Právě připojeni - hostů: 115 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1940

dne .

ROK 1940

Dodávky mléka

            Dne 1. Ledna vydáno nařízení o povinné dodávce mléka. Nařízením bylo stanoveno, že každý majitel dojnice jest povinen odevzdati veškeré mléko a smí si ponechati pro svoji domácnost toliko 1/02 l mléka denně pro jednu osobu.

            V důsledku tohoto nařízení museli zemědělci a majitelé dojnic odevzdati odstředivky a máselnice na obecní úřad. Opatřením tímto bylo zabráněno zpracování mléka v domácnosti pro vlastní potřebu. Na klamání úřadů našli lidé jiné cesty a způsoby. Tloukli máslo ve velkých láhvích a konvách.

            K přesné evidenci o dodávkách a samozásob. dávkách mléka byly zemědělcům vydány mléčné výkazy do nichž bylo denně nutno zapisovat množství nadojeného mléka podle stavu dojnic a množství nadojeného mléka. Koncem každého měsíce předkládaly se tyto výkazy mléčné komisi k přezkoušení a kontrole. Povinností mléčné komise byla kontrolovat dojivost u zemědělců. Dodávka mléka byla také kontrolována orgány Svazu pro mléko, tuky a vejce. Za neplnění dodávek mléka byli zemědělci trestáni peněžitými pokutami až do výše 10000 korun. Dodávky byly vymáhány pod pohrůžkou, že dojnice budou vyřazeny jako neužitkové a musí býti dodány na porážku. Pod vlivem těchto pohrůžek mnozí zemědělci odevzdali všechno mléko a neponechali pro sebe ani to množství mléka, které si ponechat mohli.

            V naší vesnici úřední kontrolu mléka prováděl němec Kamil Krizmarz, který u zemědělců prohlížel komory, sklepy a všechny místnosti v domácnosti, kde hledal mléko. Několik občanů udal pro neplnění dodávky mléka a proto, že u nich našel větší množství mléka, které si pro sebe ponechali.

            Krizmarz byl v roce 1945 jako škůdce národa odsouzen lidovým soudem na 8 let těžkého žaláře.

Zavedení poukazů na textil a obuv

            Do řízeného hospodářství byla také pojata obuv a textil. Zavedeny poukazy na obuv a textil. O poukazy bylo nutno žádati na zvláštní žádance obecní úřad. O přídělu poukazu rozhodovala zvláštní komise pro tento účel sestavena. Povinností komise bylo domovní prohlídkou zjistit u žadatele zda jest příděl žádaných věcí nezbytně nutný.

            Přednostní právo na výdej obuvi a textilu měly těhotné ženy. Příděly obuvi a textilu byly tak malé, že všichni žadatelé ve svých požadavcích nebyli uspokojeni. Prodávala se obuv a textil i mimo příděl, ovšem proti úřednímu zákazu. Tak vznikl černý obchod. Ceny na černém trhu byly značně vysoké. Za boty se platilo až 1000 korun. Za panský oblek až 3000 korun, za 1 m plátna 150 korun.

Dodávka vajec

            Vyhláškou min. hospodářství byla nařízena povinná dodávka vajec a to z nosnice 60 kusů ročně. V důsledku tohoto nařízení byl proveden soupis nosnic, který byl podkladem pro předpis dodávky vajec. Při soupisu mnozí neudali správný stav nosnic proto, aby nemuseli dodávati vejce ze všech nosnic. V obci byla zřízena sběrna vajec, kterou vedla Uršula Vašíčková č. 111. Prováděly se kontroly za účelem zjištění stavu nosnic u chovatelů. Za každou nepřihlášenou nosnici byla vyměřena pokuta až 1000 korun. Za každé nedodané vajíčko platila se pokuta 5 korun.

Německo vypovědělo Anglii a Francii válku

            Dne 10. 5. 1940 vypovědělo Německo Anglii a Francii válku. Lidé předpovídali, že z tohoto konfliktu vznikne nová světová válka, ale doufali, že Německo bude poraženo.

Vyřazení knih

            Z nařízení úřadů bylo nutno z obecní knihovny vyřaditi knihy francouzských a anglických spisovatelů.

            Vydáno nařízení o odstranění soch prezidenta Masaryka a Beneše.

Noční hlídky

             V měsíci červnu byly zavedeny noční hlídky. Úkolem hlídky bylo dbáti o bezpečnost občanů v době noční. Každou noc konali hlídku 4 muži, dva do půlnoci a dva od půlnoci. Stanoviště hlídky bylo na obecním úřadě.

Zrušení svátků

            Byly zrušeny církevní svátky sv. Cyrila a Metoděje a sv. Petra a Pavla a prohlášeny za pracovní den. Toto zrušení se nemile dotklo náboženských citů všech lidí. Vzdor zákazu tyto svátky lidé světili.

Ceny potravin

            V měsíci srpnu zavedeny ceny na všechny druhy potravin. Nikdo nesměl prodávati za vyšší ceny jak stanovil cenový úřad. Cenové kontroly prováděly na trzích a v obchodech. Přestupky tohoto nařízení byly přísně trestány.

            Z obecní knihovny musely býti vyřazeny knihy některých českých spisovatelů, spisy Medka, Raise, Kopty a jiných. Vyřazené knihy v zapečetěném balíku byly odevzdány na četnickou stanici.

Zákaz prodeje svíček

            Před svátkem „Všech svatých“ vydán zákon o prodeji svíček, takže o svátku dušiček hroby drahých zesnulých byly bez světel. Ani oleje na svícení ke koupi nebylo.

Počasí a úroda

            Rok 1940 byl rokem abnormálním. Tuhá zima a deštivé léto byly příčinou neúrody. Projevoval se nedostatek píce. Deštivé jaro lijáky v červnu. Obilí špatně sypalo, ječmen jen 2 q po měřici, pšenice na mnoze nevrátily ani semeno. Velmi chladný podzim. Již koncem října mrazy.

            V tomto roce se narodilo 35 dětí a zemřelo 29 občanů.