Právě připojeni - hostů: 147 
 • 2017-03-17-DSC 0197
 • 2017-03-17-DSC 0285
 • 2017-03-17-DSC 0311
 • 2017-03-17-DSC 0354
 • 2017-03-17-DSC 0358

Zápis do 1. třídy ZŠ Mistřice

dne .

 

 

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v budově základní školy ve dnech úterý 11. a středa 12. dubna 2017 v časech stanovených dle rozpisu vyvěšeného v MŠ

 

I. Právní rámec:

 • § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 • § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

II. Organizace zápisu


1) Kritéria pro přijetí žáka/žákyně pro školní rok 2017/2018

(a)  Děti ze spádového obvodu

(b)  Při případné překročení kapacitní možnosti základní školy žadateli z nespádového obvodu los


2) Zápis k povinné školní docházce

Formální část

 • zákonný zástupce podá Žádost o přijetí
 • s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce
 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložení oprávnění dítě zastupovat (plná moc zákonného zástupce a průkaz totožnosti)
 • pokud zákonný zástupce podává Žádost o odklad povinné školní docházky, nutné doložit v době zápisu, nejpozději do 30. 4. 2017 ředitelce školy

1. Posouzení příslušného školského poradenského zařízenísoučasně

2. Posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Motivační část

 • rozhovor, hra, aktivity zaměřené na dovednosti dítěte, prohlídka školy

Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Přílohy ke stažení:

 

Žádost o přijetí žáka

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku