivým chorobám.

            Dne 27. dubna uspořádána ve škole zdravotní přednáška na téma „Péče o zdraví.“ Referoval lékař Oblastní nemocnice z Uh. Hradiště.

Náboženské poměry

            Dne 3. července konala se na Velehradě velká národní pouť v duchu národním. Této pouti bylo přítomno velké množství kněží, kteří mají kladný poměr k lidově-demokratickému zřízení. Kromě kněžích římskokatolic., byli přítomni také kněží všech církví křesťanských z naší republiky i delegace církví z cizích států, převážně ze států lidově demokratických a to z Polska, Německa, Bulharska, Maďarska, Ruska, Rumunska a Anglie. Po církevních obřadech o 11 hod zahájena manifestace za světový mír, kterou zahájil předseda vlády Antonín Zápotocký. Poté následovaly projevy zahraničních delegátů. Manifestaci zakončil ministr zdravotnictví exkomunikovaný kněz Josef Plojhar. Počet účastníků této pouti odhadoval se na 120 000 účastníků, a to ze všech krajů republiky. Z průmyslových středisek byly vypraveny zvláštní vlaky. Státními autobusy byli sváženi účastníci na Velehrad z blízkého okolí.

            Z naší vesnice zúčastnilo se této pouti asi 90 osob, převážně dělníků. Z řad zemědělců a jiných povolání z naší obce byla účast na této pouti nepatrná ač obyvatelé byli dostatečným způsobem , vybubnováním, ohlášením z kazatelny v kostele, rozhlasem a tiskem uvědoměni.

Poměry politické

            V obci jest jediná politická strana „Komunistická strana československa.“  Její předsedou jest Oldřich Abrahám č. 8. Strana sdružuje 150 členů, převážně z řad dělnictva. Příslušníci strany jsou školeni v politických školách podle zásad „Marx-leninismu.“ Po školení přebírají důležitá a vedoucí místa ve veřejném životě.

            Ostatní občané stojí mimo politický život, přesto však vůči státu a národu plní své povinnosti dobře. Že převážná většina obyvatelstva nezapojila se do politického života, zapřičiňuje vývoji socialismu v naší republice.

            Před 28. únorem 1948 byly ve vesnici 4 politické strany: Strana národně socialistická, Strana lidová, Sociálně demokratická, která se sloučila se stranou Komunistickou. Ostatní 2 politické strany zanikly.

            Mládež jest sdružena v jedné organizaci „Svaz české mládeže.“ Ostatní mládež stojí mimo politický život. Svaz české mládeže pořádá veškeré kulturní a zábavné podniky.

            Při straně KSČ založen „Odbor žen“, jehož úkolem jest, aby sdružil všechny ženy do Odboru. Hlavní úkol Odboru jest práce žen v politickém životě a na výstavbě socialismu. Přičiněním Odboru založeno v obci družstvo na vybudování družstevní prádelny. Myšlenka zřízení družstevní prádelny i přes velkou snahu některých členek není mezi občany chápána, hlavně mezi občany bez politické příslušnosti. Velkou snahu pro zřízení této prádelny má Marie Omelková č. 265, Žáčková Františka č. 50 a Anna Pastyříková č. 33. Převážná většina obyvatel nemá pochopení pro vybudování prádelny. V přítomné době není možno prádelnu vybudovati, poněvadž není pro tento účel vhodná a odpovídající místnost. Avšak v budoucnu lze doufati, že i tato překážka bude překonána.

Veřejný život

            Dne 25. Června uspořádána slavnost svěcení nové stříkačky, kterou zakoupil hasičský sbor v březnu za 25 000 korun v Praze. O 10 hod na návsi sloužena mše svatá farářem Adolfem Běhalem z Bílovic za asistence dp. Štěpána Hrdiny a bohoslovce Kuby z Nedachlebic. Po církevních obřadech posvěcena stříkačka.

            O půl desáté  vyšel průvod s hudbou od hasičského skladiště. V průvodu vezena stříkačka za účasti hasičského sboru z Mařatic, Jarošova, Kněžpole, Topolné, Bílovic, Včelar, Nedachlebic a Javorovce. Průvod byl zpestřen krojovanou skupinou chlapců a děvčat z Mistřic. Předseda MNV Jaroslav Komoň přivítal delegáty hasičského sboru a ostatní hosty. Místní občanky jako kmotry Sládková Ludmila č. 40, Horká Anna č. 261, Komínková Marie č. 200 a ostatní darovaly hasičskému sboru obnos 11 000 korun. Peněz těchto použito na vybudování stříkačky.

            Odpoledne o 2 hod provedl hasičský sbor cvičení s novou stříkačkou. Pak následovala lidová veselice v zahradě u Šuranských. Veselice se zúčastnilo mnoho lidí. Na vstupném vybráno 17 000 korun.

            Ve dnech 5. – 6. srpna uspořádány v Gottwaldově krajské slavnosti pracujících. Tato oslava byla přehlídkou práce na poli budování socialismu v Gottwaldovském kraji, nesoucí jméno prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Na počest těchto slavností všechny MNV tohoto kraje podaly závazky, které byly na slavnostech za přítomnosti členů vlády veřejně vyhlášeny. Zdejší MNV učinil tento závazek:

3.      MNV v Mistřicích se zavazuje, že se přičiní o splnění všech dodávek na 100 % a aby byla splněna dodávka obilí ze sklizně 1950 do 30. Srpna tohoto roku a že stanovená dodávka obilí bude překročena o 3 %.

4.      V obci bude provedena úprava návsi a bude zavážena místní strž. Z obce byla dne 5. srpna o 6 hod vyslána 10 členná štafeta, která tyto závazky předala předsedovi Okresního národního výboru v Uh. Hradišti.

Dne 6. srpna o 8 hod ráno odjel z naší vesnice autobus s účastníky slavnosti v počtu 50 osob do Gottwaldova, příslušníky Komunistické strany.

Letošní oslavy 1. máje konaly se pod heslem „Za mír, za vlast, za socialismus.“ Aby účast na těchto oslavách byla co největší, obyvatelstvo bylo zváno na tyto oslavy. V neděli dne 23. Dubna členové MNV, Svaz mládeže, hasiči, učitelé, členové Sokola spolu se zaměstnanci mlékárny v Kněžpoli a pivovaru v Jarošově, zvali občany dům od domu na tyto oslavy.

            Dne 1. května ráno v 6,30 hod vyšel průvod s hudbou od pomníku padlých v počtu asi 400 osob do Uh. Hradiště. Těchto oslav zúčastnilo se převážně dělnictvo a školní mládež. Účast zemědělců byla nepatrná vzdor tomu, že byli všichni pozváni. Značný počet občanů oslavil 1. máj účastí na bohoslužbách v Bílovicích. V ten den zachován byl klid práce.

Stavební ruch

            Stavební ruch v soukromém podnikání naprosto omezen. Za celý rok nebyl postaven ani jeden obytný domek, ani hospodářská budova. Provedeno jen několik oprav obytných domků a hospodářských budov. O každou opravu bylo nutno žádati i o materiál. Někteří občané odjeli na brigádu do St. Hamrů a Ostravice okr Frýdek, kde pracovali v lese a jako odměnu za práci dostávali dříví buď potřebové nebo palivové. V měsíci srpnu odjely 3 takové brigády po 12 mužích.

Soukromý stavební ruch omezen, protože v rámci celostátního plánování buduje se socialistický průmysl. Projevuje se nedostatek bytů, spolu bydlí i 2 rodiny pohromadě.

Ani na opravy není přidělováno potřebné množství materiálu. Několik občanů odjelo do pohraničí na Severní Moravu, kde koupili staré neobydlené domky po Němcích, tyto zbourali a staré cihly upotřebily na opravu domků. Značné potíže byly i při koupi nábytku, kterého bylo dáno do prodeje omezené množství a byl velmi drahý. Ložnice stála až 45 000 korun, kuchyňské zařízení 15-20 000 korun. Při nákupu měli přednostní právo dělníci – úderníci a novomanželé.

Potíže při nákupu stavebních hmot a nábytku vznikly přechodem na plánovanou socialistickou výrobu.

Živnosti a obchody – likvidace

            Tempo socialismu, které má sdružit vesnici v jeden celek, proniká i do naší vesnice. Aby bylo docílené úplné jednotnosti v obchodech a živnostech zřizují se v obcích jednotné prodejny a sdružené komunální podniky a tím nastupuje družstevní podnikání a zaniká podnikání soukromé. Obchodníci a živnostníci měli možnost vstoupiti do družstevního podnikání, k čemuž byli vyzváni zájmovými skupinami. Někteří obchodníci tak neučinili a nezapojili se do družstva a své obchody z nedostatku přídělu zboží uzavřeli. Obchod se smíšeným zbožím uzavřela Emilie Brázdilová č. 21, kterážto živnost rodinou Brázdilovou byla provozována více jak 50 let, také Uršula Vačíčková č. 111.

            Obchodník se smíšeným zbožím František Komoň, zapojil se do družstva a v jeho domku č. 24 zřídila „Slovácká svépomoc“ prodejnu č. 285 a vedoucím se stal František Komoň.

            Živnost pekařskou složil pekař Alois Blaha č. 205, kdežto pekař Alois Konečný č. 30 vstoupil do družstva a stal se vedoucím prodejny „Jednota.“

            Řezník Jaroslav Brázdil k otázce družstevní postavil se zamítavě a vzdal se živnosti. Národní podnik „Masna“ pořídila v jeho domě č. 21 prodejnu a vedoucím byl František Vycudilík, jeho švagr.

            V obci zůstal jeden obchod, jeden pekař, jeden krejčí, jeden kovář a jeden stolař.

Mládež vede obec

            Socialistický řád dává možnost, aby i mládež se zúčastnila veřejného života. Proto Svaz mládeže převzal od 1. června do 31. června vedení obce po stránce administrativní i věcné. Ze svého středu zvolil předsedu MNV Jaroslava Komoně, obecního tajemníka Jaroslava Tichoně, zásob. ref. Josefa Březinu a předsedy všech komisí. Ve své působnosti se osvědčili dobře.

Žňová komise

            Po dobu žní ustavena v obci 5 členná žňová komise, která měla za úkol, aby žňové práce byly co nejdříve ukončeny a včas proveden výmlat obilí. O postupu žňových prací denně podávaná správa Okresnímu národnímu výboru v Uh. Hradišti, na jaké ploše a kolik obilí bylo za den pokoseno. Na MNV vedou denně zápisem plán o postupu žňových prací.

            Výkup obilí prováděl se denně a vykoupené obilí odváželo hospodářské družstvo svými auty. Výkup obilí prováděl důvěrník jmenovaný Okresním národním výborem.

            Denně hlášeno bubnem, aby zemědělci ihned po výmlatu obilí nabídli k dodávce, poněvadž výkup obilí byl plánován do 4. srpna. Výmlat obilí prodáděly 2 družstevní mlátičky, 4 mlátičky soukromých majitelů a 2 zapůjčené mlátičky z Knězpole a Bílovic. Mláceno ve dne i v noci, a také i v neděli. V neděli dne 6. Srpna nařízen odvoz obilí. Na svážení přijely na pomoc traktory a auta ze strojní traktorové stanice v Uh. Hradišti.

Dne 16. srpna odvezeno z naší vesnice poslední obilí na dodávku do Uh. Hradiště, na okrášleném nákladním autu Ferdinanda Tomka. Vpředu auta, mezi státními vlajkami byl umístěn obraz prezidenta republiky Klementa Gottwalda a na zadu auta nápis „S Klementem Gottwaldem k socialismu.“

Veřejný život – různé události

            Dne 1. ledna uzavřeli u MNV občanský sňatek Josef Halenka z Tážal  okr. Olomouc s Marií Zálešákovou z Mistřic č. 161. Svatební obřad vykonal předseda MNV Antonín Tichoň. Sňatku byl přítomen předseda Okresního národního výboru Miloš Jakšík. Byl to první občanský sňatek na Moravě. Novomanželé obdrželi od MNV jako dar jídelní a likérový příbor.

            Dne 14. května probíhal v obci podpisová akce, kterou mají občané vyjádřit souhlas pro zachování míru a zákazu použití atomové zbraně, jako nástroje pro ničení lidstva. Soupisové archy byly vyloženy v úřadovně MNV. Tuto akci podepsali téměř všichni občané.

            Na den 8. června svolána veřejná schůze všech občanů do hostince Antonína Šuranského, na níž promluvil okresní zemědělský referent Karel Hanák z Březolup. V proslovu hodnotil hospodářský význam Jednotného zemědělského družstva a nabádal přítomné zemědělce k jeho založení.

            V neděli dne 24. září provedena v obci dobrovolná sbírka pro obyvatele státu „Koreje“, která vynesla 4 300 korun. Sbírka provedena na základě ujednání Komunistické strany čsl., aby takto byla projevena hluboká sympatie vůči korejskému národu, který byl Amerikou a jejími spojenci zavlečen do války.

            Dne 19. dubna při odvodu v Uh. hradišti byli odvedeni tito branci: Blažek Vojtěch č. 240, Vavruška Josef č. 115, Kocáb Cyril č. 134, Polášek Antonín č. 231, Malina Josef č. 61, Budík Antonín č.  131, Šuranský Antonín č. 39, Komoň František č. 24, Bilavčík Ignác č. 43 a Mikulka Miloslav č. 181. Vojenskou základní službu nastoupili dne 1. října.

            Okresním národním výborem v Uh. Hradišti nařízeno povinné hubení potkánů a myší. Za tím účelem přijeli do vesnice odborníci, kteří prováděli trávení dům od domu. Každý majitel domu zaplatil 40 korun.

            Poněvadž v obci řádil mor drůbeže na který uhynulo mnoho slepic, bylo i zde nařízeno povinné očkování proti moru. Za očkování jedné nosnice byl vybírán poplatek 6 kroun.

            Prováděn sběr odpadků. Sbíráno staré železo, papír, barevné kovy, hadry jako cenná surovina.

            Dne 5. února konal se pohřeb Dr. Vojtěcha Knota č. 155. Jmenovaný zemřel na skvrnitý tyfus jsa stár 38 let. Jmenovaný působil jako lékař v Rapotíně okres Šumperk, kde také zemřel a byl převezen do své rodné obce Mistřice. Mnoho občanů z Rapotína, jakož i hasičský  sbor, přijelo na pohřeb. I občané ve velkém počtu doprovodili jej na jeho poslední cestě. Smuteční obřad vykonal farář z Rapotína. Za obec se sním rozloučil řídící učitel František Macenauer.

Výdej potravinových lístků

            Potravinové lístky byly vydávány na maso, tuky, máslo, mléka a vejce. Na jiné potraviny lístky zrušeny.

Výdej šatenek

            Pro všechny spotřebitele vydány šatenky se 120 body, které byly postupně uvolňovány. Na 1 m střižného zboží se stříhalo 8 bodů, na košili 21 bodů, na panské šaty 70 bodů, na koženou obuv 40 bodů, ač jiná obuv byla volná, prodávaná bez bodů. Nevěstám při uzavření sňatku vydávány šatenky s 520 body. Při nákupu zboží měly přednostní právo nevěsty, nastávající matky a úderníci. Pro tyto osoby bylo zboží dostatek, kdežto pro ostatní spotřebitele bylo v prodeji zboží málo. Označení obchodů se střižným zbožím pojmenováno jednotně „Tep.“

            Rozdílnost cen textilního zboží na body a na volném trhu jest značná:

CENY TEXTILNÍHO ZBOŽÍ

Ceny na body

Kčs

Ceny
na volném
trhu

Kčs

1 m plátna

60

130

1 m barevných tisků

80-120

250

Panská košile

250

700

Panské šaty

3 000

7 000

Panské zimníky

5 000

9 000

pokrývka

700

1 500

 CENY POTRAVIN A nápojů

Ceny na dody

Kčs

Ceny na volném trhu

Kčs

Maso vepřové

60

250

Maso hovězí

54

200

Maso telecí

46

180

sádlo

93

300

máslo

95

350

Mouka pšeničná

12

42

Mouka žitná

10

30

Vejce kus

2,30

8

Mléko 1 l

4,50

10

Káva zrnková 1 kg

1 300

Čaj 1 kg

1 500

Rum 1 l

360

cukr

15

140

Rohlíky kus

1

3

uzeniny

80

1 000

Ceny na body

Kčs

Ceny na volném trhu

Kčs

rýže

400

krupice

25

54

brambory

85

500

 

CENY zemědělských výrobků

druh

Kčs

druh

Kčs

Pšenice 1q

380

Žito 1 q

370

Ječmen 1 q

410

Brambory 1 q

85

Cukrovka 1 q

60

Zelí 1 q

120

Seno 1 q

160

Sláma 1 q

85

Jablka 1 kg

20

Hrušky 1 kg

20

Třešně 1 kg

15

Švestky 1 kg

15

 

Předpis dodávek zemědělských výrobků

Pšenicí oseto                        85 ha a dodávka                              466 centů

Žitem oseto                           71 ha a dodávka                              330 centů

Ječmenem oseto                 70 ha                                                 540 centů

Ovocem                                 41 ha                                                 17 centů

Brambory osázeno              61 ha                                                 700 centů

Cukrovkou                             28 ha                                                 7 280 centů

Vepřového masa                             dodávka                                246 centů

Hovězího masa                                dodávka                                240 centů

Mléka                                                                                               220 000 l

Vajec                                                                                                160 000 ks

Kukuřice                                                                                           10 centů

Luštěniny                                                                                          4 centy

Sena                                                                                                 40 centů

Slámy                                                                                               90 centů

 

Počasí

            V lednu mírná zima a málo sněhu. Nejvyšší teplota 8 stupňů pod nulou. Únor: slabší mrazy, studené a sychravé počasí. Koncem měsíce počala obleva a teplé počasí. Březen: Od počátku měsíce pěkné teplé počasí. Denní teplota až 18 stupňů. Již 6. března započalo se se setím obilí, takže do konce měsíce bylo zaseto. Duben: od 8. do 15. deštivé a chladné počasí. Ráno slabší mrazy 4 stupně pod nulou. Od 19. až do konce měsíce pěkné teplé počasí. Květen: počátek chladný a deštivý. Dne 15. o 3 hod odpoledne přihnala se veliká bouře doprovázená krupobitím. Nastala průtrž mračen. Kroupy padaly hustě jako sníh a napadalo jich 5 cm. Krupobitím poškozena polní úroda, hlavně kolem vesnice. Značně poškozeny cukrovky a ovocné stromy. Vodou poškozeny cesty a silnice. Z pole byla místy odplavena orná prsť i s úrodou. Někteří zemědělci byli nuceni znovu sázeti cukrovku. Červen: Pěkné teplé počasí. Teploty až 30 stupňů nad nulou. Hlavně v době senoseče krásné počasí. Celý červen nepršelo, což mělo za následek úbytek vody ve studnách. Červenec: Teplé a suché počasí mělo vliv na zrání obilí, takže 4. započaly žně. Ukončeny byly již 20. Úroda obilí byla dobrá. Průměrný výnos z 1 ha 4 q. Srpen: Od počátku až do 10. vydatné deště, které umožnily zemědělcům provésti podmítky. Koncem měsíce velká vedra. Září: Střídavé počasí až do 10. Kolem 15. počaly se kopati brambory a započato se setím ozimů. Konec září deštivo. Říjen: Deštivé počasí a 26. padal sníh, kterého napadlo 8 cm. Tím zpožděny polní práce, hlavně dobývání cukrovky. Listopad: Celý měsíc deštivý a chladný. Polní práce konány za velmi ztížených podmínek. Prosinec: Deštivý a chladný. Silné mrazy udeřily kolem 20. a padal sníh.

Tento rok byl úrodný. Dobrá úroda obilí i píce. Zvlášť dobrá úroda cukrovky, urodilo se po 1 míře až 90 q. Úroda ovoce špatná. V době květu velké mlhy.

OSÍDLENÍ RODIN
za posledních 60 let
 

Č.p.

V roce 1890

V roce 1950

1

Lechner František

Macenauer František

2

Šimek Ignác

Šimek Jan

3

Polášek Jan

Šuranský Antonín

5

Slováček Ignác

Šuranský Ignác

6

Večeřa Alois

Huňka František

7

Kašný Rajmund

Smolka Josef

8

Žiška Karel

Močička Josef

9

Zálešáková Veronika

Blažek Bohumil

10

Kromsián Rajmund

Kromsiánová Marie

11

Medek Vavřinec

Špaček Štěpán

12

Vašíček Ignác

Malina Josef

13

Bilavčík František

Bilavčíková Anna

14

Bilavčík Martin

Tetera František

15

Sládek Ignác

Malina Cyril

17

Belant Ferdinand

Viceník František

18

Mach Rajmund

Mach Julius

19

Šnajdar Jan

Kromsiánová Josefa

20

Malina Josef

Malina Rudolf

21

Daníček František

Brázdil Julius

22

Ondrůšek František

Ondrůšek Rudolf

23

Magdálek Jan

Magdálek Josef

24

Píštěk Štěpán

Komoň František

25

Valenta Antonín

Brázdil Julius

26

Žiška Jan

Šuranský Karel

27

Vrána František

Ondrůšek Ignác

28

Batůšek František

Batůšek Antonín

29

Dostálek Jan

Magdálek Ferdinand

30

Polášek Ludvík

Konečný Alois

30

Kadlčík Šimon

Pochylý Jan

32

Knot Petr

Dohnal Rudolf

33

Bilavčík Jan

Pastyřík Josef

číslo

V roce 1890

V roce 1950

34

Hučík František

Vašíček Jan

35

Medek František

Medek František

36

Bilavčík Rudolf

Bilavčíková Cecilie

37

Polášek Ludvík

Bilavčíková Josefa

38

Vrána František

Polášek František

39

Ošívka Metoděj

Šuranský František

40

Blaha František

Sládek Vojtěch

41

Pudelka Bartoloměj

Medek Josef

42

Blahová Kateřina

Šimek Vojtěch

43

Bilavčík František

Bilavčík Martin

44

Kromsián Řehoř

Kromsián Augustin

45

Krystýn Ferdinand

Trávníčková Marie

46

Vašíček Jan

Blaha Jan

47

Blaha Josef

Bilavčík Isidor

48

Novák Josef

Magdálková Marie

49

Luběna Antonín

Večeřa Alois

50

Ondrůšková Matylda

Žáčková Františka

51

Luběna Leopold

Malina František

52

Kocáb Gabriel

Vašíčková Marie

53

Luběna František

Ondrůšek František

54

Kocáb František

Malina Alois

55

Vašíček Jan

Sládek Václav

56

Malina Štěpán

Malina Cyril

57

Blažek František

Blažek Alois

58

Malina František

Blaha Alois

59

Mikulka Jan

Machala Jan

60

Bilavčík Jan

Blažek Josef

61

Malina Antonín

Malina Antonín

62

Pudelka František

Luběna Ferdinand

63

Švec Jakub

Polášek Jindřich

64

Smolka Josef

Malina František

65

Medek Josef

Medek Ferdinand

66

Kadlčík Jan

Knot Karel

67

Běťák Jan

Běťák Alois

68

Lysoněk Michal

Omelka Kliment

69

Šťoural František

Zatloukal Ignác

70

Hromeček Vavřinec

Vašíček Antonín

71

Ondrůšek Ferdinand

Ondrůšek Josef

72

Malina Ferdinand

Slováček František

73

Malina Ferdinand

Kašný František

74

Kocáb Valentin

Jánoš Vojtěch

75

Hromeček Josef

 Luběna Alois

76

Batůšek Jan

Batůšek Ignác

77

Kašný Alois

Ondrůšek Jan

78

Šnajdar František

Šnajdar Rudolf

79

Polášek Jan

Bilavčík František

80

Maňásek Ferdinand

Slováček Antonín

číslo

V roce 1890

V roce 1950

81

Malina Jan

Kojetinský Josef

82

Malina Ignác

Malina Petr

83

Jánoš Ferdinand

Jánoš Josef

84

Malina Ignác

Vaculka Vincenc

85

Abrhám Jan

Janků Antonín

87

Bilavčík Jan

Bilavčík Cyril

88

Švehla Timoteus

Švehlová Anna

89

Malovaný Josef

Hrdina Alois

90

Vašíček Florián

Bílek Jan

91

Stýskalová Barbora

Zbouráno

92

Žiška František

Mikošková Filomena

93

Jánoš František

Novota Štěpán

94

Šnajdar Josef

Šnajdar František

95

Kopperstein Bernard

Janeček Ignác

96

Blažek Jan

Blažek Ferdinand

97

Polášková Anna

Vašíček Antonín

98

Švecová Ludmila

Polášek Josef

99

Elfmark Ferdinand

Rudinský Ondřej

100

Macenauerová Marie

Šnajdar Rudolf

101

Chlápal František

Polášková Josefa

102

Batůšek Josef

Grygar Ladislav

103

Viktora Josef

Kromsiánová Antonie

104

Pudelka Bartoloměj

Horák Vojtěch

105

Gajdoš Jan

Žiška Josef

106

Sládek Ferdinand

Kučera Jan

107

Hrdý Josef

Kromsián Josef

108

Vráždil Mikuláš

Kopřiva Jan

109

Roman Martin

Bilačík Josef

110

Malina Jan

Vašíček Alois

111

Vašíček Tomáš

Vašíček Josef

112

Vašíček František

Dostálek Antonín

113

Kopřiva Jan

Luběna František

114

Mošťěk Josef

Hromečková Jenofa

115

Kolaja František

Vavruška František

116

Vaculková Anna

Joura Josef

117

Vrána Filip

Hlavačka Josef

118

Kožušník Štěpán

Hromečková Anna

119

Neužil Josef

Jánošová Filoména

120

Horák František

Horák Kašpar

121

Medek Martin

Medek Martin

122

Uhřík Tomáš

Trávníček Jaroslav

123

Zatloukal František

Elfmark Kliment

124

Osoha Alois

Vavařiník Vladimír

125

Ondrůšek Josef

Močička Alois

126

Vrána Augustin

Macháčková Anežka

127

Šimek Jan

Mahdal Jan

128

Kašný Benedikt

Hrdinová Anna

číslo

V roce 1890

V roce 1950

129

Malina Ignác

Březina Josef

130

Malina Josef

Magdálek Antonín

131

Budík František

Budík František

132

Mach František

Roláková Karolína

133

Snopek Jan

Pícek František

134

Křapa Tomáš

Kocáb Josef

135

Dvořáček Ignác

Dvořáček Josef

136

Polášek Theodor

Habartová Marie

137

Jánoš Josef

Prchlík Jan

138

Zajíčková Antonie

Jánoš Vojtěch

139

Obecní úřad

MNV

140

Močička Petr

Bilavčík Martin

141

Močička

Kromsián František

142

Batůšek Kliment

Malina Alois

143

Bilavčík

Kaňovský Vojtěch

144

Hrdý Josef

Dvořáček Josef

145

Lysoněk Šimon

Lysoněk Ignác

146

Sládek František

Sládek Ignác

147

Medek František

Podškubka Antonín

148

Magdálek Martin

Osoha Josef

149

Petřík František

Luběna Alois

150

Juřička Jan

Šuranský Alois

151

Večeřa František

Knotová Anna

152

Gajdoš Václav

Hromeček Alois

153

Bajaja Antonín

Mikulka Ignác

154

Viktora Ludvík

Tichoň Antonín

155

Knot František

Knot Karel

156

Brant František

Macháček Josef

157

Osoha Josef

Slováček Antonín

158

Koterman Tomáš

Malina František

159

Polášek Ignác

Janků Antonín

160

Polášek Josef

Mikunda Josef

161

Dohnal Antonín

Zálešák Josef

162

Ondrůšek Jan

Ondrůšek Josef

163

Palčík

Svobodová Josefa

164

Osoha

Babica Antonín

165

Pudelka Ignác

Vašíček Vojtěch

166

Soška František

Žujová Františka

167

Gajdůšek Vincenc

Černický Čestmír

168

Sládek František

Habarta Antonín

169

Švec Josef

Bilavčík Jan

170

Bilavčík Josef

Dvořáček Jan

171

Zálešák František

Ošívka Antonín

172

Malina Martin

Hromeček Antonín

173

Březina František

Hanáková Filoména

174

Jánoš Jan

Viktora Cyril

175

Polášek Ignác

Večeřa Antonín

číslo

V roce 1890

V roce 1950

176

Palčík Daniel

Choravý František

177

Pícek František

Elfmark František

178

Vašíček Valentin

Pomykal František

179

Medek Tomáš

Bilavčík Jan

180

Janota Jan

Močička Josef

181

Žiška František

Močičková Barbora

182

Polášek Karel

Polášek Alois

183

Palčík Martin

Palčík Martin

184

Gajdolín Inocenc

Zbouráno

185

Osoha Jan

Žiška Jan

186

Kocáb Gabriel

Kocáb Alois

187

Abrhám Petr

Svoboda Miroslav

188

Vrána František

Kadlčíková Ludmila

189

Babica Martin

Janků Vojtěch

190

Kadlčík František

Zatloukal Josef

191

Vašíček Petr

Kromsián Josef

192

zbouráno

Mach Ignác

193

Blaha František

Sklenář Antonín

194

Petřík František

Wasserbauer Boh.

195

Gajdůšek

Klauda Josef

196

Osoha František

Osoha Josef

197

Čevela František

198

Polášek Rudolf

Kromsián Aois

199

200

Mikulka Václav

Komínek Cyril

 

Obytné domky od čísla 201 až do čísla 284 byly postaveny v letech 1900 – 1945.

číslo

V roce 1950

Číslo

V roce 1950

201

Mikoška František

220

Huňka Rudolf

202

Šupka Josef

221

Vrána Antonín

203

Hučík Josef

222

Švec Josef

204

Paviš Josef

223

Ošívka Ignác

205

Blaha Alois

224

Kadlčík Josef

206

Polášek Václav

225

Hromeček Josef

207

Cigánek František

226

Šácha František

208

Žiška Josef

227

Luběna Martin

210

Pospíšil Ladislav

228

Sedlář Antonín

211

Černůšková Ludmila

229

Bilavčíková Rosalie

212

Bilavčík Martin

230

Bilavčík Jan

213

Jánoš Antonín

231

Polášek František

214

Knot Franišek

232

Knot Kliment

215

Vráždil Josef

233

Blažek Rudolf

216

Magdálek Ignác

234

Vašíčková Emilie

217

Horák Bohumil

235

Bilavčík Cyril

218

Osoha Jan

236

Žiška František

219

Polášek Rudolf

237

Vašíček Valentin

číslo

V roce 1950

Číslo

V roce 1950

238

Žiška Alois

262

Šnajdar Alois

239

Slováček Josef

263

Janeček Josef

240

Blažek Vojtěch

264

Abrahám Fabián

241

Dostálek Metoděj

265

Omelka Josef

242

Kocáb Vojtěch

266

Magdálek František

243

Blaha Vavřinec

267

Jánoš František

244

Luběna Metoděj

268

Huňka Rudolf

245

Malina František

269

Babica Martin

246

Maňásek Alois

270

Malinová Ludmila

247

Kocáb Josef

271

Němec František

248

Blaha František

272

Krejsová Františka

249

Blaha František

273

Osoha Vladimír

250

Kolaja Alois

274

Belant František

251

Dostálek Antonín

275

Vaculka František

252

Jánošová Marie

276

Pochylý Martin

253

Sládek František

277

Kašná Marie

254

Havel František

278

Neobydleno

255

Jánoš František

279

Mikoška Oldřich

256

Jánoš Ignác

280

Šobáň Jaroslav

257

Kolařík Karel

281

Švehla Antonín

258

Trávníčková Marie

282

Švehla Josef

259

Malina Ignác

283

Habarta František

260

Horký Josef

284

Kadlčík Josef

261

Mika Jan

Platy zaměstnanců MNV

            Mzdy zaměstnancům Místního národního výboru vyplácí Krajský národní výbor v Gottwaldově.

            Měsíční plat předsedy MNV Františka Mikošky činí 1 800 korun, tajemníka Vojtěcha Horáka činí 1 600 korun, zásobovacího referenta Josefa Březiny 1 600 korun, strážníka Antonína Magdálka 1 300 korun, matrikáře Josefa Kromsiána 840 korun a zvonaře Štěpána Novoty 3 000 korun ročně.

            Pro narušování 5-ti letého plánu byli potrestáni tito zemědělci: Ignác Ošívka č. 223 byl potrestán peněžitou pokutou 5 000 korun, protože bez povolení prodal do obce Vésky selata a to lidem, kteří neměli na koupi selat nárok. Selata směl kupovati jen ten, kdo měl předepsanou dodávku vepřového masa, která byla předpisována držitelům půdy nad 2 ha. Držitelé půdy pod 2 ha a bezzemci neměli nárok na koupi selat pro domácí porážku.

            Také Antonín Batůšek č. 28, byl potrestán pokutou 2 000 korun pro neoprávněný prodej 2 selat.

            Ferdinand Medek č. 65 byl potrestán pokutou 1 500 korun, že prodával zelí na volném trhu a svou dodávku zelí nesplnil.