Právě připojeni - hostů: 54 
vystavba-vodovodu-25.jpg

Kronika rok 1939

dne .

ROK 1939

            13. března prezident Slovenské republiky Dr. Josef Tiso na návštěvě u říšského kancléře Hitlera.

            14. března: Slovenští poslanci v tajné schůzi Slovenského zemského sněmu v Bratislavě prohlásili Slovensko za samostatný stát a utvořili hned novou Slovenskou vládu o 10 ministrech.

            Ministerský předseda Pokdarpatoruský Vološín prohlásil Podk. Rus za samostatný stát. Téhož dne o 4 hod. opoldene odcestoval prezident Hácha s ministrem zahraničí Dr. Chvalkovským na návštěvu k říšskému kancléři Hitlerovi do Berlína, který je přijal v 1:15 hod. v noci.

15. března ráno prohlásil říšský kancléř Hitler, že přijímá  český národ pod ochranu Německé říše. Říšské vojsko obsadilo Čechy a Moravu.

            Téhož dne dopoledne přijeli do vesnice civilní němečtí úředníci a uspořádali veřejnou schůzi, na ní přečetli různá nařízení, zejména nařízení o jízdě do prava podle německých nařízení. Obyvatelstvo vyzváno k odevzdání všech zbraní i loveckých. Zbraně uloženy na obecním úřadě.

            Bylo zavedeno dvojí platidlo čsl. koruny a německé marky. Kurs čsl. koruny byl k poměru marky znehodnocen. Za 1 říšskou marku se platilo 10 Kč. Německé peníze byly lidmi přijímány s nechutí a také je nikdo nechtěl schovávati.

            Pojmenování obcí, označení obchodů, živností a veřejných budov muselo býti označeno dvojjazyčně, napřed ovšem v jazyce německém.

            V měsíci dubnu proveden nábor pracovních sil na práci do Německa. Při náboru, který prováděli němci, byly slibovány dělníkům daleko větší platy jako u nás a slibovány jim velké pracovní výhody.

            Z naší vesnice odjeli první na práci Vašíček Josef č. 110, Gajdoš Metoděj č. 105, Mikulka Ignác č. 153, Babica Martin č. 269, Osoha Jan č. 218, Abrahám Fabián č. 274 a Jánoš Josef č. 83.

            Během války pracovalo  v Německu z naší vesnice 42 lidí. Někteří šli na práci dobrovolně, jiní byli do práce nuceně nasazeni. Němečtí okupanti převzali v našich zemích úplnou moc. Celé hospodářství jak zemědělské tak i průmyslové zaměřili ku svým válečným cílům.

            Dne 1. října 1939 byly zavedeny lístky na potraviny a lístky na mýdlo, které sloužily k nákupu potravin a mádla podle předtištěných dávek na lístku. Pro výdej potravinových lístků a lístků na mýdlo byly na obci pořízeny pro každou domácnost „Kmenové listy pro domácnost“ ve dvojím vyhotovení. Jeden kmenový list obdržel přednosta domácnosti. Do těchto listů byli zapsáni všichni členové domácnosti. Potravinové lístky měly platnost dobu jednoho měsíce. Dávky potravin nebyly pro všechny stejné, nýbrž byly stanoveny podle věkových skupin takto: děti do 6 let, od 6 – 12 let, od 12 – 20 let a nad 20 let.

            Lístky byly zavedeny na všechny druhy potravin.

I.                     na cukr a poživatiny,

II.                   na maso

III.                  na máslo a tuky

IV.               na mléko

V.                 na mouku a chleba

Dávky potravin podle věkových skupin byly stanoveny takto:

Pro děti do 6 let: cukru 1,20 kg, masa 0,60 kg, másla 0,65 kg, chleba 1,20 kg, 2 kg mouky a 15 l mléka.

Pro děti od 6 do 12 let: cukru 1,20 kg, masa 1,80 kg, másla 0,50 kg, umělý tuk 0,45 kg, 15 l mléka, chleba 5 kg a 4 kg mouky.

Pro děti od 12 do 20 let: cukru 1,20 kg, masa 1,80 kg, mléka 7,5 l, 6 kg chleba, 5 kg mouky.

Pro dospělé nad 20 let: cukru 1,20 kg,  1,50 kg masa, 0,30 kg másla, umělý tuk 0,50 kg, 15 dkg sádla, 7,5 l mléka, 7 kg chleba, 6 kg mouky.

            K zajištění výživy národa a plynulého zásobování obyvatelstva byly nařízeny dodávky obilí, brambor, mléka, hovězího a vepřového dobytka a olejnatých plodin. Dodávky pro celou obec byly rozpisovány okresním úřadem v Uh. Hradišti. K tomu účelu na obci byly ustaveny zemědělské komise, které pak rozepisovaly dodávky na jednotlivce, podle výměry půdy. Pro majitele půdy byl zaveden „Závadový dotazník“ do něhož byla vepsána veškerá půda vlastní i připachtová. Výnosy obilnin a okopanin stanovil úřad. U pšenice činil výnos 20 centů po 1 ha, u žita 18 q, u ječmene 18 q, u ovsa 15 q.

            Z vlastní sklizně mohl si zemědělec ponechati jen tolik obilí, aby kryl samozásob. dávky,  pro jednu osobu 21 kg obilí na jeden měsíc a na osev. Ostatní obilí muselo býti odevzdáno. Na výkrm dobytka bylo ponecháno pro vepře 25 kg, pro krávu 15 kg, krmného obilí na měsíc. Semílání obilí a šrotování bylo vázáno na povolení, které vydávala obec.

            Taktéž i dodávky dobytka byly předpisovány z výměry půdy. Z 1 ha odvádělo se 72 kg hovězího masa a 45 kg vepřového masa. Celková roční dodávka hovězího masa činila 27000 kg a vepřového 22000 kg.

            Neplnění dodávek bylo přesně trestáno, na penězích až 100000 korun a vězením až do 5 let.

            Byly vydány přísné předpisy o domácích porážkách vepřů. Porážku vepře bylo nutno ohlásiti 3 dny před poražením na obecním úřadě, který uděloval povolení. Povolení k domácí porážce bylo uděleno jen tomu zemědělci, který splnil veškeré předepsané dodávky. Jinak jemu bylo povolení odepřeno. Pro nezemědělce toto nařízení neplatilo. Den před domácí porážkou musel býti živý vepř odvážen vážným, kterého určila obec. Poraženého vepře musel prohlédnouti zvěrolékař. Z každého poraženého vepře odvádělo se sádlo podle zjištěné mrtvé váhy, což činilo nejméně 2 kg a nejvíce 5 kg. Za prohlídku se platilo 60 korun. Z domácí porážky počítalo se pro jednu osobu měsíčně 4,20 kg masa a sádla včetně. Podle zjištěné mrtvé váhy poraženého vepře propočítal obecní úřad na jakou dobu je domácnost zásobena masem a sádlem. Po tu dobu neměla domácnost nárok na lístky na maso a tuky.

            Do řízeného hospodářství bylo pojato uhlí a dříví. Tak dnem 1. listopadu zavádějí se lístky na uhlí a dříví. Pro jednu domácnost stanovena dávka uhlí 8 q na rok a 250 kg dříví na podpal. Volný prodej dříví byl úplně zakázán.

Řízené hospodářství mělo vliv na tvoření cen zemědělských produktů a potravin.

Ceny potravin:

Maso hovězí              1 kg                12 Kčs           máslo                         1 kg                20 Kčs

Maso vepřové           1 kg                14 Kč             mouka            1 kg                4,50 Kčs

Maso telecí                1 kg                12 Kč             cukr                1 kg                6,80 Kčs

Sádlo                         1 kg                18 Kč             mléko             1 l                    2 Kčs

Vejce                         kus                  0,50 Kčs        slepice           1 kg                0,45 Kčs

Husa                          1 kg                0,60 Kčs        kachna           1 kg                0,25 Kč

            V tomto roce zemřelo 12 lidí a narodilo se 59 dětí.